เงื่อนไขในการขนส่ง (Condition of Carriage)

ข้อกำหนดทั่วไปของการขนส่ง (ผู้โดยสารและสัมภาระ) 


ข้อ 1 ความหมายเฉพาะที่อยู่ในเงื่อนไข

เมื่อท่านอ่านเงื่อนไข โปรดรับทราบว่า

"เรา", "ของเรา" "ตัวเรา" และ "เรา" หมายถึง การบินไทย

"คุณ", "ของคุณ" และ "ตัวคุณเอง" หมายถึง บุคคลใดๆ ที่ได้ถูกรับขนหรือจะถูกรับขนไปในอากาศยานตามบัตรโดยสาร ซึ่งไม่รวมถึงลูกเรือ (โปรดดูคำจำกัดความสำหรับคำว่า "คนโดยสาร")

"ถิ่นที่หยุดพักที่ตกลงกันไว้" หมายถึง สถานที่ที่ระบุไว้ในบัตรโดยสาร หรือที่แสดงไว้ในตารางเวลาของเรา ให้เป็นจุดหยุดพักประจำบนเส้นทางการเดินทางของคุณ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถานีที่ออกเดินทางและสถานีที่ปลายทาง

"รหัสสายการบิน" หมายถึง ตัวอักษรสองตัวหรือสามตัวที่ระบุสายการบินต่างๆ โดยเฉพาะ  

"ตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจ" หมายถึง ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารที่ได้รับการแต่งตั้งจากเราเพื่อเป็นตัวแทนของเรา ในการขายบริการการขนส่งทางอากาศบนเที่ยวบินของเรา

"สัมภาระ" หมายถึง ทรัพย์สินส่วนตัวที่เดินทางไปพร้อมกับคุณ ประกอบด้วยสัมภาระลงทะเบียนและสัมภาระไม่ลงทะเบียน

"ตั๋วสัมภาระเดินทาง" หมายถึง ส่วนของตั๋วที่ใช้กับการรับขนสัมภาระลงทะเบียนของท่าน

"ป้ายกำกับสัมภาระ" หมายถึง เอกสารที่ออกไว้เพื่อระบุถึงสัมภาระลงทะเบียนเพียงอย่างเดียว

"การรับขน" หมายถึง การรับขนคนโดยสารและ/หรือสัมภาระทางอากาศ

"การเก็บเงินเพิ่มของผู้ให้บริการขนส่ง" หมายถึง ค่าธรรมเนียม และค่าบริการที่ถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการขนส่ง เช่น ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

““ผู้รับขน” หมายถึง ผู้รับขนทางอากาศอื่นๆ นอกเหนือจากเรา ที่มีรหัสสายการบินปรากฏอยู่บนบัตรโดยสารหรือ บัตรโดยสารของคุณ หรือบนบัตรโดยสารต่อเนื่อง


““สัมภาระลงทะเบียน” หมายถึง สัมภาระที่เรารับไว้ในการดูแล และเราได้ออกตั๋วสัมภาระเดินทางให้

"กำหนดเวลาในการตรวจรับบัตรโดยสาร" หมายถึง ระยะเวลาที่สายการบินกำหนดให้คุณผ่านพิธีการตรวจรับ บัตรโดยสารและได้รับบัตรผ่านขึ้นเครื่องเสร็จสิ้น

 

"เงื่อนไขของสัญญา" หมายถึง คำแถลงที่ระบุอยู่ในบัตรโดยสาร หรือถูกส่งมอบให้พร้อมกับบัตรโดยสาร หรือข้อมูลการเดินทาง / ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งระบุ ,อ้างถึง หรืออ้างอิงเงื่อนไขการรับขนฉบับนี้ และประกาศต่างๆ

 

"การบินร่วม" หมายถึง การปฏิบัติการบินโดยผู้ให้บริการขนส่งรายหนึ่งเสนอขายที่นั่งผู้ให้บริการขนส่งอีกรายหนึ่งที่เป็นผู้ปฎิบัติการ โดยใช้รหัสสายการบินของสายการบินนั้นเอง หรือใช้ร่วมกับรหัสสายการบินผู้ให้บริการรับขนที่ปฏิบัติ การบินนั้นๆ"บัตรโดยสารต่อเนื่อง" หมายถึง บัตรโดยสารที่ออกให้แก่คุณอันเกี่ยวเนื่องกับบัตรโดยสารอีกบัตรหนึ่ง ซึ่งเมื่อนำมารวมกัน จะเป็นสัญญารับขนเดียวกัน

 


"อนุสัญญา" หมายถึง อนุสัญญาใดก็ตามที่ใช้บังคับ ดังต่อไปนี้:

    - อนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนทางอากาศ ลงนาม ณ กรุงวอร์ซอ วันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ.1929 (ต่อไปนี้ จะเรียกว่า อนุสัญญาวอร์ซอ); 

    - อนุสัญญาวอร์ซอตามที่แก้ไข ณ กรุงเฮก เมื่อวันที่ 28 กันยายน ค.ศ.1955;

    - the Warsaw Convention as amended by Additional Protocol No. 1 of Montreal (1975):

    - อนุสัญญาวอร์ซอตามที่แก้ไขโดยพิธีสารมอนทรีออลเพิ่มเติมฉบับที่ 1 (ค.ศ.1975);   

    - อนุสัญญาวอร์ซอตามที่แก้ไข ณ กรุงเฮก และตามที่แก้ไขโดยพิธีสารมอนทรีออลเพิ่มเติมฉบับที่ 2 (ค.ศ.1975);  

    - อนุสัญญาวอร์ซอตามที่แก้ไข ณ กรุงเฮก และตามที่แก้ไขโดยพิธีสารมอนทรีออลเพิ่มเติมฉบับที่ 4 (ค.ศ.1975);  

    - อนุสัญญาเพิ่มเติม กัวดาราฮารา (ค.ศ.1961)

    - the Montreal Convention (1999)

    - อนุสัญญามอนทรีออล (1999)

"คูปอง" หมายถึง คูปองกระดาษและคูปองอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทั้งสองแบบจะอนุญาตให้ผู้โดยสารที่ถูกระบุชื่อสามารถเดินทางในเที่ยวบินที่ระบุไว้บนคูปองได้

"ความเสียหาย" รวมถึงการถึงแก่ความตาย, การเกิดบาดแผล หรือได้รับบาดเจ็บทางร่างกายของคนโดยสาร, การสูญหาย, การสูญหายบางส่วน, การโจรกรรม หรือ ความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับขน หรือการบริการอื่นๆ ที่ดำเนินการโดยเรา


"วัน" หมายถึง วันตามปฏิทินรวมเจ็ดวันในสัปดาห์ โดยมีเงื่อนไขว่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการแจ้งให้ทราบ จะไม่นับวันที่มีการส่งหนังสือแจ้ง และถ้ากำหนดเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดอายุของบัตรโดยสารจะไม่นับวันที่ออกบัตรโดยสาร หรือวันที่การทำการบินเริ่มต้น

"คูปองอิเล็กทรอนิกส์" หมายถึง คูปอง หรือเอกสารอื่นๆ ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์และเก็บไว้ในฐานข้อมูลของเรา

"บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง ข้อมูลการเดินทาง / ใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยเราหรือในนามของเรา คูปองอิเล็กทรอนิกส์ และอาจหมายถึงเอกสารการขึ้นเครื่องบิน (boarding document)

"สถานการณ์วิสามัญ" หมายถึง สถานการณ์ที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้แม้ว่าจะได้ใช้มาตรการที่สมควรทั้งปวง สถานการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนทางการเมือง สภาพทางอุตุนิยมวิทยา ที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติ การบิน ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัย เหตุการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยของเที่ยวบินที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า การนัดหยุดงานที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการของผู้รับขนตามความเป็นจริง หรือในกรณีที่เป็นผลกระทบจากการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการจราจรทางอากาศมีผลให้เครื่องบินลำหนึ่งเกิดความล่าช้าเป็นเวลานานหรือเป็นเหตุให้เกิดการยกเลิกเที่ยวบินหนึ่งหรือหลายเที่ยวบิน


"คูปองเที่ยวบิน" หมายถึง ส่วนของบัตรโดยสารที่ระบุถึงสิทธิ “ใช้สำหรับการเดินทาง” และในกรณีของบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์หมายถึง คูปองอิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุถึงสถานที่ที่คุณมีสิทธิเดินทาง

