สิงหาพาแม่เที่ยว

วันที่จองบัตรโดยสาร วันนี้ - 31 สิงหาคม 2561

เริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่ วันนี้ - 30 กันยายน 2561

สิ้นสุดการเดินทางภายในวันที่ 30 กันยายน 2561


 
 "กรณี ที่ไม่พบราคาโปรโมชั่นนี้ในวันที่ท่านเลือก ระบบจะแสดงราคาที่เหมาะสมในขณะนั้น ซึ่งอาจทำให้เงื่อนไขเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุไว้ กรุณาตรวจสอบอีกครั้งก่อนขั้นตอนชำระเงิน"


ระหว่าง กรุงเทพฯ และ

 

*ราคารวมภาษีเริ่มต้น (บาท)
เที่ยวเดียว
ไป - กลับ
เชียงใหม่
 1,500 3,000
ภูเก็ต
 1,700 3,400
กระบี่
 1,600 3,150

 

เงื่อนไขบัตรโดยสาร


เที่ยวบินที่กำหนด
เที่ยวบินที่ทำการบินด้วยเครื่องของการบินไทย (TG ตามด้วยหมายเลข 3 หลัก)

ระยะเวลาพำนักขั้นต่ำ
-


อายุบัตรโดยสาร
-
  สำหรับสมาชิกรอยัลออคิดพลัสเท่านั้น
25% ของไมล์สะสมปกติ

บัตรโดยสารเด็ก
เด็กที่เดินทางกับผู้ใหญ่ อายุ 2 - 11 ปี: คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่

บัตรโดยสารทารก
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี (ณ วันที่เดินทาง) ไม่มีที่นั่ง: คิด 25% ของราคาผู้ใหญ่
เงื่อนไขบัตรโดยสาร
1.การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน/วันเดินทาง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยมีค่าธรรมเนียม 500 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
2. เปลี่ยนแปลงผู้โดยสาร ไม่อนุญาตให้โอนบัตรโดยสารเป็นชื่อบุคคลอื่นได้
3. แก้ไขชื่อตัวสะกด (บุคคลเดียวกัน) สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวสะกดก่อนการเดินทางได้ โดยมีค่าธรรมเนียม 500 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
4. เลื่อนชั้นโดยสาร ไม่อนุญาต
5. ยกเลิก/คืนเงิน ไม่อนุญาต (ยกเว้นภาษี)
  เงื่อนไขอื่นๆ
- ที่นั่งมีจำนวนจำกัด
*ราคาพิเศษบัตรโดยรวมภาษีมีที่นั่งจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน

** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า