ROP Logo - Link to ROP Homepage
Use arrow down for read the content or use tab key to next menu

โครงการ สร้างสะพานบุญ เชื่อมต่อชีวิต โรงพยาบาลตำรวจ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคม โดยส่งเสริมให้คนไทยและบุคลากรของประเทศมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ เมื่อเจ็บป่วยได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมทันท่วงทีในกรณีฉุกเฉิน

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเชิญชวนท่านสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ลูกค้าสายการบินไทย และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการ "สร้างสะพานบุญ เชื่อมต่อชีวิต" สมทบทุนสร้างสะพานทางเชื่อม Skywalk ระหว่างรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) และโรงพยาบาลตำรวจ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 2

โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้บริการดูแลด้านสุขภาพให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว รวมถึงประชาชนทั่วไปมาเป็นเวลานานกว่า 60 ปี โรงพยาบาลตำรวจตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและประชาชนสัญจรผ่านไปมาตลอดเวลา อีกทั้งยังตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น ผู้ใช้บริการจำนวนมากจึงนิยมเดินทางมายังโรงพยาบาลด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส เนื่องจากปัจจุบันที่จอดรถของโรงพยาบาลมีจำนวนไม่เพียงพอและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง สะพานทางเชื่อมดังกล่าวจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถนำผู้ป่วยส่งถึงมือแพทย์ได้ทันเวลา เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือความเจ็บป่วยกะทันหัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จึงประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลตำรวจในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการ "สร้างสะพานบุญ เชื่อมต่อชีวิต" ให้กับสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ลูกค้าของบริษัทฯ ผู้มีจิตศรัทธา หรือหน่วยงานเอกชนอื่นๆ ให้รับทราบโดยทั่วกัน หากท่านมีความประสงค์ที่จะบริจาคเงินเพื่อสร้างสะพานบุญเชื่อมต่อระหว่าง Skywalk ของรถไฟฟ้าบีทีเอส และโรงพยาบาลตำรวจ สามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนได้ที่ "มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์" ชื่อบัญชี  มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจฯ (ทุนกองกลางมูลนิธิฯ) ธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลตำรวจ เลขที่ 982-2-72844-1 โทร.0-2207-6200