"เหตุสุดวิสัย" หมายถึง สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและไม่สามารถคาดการณ์ได้นอกเหนือจากการควบคุมของคุณ ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลที่ตามมาได้แม้ว่าจะได้ใช้ความระมัดระวังอย่างรอบคอบแล้วก็ตาม

"ครอบครัวใกล้ชิด" หมายถึง คู่สมรสหรือบุคคลที่คุณอาศัยอยู่ด้วยกัน ได้แก่ พ่อแม่ลูก พี่สาวน้องสาว พี่ชายน้องชาย ปู่ย่าตายายหลาน พ่อตาแม่ยาย พี่เขยน้องเขย พี่สะใภ้น้องสะใภ้ ลูกเขยลูกสะใภ้

"ข้อมูลการเดินทาง/ใบเสร็จรับเงิน" หมายถึง เอกสารรายการเดียวหรือหลายรายการที่เราออกให้แก่คนโดยสารที่เดินทางด้วยบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีชื่อคนโดยสาร,ข้อมูลเที่ยวบินและข้อความแจ้งต่างๆ

"ค่าธรรมเนียมที่ไม่ได้เกิดจากการบิน" หมายถึง ค่าบริการและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้รับขน โดยปกติจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือสนามบิน ค่าบริการและค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจได้แก่ ค่าบริการสนามบิน, ค่าบริการ คนโดยสาร เป็นต้นคนโดยสาร เป็นต้น


"ข้อความแจ้งเงื่อนไขของสัญญาที่ระบุไว้ในลักษณะการอ้างอิง" หมายถึง ข้อความที่มีอยู่ในบัตรโดยสารหรือส่งไปพร้อมกับบัตรโดยสาร หรือข้อมูลการเดินทาง / ใบเสร็จรับเงิน (ITINERARY/ RECEIPT) ของคุณ ซึ่งระบุข้อความแจ้งเงื่อนไขไว้ในลักษณะการอ้างอิงเงื่อนไขการรับขนฉบับนี้และข้อความแจ้งต่างๆ

"คนโดยสาร" หมายความว่า บุคคลใดๆ ที่เดินทางหรือจะเดินทางไปกับเที่ยวบินตามบัตรโดยสาร (ดูคำนิยามสำหรับ "คุณ", "ของคุณ" และ "ตัวคุณเอง") ยกเว้นสมาชิกลูกเรือ

"บัตรโดยสารในส่วนของคนโดยสาร" หรือ "ใบเสร็จสำหรับคนโดยสาร" หมายถึง ส่วนของบัตรโดยสารที่ออกโดยเราหรือในนามของเราซึ่งระบุข้อความดังว่านั้น และคุณเป็นผู้เก็บไว้

“กฎระเบียบ (EC) 261/2004” หมายถึง กฎระเบียบของรัฐสภายุโรปและของคณะกรรมการ เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2547 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชดเชยและช่วยเหลือผู้โดยสาร ในกรณีที่ผู้โดยสารถูกปฏิเสธขึ้นเครื่อง และเที่ยวบินยกเลิกหรือเที่ยวบินล่าช้า

"หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน" เป็นหน่วยบัญชีระหว่างประเทศที่กำหนดโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งขึ้นอยู่กับ ค่าของสกุลเงินหลักต่างๆ หลายสกุล ค่าสกุลเงินของหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน จะแปรผันและคำนวณใหม่ในแต่ละวันทำการของธนาคาร ค่าเหล่านี้เป็นที่รู้จักของธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่และมีการรายงานอย่างสม่ำเสมอในวารสาร ทางการเงินชั้นนำ

"การหยุดแวะพัก" หมายถึง การหยุดการเดินทางตามตารางการเดินทางของคุณที่กำหนดไว้ ณ จุดเดินทางระหว่างถิ่นที่ต้นทางและถิ่นที่ปลายทาง เป็นระยะเวลาอย่างน้อยยี่สิบสี่ชั่วโมง

"พิกัดอัตราค่าขนส่ง" หมายถึง ค่าโดยสาร (published fares) ค่าธรรมเนียม และ/หรือเงื่อนไขการรับขนที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนของสายการบิน ที่ได้มีการยื่นแก่ผู้มีอำนาจในกรณีที่ต้องยื่น


