ROP Logo - Link to ROP Homepage
Use arrow down for read the content or use tab key to next menu

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การบินไทย และ รอยัล ออร์คิด พลัส ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง นโยบายในเรื่องดังกล่าวให้มีความปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก โดยระบุรายละเอียดการเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและสมาชิกให้มีความปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่ของหลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากสหภาพยุโรป หรือ General Data Protection Regulations (GDPR)

สำหรับท่านสมาชิกที่ได้ให้ข้อมูลสัญชาติหรืออาศัยอยู่ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ข้อมูลการแจ้งความประสงค์รับข่าวสารจากการบินไทย รอยัล ออร์คิด พลัส หรือ คู่สัญญาต่างๆ ที่ท่านเคยให้ไว้กับ รอยัล ออร์คิด พลัส จะถูกยกเลิกตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เพื่อรอการจัดเก็บใหม่ ดังนั้น หากท่านมีความประสงค์ที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ กรุณาล็อกอินเข้าสู่บัญชีสะสมไมล์ของท่านโดยใช้หมายเลขสมาชิกและ PIN ที่ thaiairways.com/rop เพื่อแจ้งความประสงค์ดังกล่าว

สำหรับสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ที่อายุต่ำกว่า 16 ปี การรับข้อมูลข่าวสารจะต้องอยู่ภายใต้ความยินยอมของผู้ปกครองตามหลักกฎหมายของ GDPR ซึ่งสมาชิกจะต้องระบุข้อมูลผู้ปกครองผ่านทางแบบฟอร์ม เมื่อท่านล็อกอินเข้าสู่ระบบบัญชีสมาชิก ผ่านทางเว็บไซต์ รอยัล ออร์คิด พลัส ข้างต้น 

ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะรับข่าวสารจากการบินไทย รอยัล ออร์คิด พลัส หรือคู่สัญญาต่างๆ กรุณาอัพเดทข้อมูลการติดต่อของท่าน เพื่อการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเดินทางที่คุ้มค่าของท่าน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ คลิกที่ ‘ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

 ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์รับข้อมูลข่าวสาร: