แผนสำรอง กรณีเที่ยวบินล่าช้าขณะผู้โดยสารอยู่บนเครื่องบิน

การบินไทย มีนโยบายปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมส่งประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับเที่ยวบินที่ล่าช้าขณะผู้โดยสารอยู่บนเครื่องบิน ในกรณีที่มีเกิดความล่าช้าขณะที่ผู้โดยสารอยู่บนเครื่องบินในเที่ยวบินซึ่งมีกำหนดเดินทางไปหรือกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ทางสายการบินไทยมีแผนสำรองดังนี้
 •  1.    การบินไทยจะไม่อนุญาตให้เครื่องบินที่มีผู้โดยสารเกิดความล่าช้าเกินกว่า 4 ชั่วโมง หากเกินเวลาดังกล่าวจะต้องให้ผู้โดยสารลงจากเครื่องได้ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
  -    เมื่อนักบินเห็นถึงเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัย อันเป็นเหตุที่ไม่สามารถอนุญาตให้ผู้โดยสารออกจากเครื่องบินได้ หรือ
  -    เมื่อได้รับคำสั่งจากศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศ ในกรณีที่จะต้องทำการย้ายตำแหน่งเครื่องบินไปยังจุดขึ้นลงของผู้โดยสาร ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสนามบิน
  2.    สำหรับทุกเที่ยวบินที่ครอบคลุมโดยแผนนี้ หากเกิดความล่าช้าสายการบินไทยมีนโยบายบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมงหลังจากที่เครื่องบินออกจากประตู (ในกรณีเริ่มออกเดินทาง) หรือหลังทำการลงจอด (ในกรณีเดินทางมาถึงที่หมาย) ยกเว้นในกรณีที่นักบินเห็นถึงเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัย และพิจารณาห้ามการให้บริการดังกล่าว
  3.    สำหรับทุกเที่ยวบินที่ครอบคลุมโดยแผนนี้ สายการบินไทยจะให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นห้องน้ำ และบริการทางการแพทย์ในกรณีที่จะเป็น ระหว่างเที่ยวบินที่เกิดความล่าช้า
  4.     ผู้โดยสารบนเที่ยวบินล่าช้าจะได้รับแจ้งทุก 30 นาทีถึงความล่าช้ารวมทั้งสาเหตุของการล่าช้าหากเป็นไปได้ เริ่มต้น 30 นาทีหลังจากกำหนดเวลาออกเดินทางและ 30 นาทีหลังจากนั้น ผู้โดยสารจะได้รับแจ้งว่าสามารถออกจากเครื่องบินได้ในกรณีที่เครื่องบินยังอยู่ที่บริเวณทางขึ้นเครื่องของผู้โดยสาร หรือเมื่อสามารถดำเนินการได้
  5.    สายการบินไทยจะได้จัดสรรให้มีทรัพยากรเพียงพอที่จะใช้สำหรับแผนสำรองนี้
  6.    สายการบินไทยจะได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ของสนามบิน ศุลกากรและการป้องกันชายแดน และหน่วยงานด้านความปลอดภัยของการขนส่ง ในทุกแห่งของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีเที่ยวบินของสายการบินไทย