"บัตรโดยสาร" หมายถึง เอกสารที่ระบุรายละเอียดการเดินทางและและสัมภาระลงทะเบียนของผู้โดยสาร หรือ บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยเราหรือในนามของเรา และรวมถึงเงื่อนไขของสัญญา,ประกาศต่างๆ และคูปอง  

"สัมภาระไม่ลงทะเบียน" หมายถึงสัมภาระอื่นที่ไม่ใช่สัมภาระลงทะเบียน


ข้อ 2 – การบังคับใช้
2.1 ข้อบังคับทั่วไป

เงื่อนไขการรับขนของเรามีผลเฉพาะเที่ยวบิน หรือเส้นทางที่บินนั้น ในเรื่องความรับผิดทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นต่อท่าน ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.2 2.3 และ 2.4 และ 2.5

 

2.2 การบินแบบเช่าเหมาลำ (Charter Operations)

หากการรับขนเป็นไปตามข้อตกลงเช่าเหมาลำ เงื่อนไขการรับขนนี้จะใช้บังคับเฉพาะในกรณีที่มีการกำหนดไว้ในลักษณะอ้างอิงถึง หรืออ้างอิงในลักษณะอื่นใดในสัญญาเช่าเหมาลำหรือที่ระบุไว้ในบัตรโดยสาร

 

2.3 การบินร่วม (Code Shares) 

ในบางบริการเราอาจมีการตกลงกับผู้ให้บริการรับขนรายอื่นๆ ที่เรียกว่า "การบินร่วม" หมายความว่า ถึงแม้ว่าคุณจะมีการสำรองที่นั่งกับเราและถือบัตรโดยสารที่ระบุชื่อหรือรหัสสายการบินของเราเป็นผู้ให้บริการรับขน ผู้ให้บริการ รับขนอื่นอาจเป็นผู้รับขนตามความเป็นจริง หากว่าในกรณีของเที่ยวบินการบินร่วม เราเป็นผู้ที่ถูกระบุว่าเป็นผู้รับขน ตามความเป็นจริง เงื่อนไขการรับขนนี้จะใช้กับการขนส่งดังกล่าวด้วย หากมีการตกลงกันดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงผู้รับขนตามความเป็นจริงที่ทำการบินในเที่ยวบินนั้นๆ เมื่อคุณทำการสำรองที่นั่ง

สำหรับการบริการร่วมบนเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยผู้รับขนรายอื่น เราจะรับผิดชอบต่อภาระผูกพันทั้งสิ้นที่มีต่อคนโดยสารตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้ อย่างไรก็ตามสายการบินคู่สัญญา แต่ละรายมีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการเที่ยวบินของตนเองซึ่งอาจแตกต่างจากกฎของเที่ยวบินของเรา กฎเหล่านั้นรวมอยู่ในที่นี้โดยการอ้างอิงและเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการขนส่งเหล่านี้

กฎที่เกี่ยวกับการดำเนินการที่อาจแตกต่างกันไประหว่างเราและสายการบินคู่สัญญาเที่ยวบินร่วมของเรารวมถึง แต่ ไม่จำกัดเพียงเฉพาะ: 

ไม่จำกัดเพียงเฉพาะ:

         • การจำกัดระยะเวลาในการตรวจรับบัตรโดยสาร(check-in);

         • เด็ก/ผู้เยาว์เดินทางลำพังโดยไม่มีผู้ปกครอง;

         • การขนส่งสัตว์ •การปฏิเสธที่จะขนส่ง; •การบริการออกซิเจน;

         • การดำเนินการในกรณีเกิดเหตุผิดปกติ;

         • การชดเชยกรณีการปฏิเสธการโดยสาร;

         • การยอมรับสัมภาระจำนวนสัมภาระที่อนุญาต และความรับผิดชอบ


สำหรับกฎและข้อบังคับของสายการบินคู่สัญญาเที่ยวบินร่วม กรุณาตรวจสอบกับยังเว็บไซต์หรือตัวแทนจำหน่ายของสายการบินคู่สัญญานั้นๆ

 

คุณควรตรวจสอบกฎสำหรับเที่ยวบินที่ปฏิบัติการบินโดยผู้รับขนส่งรายอื่นที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงการบินร่วม และ ทำความเข้าใจกับเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ข้อกำหนดในการตรวจรับบัตรโดยสาร นโยบายที่เกี่ยวกับผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้ร่วมเดินทาง, การขนส่งสัตว์,การปฏิเสธการรับขน, การบริการออกซิเจน, การดำเนินการในกรณีเกิดเหตุผิดปกติ, การชดเชยเมื่อปฏิเสธการโดยสาร การรับขนสัมภาระและความรับผิดชอบและอื่น ๆ

