AVTALSVILLKOR OCH ANDRA VIKTIGA MEDDELANDEN

 

AVTALSVILLKOR OCH ANDRA VIKTIGA MEDDELANDEN


PASSAGERARE PÅ EN RESA SOM INNEBÄR EN SLUTDESTINATION ELLER ETT STOPP I ETT ANNAT LAND ÄN AVGÅNGSLANDET MEDDELAS ATT INTERNATIONELLA FÖRDRAG KÄNDA SOM MONTREALKONVENTIONEN, ELLER DESS FÖREGÅNGARE, WARSZAWAKONVENTIONEN, INKLUSIVE TILLÄGG, KAN GÄLLA HELA RESAN, INKLUSIVE EVENTUELL DEL AV RESAN INOM ETT LAND.  FÖR SÅDANA PASSAGERARE KONTROLLERAR DET TILLÄMPLIGA FÖRDRAGET, INKLUSIVE SÄRSKILDA TRANSPORTAVTAL SOM OMFATTAS AV EVENTUELLA TILLÄMPLIGA AVGIFTER, LUFTTRAFIKFÖRETAGETS ANSVAR OCH KAN BEGRÄNSA DETTA.


MEDDELANDE om ansvarsbegränsningar


Montrealkonventionen eller Warszawakonventionen kan vara tillämplig på din resa och dessa konventioner reglerar och kan begränsa flygbolagens ansvar för dödsfall eller kroppsskada, för förlust av eller skada på bagage och för förseningar.


Där Montrealkonventionen är tillämplig begränsas ansvaret enligt följande:
1. Det finns inte några ekonomiska gränser när det gäller dödsfall eller kroppsskada.
2. När det gäller förstörelse, förlust eller skadat eller försenat bagage gäller i de flesta fall 1 131 särskilda dragningsrätter (cirka 1 200 EUR/1 800 USD) per passagerare.
3. För skada föranledd av förseningar för din resa gäller i de flesta fall 4 694 särskilda dragningsrätter (cirka 5 000 EUR/7 500 USD) per passagerare.


EG-förordning nr 889/2002 kräver att Europeiska gemenskapens lufttrafikföretag tillämpar bestämmelserna i Montrealkonventionens begränsningar för all transport som de utför med flyg av passagerare och passagerares bagage.  Flera lufttrafikföretag som inte är hemmahörande i EG har valt att göra så beträffande transport av passagerare och deras bagage.


Där Warszawakonventionen tillämpas kan följande ansvarsgränser gälla:
1. 16 600 särskilda dragningsrätter (cirka 20 000 EUR/20 000 USD) för dödsfall eller kroppsskada om Haagprotokollet till konventionen gäller, eller 8 300 särskilda dragningsrätter (cirka 10 000 EUR, 10 000 USD) om endast Warszawakonventionen gäller.  Flera lufttrafikföretag har frivilligt strukit dessa begränsningar i sin helhet, och amerikanska bestämmelser kräver att för resor till och från en avtalad stopplats i Förenta staterna får gränsen inte vara mindre än 75 000 USD.
2. 17 Särskilda dragningsrätter (cirka 20 EUR/20 USD) per kg för förlorat, skadat eller försenat incheckat bagage, och 332 särskilda dragningsrätter (cirka 400 EUR/400 USD) för ej incheckat bagage.
3. Lufttrafikföretaget kan också vara ansvarigt för skada föranledd av försening.


Ytterligare information om de gränser som är tillämpliga för din resa kan erhållas från lufttrafikföretaget.  Om din resa innebär transport av flera lufttrafikföretag bör du kontakta dem alla för information beträffande gällande ansvarsgränser.


Oavsett vilken konvention som gäller för din resa kan du dra nytta av en högre ansvarsgräns för förlust, skada eller försening av bagage genom att vid incheckningen särskilt ange värdet på ditt bagage och betala eventuell tilläggsavgift som kan gälla.  Alternativt, om värdet på ditt bagage överstiger den gällande ansvarsgränsen bör du försäkra det fullt ut före resan.


Tidsgräns för att väcka talan: Eventuell talan i domstol gällande skadeståndsanspråk måste föras inom två år från det datum då flygplanet ankom, eller skulle ha ankommit. Klagomål avseende bagage: I händelse av skada ska skriftlig klagan lämnas till lufttrafikföretaget inom sju dagar efter mottagandet av incheckat bagage, och i händelse av försening inom 21dagar från det datum då bagaget ställdes till passagerarens förfogande.


Meddelande om avtalsvillkor införlivade genom hänvisning


  1. 1. Ditt transportavtal med det lufttrafikföretag som tillhandahåller flygningen, oavsett om det är en internationell, inrikes eller inrikes del av en internationell resa, är föremål för detta meddelande; för kännedom eller mottagande av lufttrafikföretaget; och för lufttrafikföretagets individuella villkor, relaterade bestämmelser, föreskrifter och policyer (föreskrifter) och eventuella tillämpliga avgifter.


  1. 2. Om din transportör är fler än ett flygbolag kan olika villkor, bestämmelser och eventuella tillämpliga avgifter gälla för varje flygbolag.


  1. 3. Villkoren, bestämmelserna och eventuella tillämpliga avgifter för varje flygbolag är genom detta meddelande införlivade genom hänvisning och en del av ditt transportavtal.


