ROP Logo - Link to ROP Homepage
Use arrow down for read the content or use tab key to next menu

โครงการบริจาคไมล์ ‘ไมล์รักษ์ไทย’


   บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ในการสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย  โดยขอเชิญชวนสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ร่วมบริจาคไมล์สะสมในโครงการ “ไมล์รักษ์ไทย” เพื่อสนับสนุนการเดินทางของเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานอนุรักษ์ บูรณะ และ พัฒนาแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ จดหมายเหตุ เอกสารโบราณ งานศิลปกรรมและนาฏดุริยางคศิลป์อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ที่อยู่ทั้งในและต่างประเทศ ให้คงอยู่เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างการบินไทยและกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อนำคุณค่าวัฒนธรรมสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ


   บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่าวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกของชาติ และขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าวของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยขอเชิญชวนท่านสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ร่วมบริจาคไมล์สะสมทางเว็บไซต์ เพียงล็อกอินเข้าสู่ระบบ จากนั้นคลิกที่ “บริการอื่น ๆ” และเลือกบริจาคไมล์สะสมตั้งแต่ 300 ไมล์ขึ้นไป ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2563