 

เรามีแผนฉุกเฉินสำหรับความล่าช้าของเที่ยวบิน (Extended Tarmac Delays) ที่เข้าและออกจากสนามบินที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเฉพาะในกรณีที่เราเป็นผู้ทำการบิน แต่หากสายการบินคู่สัญญาเที่ยวบินร่วม หรือผู้ให้บริการ

รับขนรายอื่นเป็นผู้ทำการบิน แผนฉุกเฉินจะเป็นของผู้ให้บริการขนส่งนั้นๆ

 

2.4 กฎหมายที่มีอำนาจเหนือกว่า (Overriding Law)

เงื่อนไขการรับขนมีผลใช้บังคับถ้าไม่ขัดต่อพิกัดอัตราค่าโดยสารของเราหรือกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งหากมีกรณีดังกล่าว พิกัดอัตราค่าโดยสารของเราหรือกฎหมาย จะมีผลเหนือกว่า

หากข้อกำหนดใดของเงื่อนไขการรับขนฉบับนี้ไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อกำหนดอื่น ๆ ของเงื่อนไขจะยังคงมีผลบังคับใช้

 

2.5 เงื่อนไขที่ขัดกับกฎระเบียบ

ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งระหว่างเงื่อนไขการรับขนและกฎระเบียบอื่นๆอันอาจมี ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ให้เงื่อนไขการรับขนฉบับนี้มีผลบังคับเหนือกว่า  

       2.5.1 การขนส่งไป / กลับประเทศแคนาดา

สำหรับการรับขนระหว่างสถานที่ภายในประเทศแคนาดาหรือระหว่างสถานที่ในประเทศแคนาดาไปยังสถานที่อื่นๆ นอกประเทศแคนาดา ให้ใช้เงื่อนไขการรับขนฉบับนี้ตราบเท่าที่ได้มีการระบุในลักษณะอ้างอิงในพิกัดอัตราค่าโดยสารที่มีผลบังคับใช้ในประเทศแคนาดา

       2.5.2 การขนส่งไป / กลับจากประเทศสหรัฐอเมริกา

ไม่สามารถใช้เงื่อนไขนี้ได้สำหรับการขนส่งทางอากาศตามที่กำหนดไว้ใน กฎหมายการเดินอากาศกลางของสหรัฐอเมริกา (U.S. Federal Aviation Act of 1958)


ข้อ 3 – บัตรโดยสาร
3.1 บททั่วไป

       3.1.1 เราจะให้บริการรับขนคนโดยสารที่มีชื่อปรากฏอยู่ในบัตรโดยสารโดยคุณอาจจะต้องแสดงเอกสารประจำตัวบุคคลที่เหมาะสม

       3.1.2 บัตรโดยสารไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่นได้เว้นแต่มีข้อกฎหมายระบุใช้ภายในประเทศให้สามารถกระทำได้ เราจะออกบัตรโดยสารฉบับใหม่ให้แก่ผู้อื่นแทนฉบับเดิมของคุณตามการร้องขอ หากว่าบัตรโดยสารนั้นได้มีการออกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในแพ็คเกจ ซึ่งใช้กฎระเบียบของ Package Travel, Package Holidays และ Package Tour Regulations 1992 หรือ SI 1992/3288 และคุณ;

             3.1.2.1 ประสงค์จะโอนการสำรองที่นั่งของคุณตามข้อบังคับ 10

             3.1.2.2 พิสูจน์ให้เราเห็นว่าคุณมีสิทธิตามที่กำหนดในข้อบังคับ 10 และสามารถโอนการสำรองที่นั่ง

             3.1.2.3 แจ้งส่งความประสงค์แก่เราในการขอโอนการสำรองที่นั่งนั้นๆ ก่อนวันเดินทาง

             3.1.2.4 แจ้งชื่อนามสกุล ที่อยู่และหมายเลขติดต่อของบุคคลที่จะออกบัตรโดยสารฉบับใหม่