  1. 4. Villkoren kan omfatta, men inte vara begränsade till:

 

• Villkor och begränsningar av flygbolagets ansvar för kroppsskada eller passagerares dödsfall.
 • Villkor och begränsningar av flygbolagets ansvar för förlust av, skada på eller försenat gods och bagage, inklusive ömtåligt eller bräckligt gods.
 • Bestämmelser för att ange högre värde för bagage och för att betala eventuella extra avgifter kan tillämpas
 • Tillämpning av lufttrafikföretagets villkor och ansvarsbegränsningar för de handlingar som flygbolagets byråer, anställda och representanter utför, inklusive eventuella personer som tillhandahåller antingen utrustning eller tjänster till lufttrafikföretaget.
 • Kravbegränsningar, inklusive tidsgränser där passagerare måste väcka talan eller vidta åtgärder mot lufttrafikföretaget.
 • Bestämmelser gällande bekräftelser eller bokningar; incheckningstider, användning, varaktighet och giltighet för flygtransporttjänsterna; och lufttrafikföretagets rätt att neka transport.
 • Lufttrafikföretagets rättigheter och begränsningar av lufttrafikföretagets ansvar för försening eller fel i utförandet av en tjänst, inklusive tidtabelländringar, utbyte av alternativa lufttrafikföretag eller flygplan, omdirigering och, när så krävs av tillämplig lagstiftning, lufttrafikföretagets skyldighet att meddela passagerarna identiteten på det utförande lufttrafikföretaget eller det utbytta flygplanet.
 • Lufttrafikföretagets rättighet att neka transport till passagerare som inte uppfyller tillämplig lagstiftning eller som inte visar upp alla nödvändiga resehandlingar.

  1. 5. Du kan erhålla mer informatiom om ditt transportavtal, och ta reda på hur du ber om en kopia, på platser som säljer transporter med lufttrafikföretaget.  Flera lufttrafikföretag har också denna information på sina webbplatser.  När det krävs av tillämplig lagstiftning har du rätt att läsa igenom hela texten i ditt transportavtal på lufttrafikföretagets flygplats och försäljningskontor, och på begäran motta en kopia per post eller via annan leveransservice från alla flygbolag utan kostnad.


  1. 6. Om ett lufttrafikföretag säljer flygtransporttjänster eller checkar in bagage som specificerar att det ska transporteras med annat lufttrafikföretag, sker detta endast som agent för det andra flygbolaget.


DU FÅR INTE RESA OM DU INTE HAR SAMTLIGA RESEHANDLINGAR SOM KRÄVS, SÅSOM PASS OCH VISUM. 


MYNDIGHETER KAN KRÄVA ATT DITT FLYGBOLAG TILLHANDAHÅLLER INFORMATION OM ELLER GER TILLGÅNG TILL PASSAGERARUPPGIFTER.NEKAD OMBORDSTIGNING:  Flygningar kan vara överbokade och det finns en liten möjlighet att det inte finns någon ledig sittplats trots att du har en bekräftad bokning.  I de flesta fall har du rätt till kompensation om du ofrivilligt har nekats ombordstigning.  När det krävs enligt gällande lag ska lufttrafikföretaget tillfråga frivilliga innan någon ofrivilligt nekas ombordstigning.  Kontrollera med ditt lufttrafikföretag beträffande fullständiga bestämmelser om ersättning för nekad ombordstigning och för information om lufttrafikföretagets prioriteringar angående ombordstigning.


BAGAGE: Högre värdering kan uppges på vissa typer av värdeföremål.  Lufttrafikföretag kan tillämpa särskilda regler för ömtåliga, värdefulla eller bräckliga föremål.  Kontrollera med ditt flygbolag.  Incheckat Bagage:  Flygbolag kan tillåta en kostnadsfri incheckad bagagemängd, som bestäms av flygbolaget och kan skilja sig åt beroende på klass och/eller resrutt.  Flygbolag kan ta ut extra avgifter för incheckat bagage utöver den tillåtna mängden.  Kontrollera med ditt flygbolag.  Handbagage (ej incheckat):  Flygbolag kan tillåta en kostnadsfri mängd handbagage, som bestäms av flygbolaget och kan skilja sig åt beroende på klass och/eller resrutt.  Vi rekommenderar att handbagaget är så litet som möjligt.  Kontrollera med ditt flygbolag. Om fler än ett flygbolag utför transporterna under din resa kan varje flygbolag tillämpa olika bestämmelser gällande bagage (både incheckat bagage och handbagage). 

SÄRSKILDA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR GÄLLANDE BAGAGE FÖR RESOR INOM USA

För inrikesresa mellan två platser i USA kräver federala bestämmelser att eventuella gränser för ett lufttrafikföretags ansvarsbegränsningar ska vara minst 3 300 USD per passagerare eller det belopp som för närvarande krävs enligt 14 CFR 254.5.


INCHECKNINGSTIDER.  Den tid som anges på denna resplan/kvitto, är flygplanets avgångstid.  Flygningens avgångstid är inte samma som den tid då du måste checka in eller den tid då du ska vara redo för ombordstigning.  Ditt flygbolag kan neka dig transport om du är sen.  Incheckningstiderna, som du informeras om av ditt flygbolag, är de tider då passagerare senast kan tillåtas resa; tider för ombordstigning, som du informeras om av ditt flygbolag, är de tider som passagerare senast ska vara närvarande för ombordstigning.


FARLIGT GODS (FARLIGT MATERIAL). Av säkerhetsskäl, får farligt gods inte packas i incheckat bagage eller handbagage (ej incheckat) förutom vid särskilt tillstånd.  Farligt gods omfattar, men är inte begränsat till, komprimerad gas, sprängmedel, brandfarliga vätskor och fasta ämnen, radioaktivt material, oxiderande material, gift, smittsamma ämnen och portföljer med monterade larmanordningar. Av säkerhetsskäl, kan andra begränsningar gälla. Kontrollera med ditt flygbolag.


FARLIGT GODS

Packa inte och ta inte ombord föremålen som är avbildade nedan utan att kontrollera med ditt flygbolag.


RISKERA INTE DIN EGEN ELER DINA MEDPASSAGERARES SÄKERHET.


21 May 2014