ประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย


อัตราค่าโดยสาร(สูงสุด)

สำหรับเส้นทางภายในประเทศที่บริษัทการบินไทยฯ ทำการบิน

 

ลำดับที่ เส้นทาง ชั้นโดยสาร ค่าโดยสารสูงสุด (บาท)
ต้นทาง ปลายทาง เที่ยวเดียว ไป-กลับ
1 กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ชั้นธุรกิจ 9,565 19,130
ชั้นประหยัด 7,358 14,716
2 กรุงเทพฯ ภูเก็ต ชั้นธุรกิจ 11,796 23,592
ชั้นประหยัด 9,074 18,148
3 กรุงเทพฯ กระบี่ ชั้นธุรกิจ 11,306 22,612
ชั้นประหยัด 8,697 17,394

อัตราค่าโดยสาร(สูงสุด) สำหรับเส้นทางภายในประเทศ

 ที่บริษัทการบินไทยฯ ทำการบินร่วมกับสายการบินไทยสไมล์ (TG/WE)


 

ลำดับที่ เส้นทาง ชั้นโดยสาร ค่าโดยสารสูงสุด (บาท)
ต้นทาง ปลายทาง เที่ยวเดียว ไป-กลับ
1 กรุงเทพฯ อุดรธานี ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม 7,706 15,412
ชั้นประหยัด 5,928 11,856
2 กรุงเทพฯ อุบลราชธานี ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม 8,179 16,358
ชั้นประหยัด 6,292 12,584
3 กรุงเทพฯ ขอนแก่น ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม 6,557 13,114
ชั้นประหยัด 5,044 10,088
4 กรุงเทพฯ เชียงราย ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม 11,407 22,814
ชั้นประหยัด 8,775 17,550
5 กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม 9,565 19,130
ชั้นประหยัด 7,358 14,716
6 กรุงเทพฯ สุราษฎร์ธานี ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม 9,345 18,690
ชั้นประหยัด 7,189 14,378
7 กรุงเทพฯ กระบี่ ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม 11,306 22,612
ชั้นประหยัด 8,697 17,394
8 กรุงเทพฯ หาดใหญ่ ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม 13,063 26,126
ชั้นประหยัด 10,049 20,098
9 กรุงเทพฯ ภูเก็ต ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม 11,796 23,592
ชั้นประหยัด 9,074 18,148
10 กรุงเทพฯ นราธิวาส ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม 14,280 28,560
ชั้นประหยัด 10,985 21,970
11 เชียงใหม่ ภูเก็ต ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม 21,344 42,688
ชั้นประหยัด 16,419 32,838

อัตราค่าโดยสาร (สูงสุด) สำหรับเส้นทางภายในประเทศ

ที่บริษัทการบินไทยฯ ทำการบินร่วมกับสายการบินการบินกรุงเทพ (TG/PG)


 

ลำดับที่ เส้นทาง ชั้นโดยสาร ค่าโดยสารสูงสุด (บาท)
ต้นทาง ปลายทาง เที่ยวเดียว ไป-กลับ
1 กรุงเทพฯ เชียงราย ชั้นธุรกิจ 11,407 22,814
ชั้นประหยัด 8,775 17,550
2 กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ชั้นธุรกิจ 9,565 19,130
ชั้นประหยัด 7,358 14,716
3 กรุงเทพฯ ภูเก็ต ชั้นธุรกิจ 11,796 23,592
ชั้นประหยัด 9,074 18,148
4 กรุงเทพฯ กระบี่ ชั้นธุรกิจ 11,306 22,612
ชั้นประหยัด 8,697 17,394
5 กรุงเทพฯ สมุย ชั้นธุรกิจ 8,264 16,528
ชั้นประหยัด 6,357 12,714
6 กรุงเทพฯ ลำปาง ชั้นธุรกิจ 8,568 17,136
ชั้นประหยัด 6,591 13,182
7 กรุงเทพฯ สุโขทัย ชั้นธุรกิจ 6,624 13,248
ชั้นประหยัด 5,096 10,192
8 กรุงเทพฯ ตราด ชั้นธุรกิจ 7,464 14,928
ชั้นประหยัด 5,742 11,484
9 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ชั้นประหยัด 2,640 5,280
10 ภูเก็ต สมุย ชั้นธุรกิจ 7,350 14,700
ชั้นประหยัด 5,654 11,308

อัตราค่าโดยสาร (สูงสุด) สำหรับเส้นทางภายในประเทศ

 ที่บริษัทการบินไทยฯ ทำการบินร่วมกับสายการบินนกแอร์ (TG/DD)


 

ลำดับที่ เส้นทาง ชั้นโดยสาร ค่าโดยสารสูงสุด (บาท)
ต้นทาง ปลายทาง เที่ยวเดียว ไป-กลับ
1 ดอนเมือง แม่ฮ่องสอน ชั้นประหยัด 6,504 13,008

รูปแบบบริการพื้นฐานที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : สายการบินไทย (TG)


 

 การบริการ ชั้นโดยสาร
ชั้นธุรกิจ ชั้นประหยัด
น้ำหนักสัมภาระลงทะเบียน 40 กิโลกรัม 30 กิโลกรัม *
การเลือกที่นั่ง ได้ ได้
บริการอาหารและเครื่องดื่ม ได้ ได้
น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม 7 กิโลกรัม

หมายเหตุ :

* : สำหรับรหัสการจองที่เป็น L/V/W (Economy Class) น้ำหนักสัมภาระที่ไม่มีค่าใช้จ่าย จะได้น้ำหนัก 20 กิโลกรัม