             3.1.2.5 ส่งบัตรโดยสารฉบับเดิมกลับมายังเรา และ

             3.1.2.6 ชำระค่าธรรมเนียมในการออกบัตรโดยสารฉบับใหม่

      3.1.3 บัตรโดยสารบางฉบับเป็นบัตรโดยสารลดราคาซึ่งสามารถคืนเงินได้บางส่วน หรือ ไม่สามารถคืนเงินได้ คุณควรเลือกอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

       3.1.4 หากคุณมีบัตรโดยสารตามข้อ 3.1.3 ซึ่งยังมิได้ใช้เดินทาง และไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย คุณจะต้องแจ้งสาเหตุและแสดงหลักฐานของเหตุสุดวิสัยดังกล่าว เราจะให้เครดิตเงินคืนสำหรับบัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนเงินค่าโดยสารเพื่อใช้ในการเดินทางกับเราโดยหักค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม

       3.1.5 บัตรโดยสารถือเป็นทรัพย์สินของผู้รับขนที่ออกบัตรโดยสารนั้นๆ

       3.1.6 คุณจะไม่มีสิทธิในการรับขนบนเที่ยวบินเว้นแต่คุณจะได้แสดงบัตรโดยสารที่มีคูปองระบุเที่ยวบินที่จะใช้เดินทาง รวมถึงคูปองอื่นๆที่ยังไม่ได้ใช้และคูปองสำหรับคนโดยสาร นอกจากนี้ คุณจะไม่มีสิทธิในการรับขนบนเที่ยวบินหากว่าบัตรโดยสารที่แสดงชำรุดเสียหายหรือถูกเปลี่ยนแปลงที่มิได้เกิดจากเราหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของเรา ในกรณีที่เป็นบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ คุณจะไม่มีสิทธิในการรับขนบนเที่ยวบินเว้นแต่คุณจะได้แสดงสิ่งระบุตัวตนและบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังใช้งานได้ และออกโดยถูกต้องในนามของคุณ

       3.1.7 (ก) ในกรณีการชำรุดสูญหายทั้งฉบับหรือบางส่วนเกิดจากการกระทำของคุณ หรือคุณไม่สามารถแสดงบัตรโดยสารที่มีคูปองคนโดยสารและและคูปองเที่ยวบินอื่นๆที่ยังไม่ได้ใช้เดินทาง เมื่อได้รับคำร้องขอจากคุณ เราจะออกบัตรโดยสารฉบับใหม่ให้แก่คุณได้ทั้งฉบับหรือบางส่วนแทน โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีหลักฐานหรือเหตุผลที่เชื่อถือได้ ณ ขณะนั้นว่าบัตรโดยสารที่ยังใช้ได้สำหรับเที่ยวบินที่เกิดปัญหา ได้มีการออกแล้วโดยถูกต้อง และคุณลงนามสัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหายสำหรับค่าใช้จ่าย ความเสียหายใด ๆ ตามจำนวนของบัตรโดยสารที่เสียหายหรือสูญหายนั้นที่จำเป็นและเกิดขึ้นแก่เรา หรือสายการบินอื่นใดสำหรับการใช้บัตรโดยสารผิดประเภท เราจะไม่เรียกร้องให้มีการชดใช้จากคุณสำหรับความสูญเสียซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องของเราเอง สายการบินอื่น หรือ ตัวแทนสายการบินอื่นที่เป็นผู้ออกบัตรโดยสารใหม่จะสามารถเรียกเก็บค่าบริการอันเหมาะสมสำหรับการให้บริการนี้ เว้นแต่การชำรุดเสียหาย สูญหาย เป็นผลมาจากความบกพร่องของสายการบินที่เป็นผู้ออกบัตรโดยสารนั้น หรือตัวแทน  

       3.1.7 (ข) ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานหรือคุณไม่ลงนามข้อตกลงแสดงความยินยอม สายการบินที่ออกบัตรโดยสารอาจกำหนดให้คุณต้องชำระค่าบัตรโดยสารเต็มจำนวนสำหรับการออกบัตรโดยสารฉบับใหม่ และสามารถขอคืนได้หากสามารถพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่สายการบินที่ออกบัตรโดยสารได้ว่าบัตรโดยสารฉบับที่ชำรุดสูญหายยังมิได้ใช้เดินทางก่อนวันที่จะหมดอายุของบัตรโดยสาร หากว่ามีการพบบัตรโดยสารเดิมก่อนวันหมดอายุ และคุณส่งมอบคืนแก่สายการบินที่ออกบัตรโดยสารฉบับใหม่ การพิจารณาเงื่อนไขเวลาขอคืนเงินจะใช้ ณ เวลาดังกล่าว  

