ANVÄNDARVILLKOR OCH ANSVARSFRISKRIVNING

Senast uppdaterat: Maj 2011 

Kunderna medger att kunderna redan har läst och godkänt följande användarvillkor innan de får tillgång till THAIs tjänster. 

Inget ansvar
Genom att få tillgång till denna webbplats godkänner du att Thai Airways International Public Company Limited (THAI) inte hålls ansvarigt för någon direkt , indirekt eller följdskada till följd av användningen av informationen och materialet häri eller från tillgången till annat material på internet via länkar från denna webbplats.

Upphovsrätter/immateriella rättigheter
Innehållet på denna webbplats är upphovsrättsskyddat material som ägs eller kontrolleras av THAI. Denna webbplats får endast användas för personliga och icke-kommersiella syften. Du får inte använda, kopiera, ändra, överföra, spara, publicera eller distribuera materialet på denna webbplats, eller skapa annat material genom att använda materialet på denna webbplats, utan att erhålla skriftligt förhandsgodkännande av THAI.
Webbplatsen, produkterna, tekniken och processerna som denna webbplats innehåller kan vara föremål för andra immateriella rättigheter som ägs av THAI eller av tredje man. Licens beviljas inte för andra immateriella rättigheter annat än vad som anges i dessa villkor. Din användning av denna webbplats får inte på något sätt kränka annan persons immateriella rättigheter.

Varumärken
THAIs eller partners varumärken, varunamn, servicemärken, logotyper och alla andra relaterade produkter eller servicenamn, designmärken eller slogans är THAIs och dess partners egendom, för vilken THAI har beviljats användarlicens och får inte användas på något sätt utan skriftligt förhandsgodkännande från THAI eller ägarna.

Externa webbplatser
THAIs webbplats innehåller länkar till tredje mans frames eller webbplatser (externa webbplatser) som inte underhålls av THAI. THAI är inte ansvarigt förinnehållet på dessa webbplatser och kan inte garantera att webbplatserna inte ändras utan vår vetskap, och att THAIs webbplats innehåller en länk innebär inte THAIs godkännande av webbplatserna.

Ansvarsfriskrivning
DET MATERIAL OCH DEN INFORMATION SOM DU HITTAR PÅ THAIS WEBBPLATS ERBJUDS ”SOM DE ÄR”, UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING EVENTUELLA GARANTIER FÖR INFORMATION, TJÄNSTER ELLER PRODUKTER SOM ERBJUDS GENOM ELLER I SAMBAND MED THAIS TJÄNSTER OCH EVENTUELLA GARANTIER FÖR MARKNADSMÄSSIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIELLT SYFTE, FÖRVÄNTNINGAR PÅ INTEGRITET ELLER ICKE-INTRÅNG.
Denna ansvarsfriskrivning gäller för eventuella skador eller skador som orsakats av fel i utförandet, fel, underlåtenhet, avbrott, borttagande, defekt, försenad drift eller vidarebefordran, datavirus, fel på kommunikationslinjen, stöld eller förstörelse eller obehörig tillgång till, ändring av, eller användning av register, oavsett om det är avtalsbrott, brottsligt beteende, försummelse eller någon annan orsak.
Du bekräftar särskilt att THAI inte är ansvarigt för ditt ärekränkande, kränkande, intrång eller olagligt material eller beteende eller sådant från tredje part, och THAI förbehåller sig rätten att ta bort sådana material från THAIs webbplats utan ansvar.
Allt innehåll, inklusive, men inte begränsat till text, siffror, tidtabeller, bilder, diagram etc. på någon av THAIs webbplatser och eventuella automatiska svarsmeddelanden kan innehålla tekniska fel eller skrivfel eller andra typer av fel eller oriktigheter. THAI tar inte något som helst ansvar för sådana fel eller oriktigheter. Denna webbplats har i god tro efterlevts av THAI utan representation eller garanti, varken uttrycklig eller underförstådd, vad gäller riktigheten och fullständigheten avseende de uppgifter den innehåller. Du ska alltid kontrollera dessa uppgifter innan du agerar på dem genom att ringa ditt lokala THAI-kontor, THAIs partner eller en av THAIs agenter.
Du godkänner att du inte håller THAI ansvarigt för konsekvenserna av de(n) handling(ar) du kan utföra på grundval av den information som någon av THAIs webbplatser innehåller.

Tillämplig lag och jurisdiktion
Användarvillkoren för denna webbplats ska regleras av och tolkas i enlighet med thailändska lagar och den behöriga domstolen i Thailand har exklusiv behörighet i händelse av tvist.