News & Announcements

การบินไทยจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชา “จากพุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ”

Visakhabucha

          
นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว (ที่ 4 จากซ้าย) รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และพลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากเมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย มาประดิษฐาน ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ บริษัท การบินไทยฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีนางฉฎานิศา ชำนาญเวช (ที่ 6 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานบริษัท การบินไทยฯ ร่วมในพิธี

อนึ่ง การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากเมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย มาประดิษฐาน ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการบริษัท การบินไทยฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานผู้ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และผู้มีจิตศรัทธาได้กราบสักการะ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2561 โดยมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา และการแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระครูปริยัติโพธิวิเทศ (พระมหา ดร. คมสรณ์ คุตฺตธัมโม) เจ้าอาวาสวัดไทยเชตะวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี ประเทศอินเดีย โฆษกพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้พร้อมใจกันทอดถวายผ้าป่า เพื่อร่วมบุญสร้างพุทธสังเวชนียสถานจำลองทั้ง 4 แห่งของวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จังหวัดสมุทรปราการ

 

 24 May 2018