      3.1.8 บัตรโดยสารเป็นของมีค่า คุณควรใช้มาตรการอันเหมาะสมในการเก็บรักษาบัตรโดยสารของคุณมิให้สูญหายหรือถูกขโมย

 

3.2 อายุบัตรโดยสาร

      3.2.1 บัตรโดยสารมีอายุดังนี้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นบนบัตรโดยสาร เงื่อนไขฉบับนี้ หรือในพิกัดอัตราค่าขนส่งที่ใช้บังคับ (ซึ่งอาจจำกัดอายุของบัตรโดยสาร ซึ่งจะต้องมีการแสดงไว้บนบัตรโดยสารด้วย):

       (ก) หนึ่งปีนับแต่วันออกบัตรโดยสาร หรือ

       (ข) หนึ่งปีนับแต่วันที่เริ่มเดินทางครั้งแรก โดยการเดินทางนั้นจะต้องเกิดขึ้นในระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ออกบัตรโดยสาร

       3.2.2 หากคุณไม่สามารถเดินทางได้ในระยะเวลากำหนดของบัตรโดยสารเนื่องจากเมื่อเวลาที่คุณขอทำการสำรองที่นั่งของคุณเราไม่สามารถยืนยันการจอง อายุของบัตรโดยสารจะถูกขยายออกไป หรือคุณอาจใช้สิทธิตามข้อ 10 ในการขอรับเงินคืนได้

      3.2.3 หลังจากกำหนดเริ่มเดินทางแล้ว คุณไม่สามารถเดินทางได้ตามอายุบัตรโดยสารเนื่องจากอาการเจ็บป่วย เราอาจขยายอายุของบัตรโดยสารนั้นได้จนกว่าคุณจะสามารถเดินทางได้ หรือไปจนถึงเวลาทำการบินโดยเที่ยวบินแรกหลังจากวันดังกล่าวที่มีเส้นทางบินและชั้นที่นั่งว่างตามราคาบัตรโดยสารของคุณที่ได้จ่ายไว้ ทั้งนี้ ท่านจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันอาการป่วยของท่านด้วย หากคูปอง หรือกรณีของบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ คูปองอิเล็กทรอนิกส์ที่เหลืออยู่ในบัตรโดยสารของคุณเกี่ยวข้องกับจุดแวะพักหนึ่งจุดหรือมากกว่า อายุบัตรโดยสารของท่านจะเลื่อนออกไปได้ไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ระบุในใบรับรองแพทย์ ในกรณีดังว่านั้น เราจะเลื่อนอายุของบัตรโดยสารแก่สมาชิกในครอบครัวใกล้ชิดของคุณที่เดินทางไปกับท่านเช่นเดียวกัน

      3.2.4 ในกรณีที่คนโดยสารถึงแก่ความตายในระหว่างการเดินทาง คนโดยสารที่เดินทางมาพร้อมกับคนโดยสารที่ถึงแก่ความตายสามารถเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้โดยได้รับการยกเว้นกำหนดวันหยุดแวะพักขั้นต่ำ หรือเลื่อนอายุบัตรโดยสารออกไป ในกรณีของการถึงแก่ความตายของคนในครอบครัวใกล้ชิดกับคนโดยสารที่เริ่มต้นเดินทาง อายุของบัตรโดยสารของคนโดยสารและของคนในครอบครัวใกล้ชิดที่เดินทางพร้อมกับคนโดยสารก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะกระทำเมื่อได้รับใบมรณบัตรที่ถูกต้อง และการขยายอายุหรือวันมีผลใช้บังคับจะต้องไม่เกินกว่า สี่สิบห้า(45) วันหลังจากวันที่ถึงแก่ความตาย   

 

3.3 ลำดับคูปองและการใช้

       3.3.1 บัตรโดยสารที่คุณซื้อจะมีผลเฉพาะกับการขนส่งตามที่แสดงในบัตร จากถิ่นที่ต้นทางผ่านถิ่นหยุดพักตามที่ตกลงกัน ไปยังถิ่นที่ปลายทาง อัตราค่าโดยสารที่คุณจ่ายเป็นไปตามพิกัดอัตราและใช้สำหรับการขนส่งตามที่ปรากฏบนบัตรโดยสารและถือเป็นสาระสำคัญของสัญญาระหว่างเราและคุณ การใช้บัตรโดยสารจะต้องมีการใช้เรียงตามลำดับของคูปองที่อยู่ในบัตรโดยสารนั้นตามเส้นทางที่ทำการบิน ไม่เช่นนั้นบัตรโดยสารของท่านจะใช้ไม่ได้ ดังนั้น คุณควรใช้บัตรโดยสารให้ครบทั้งฉบับ

      3.3.2 หากคุณประสงค์จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของการเดินทางคุณจะต้องติดต่อเราล่วงหน้า ซึ่งเราอาจคิดราคาอัตราค่าโดยสารใหม่ซึ่งคุณมีสิทธิที่จะเลือกรับอัตราใหม่หรือรักษาสภาพการเดินทางเดิมของคุณได้ หากคุณต้องการเปลี่ยนลักษณะการเดินทางของคุณเนื่องจากเหตุสุดวิสัย คุณจะต้องติดต่อเราโดยเร็วที่สุดที่ทำได้ และเราจะพยายามให้คุณเดินทางไปยังถิ่นที่หยุดพักถัดไปหรือถิ่นที่ปลายทางของคุณโดยไม่ต้องคำนวณอัตราค่าโดยสารใหม่

       3.3.3 หากคุณเปลี่ยนแปลงการเดินทางของคุณโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเรา เราจะประเมินราคาที่ถูกต้องตามการเดินทางจริงของคุณ และคุณจะต้องชำระค่าส่วนต่างจากราคาที่ชำระไว้เดิมกับราคาที่ถูกต้องนี้ ทั้งนี้ เราจะคืนเงินส่วนต่างในกรณีราคาใหม่ต่ำกว่า แต่คูปองที่ยังมิได้ใช้จะไม่มีมูลค่า

      3.3.4 อาจไม่มีการเปลี่ยนอัตราค่าโดยสาร สำหรับประเภทของการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในบางประเภท ส่วนการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนถิ่นที่ต้นทาง (ยกตัวอย่าง หากคุณไม่ได้ทำการบินในช่วงขาแรก) หรือการแก้ไขทิศทางการเดินทาง อาจมีผลในการเพิ่มราคาบัตรโดยสารราคาพิเศษส่วนใหญ่จะกำหนดให้ใช้ได้เฉพาะกับวันที่และเที่ยวบินที่แสดงอยู่บนบัตรโดยสารและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หรือเปลี่ยนแปลงได้ต่อเมื่อมีการชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม

       3.3.5 เราจะรับคูปองแต่ละใบในบัตรโดยสารของคุณเพื่อการเดินทางตามชั้นโดยสาร วันที่ เที่ยวบินที่ได้ทำ การสำรองไว้นั้น หากมีการออกบัตรโดยสารแต่แรกโดยมิได้ระบุการสำรองเที่ยวบิน คุณอาจทำการสำรองที่นั่งว่างได้ ในภายหลังตามอัตราค่าโดยสารและจำนวนที่นั่งว่างบนเที่ยวบินที่คุณต้องการ

การสำรองไว้นั้น หากมีการออกบัตรโดยสารแต่แรกโดยมิได้ระบุการสำรองเที่ยวบิน  คุณอาจทำการสำรองที่นั่งว่างได้ในภายหลังตามอัตราค่าโดยสารและจำนวนที่นั่งว่างบนเที่ยวบินที่คุณต้องการ

       3.3.6 ในกรณีที่คุณไม่มาแสดงตนเพื่อเดินทางตามที่คุณสำรองไว้โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราอาจจะยกเลิกการสำรองที่นั่งบนเที่ยวบินขากลับหรือเที่ยวบินถัดไปของคุณ อย่างไรก็ตาม หากว่าคุณแจ้งเราล่วงหน้า เราจะ ไม่ทำการยกเลิกการสำรองที่นั่งในเที่ยวบินที่ถัดมา

 

3.4 ชื่อและที่อยู่ของผู้ให้บริการ

ชื่อของการบินไทยอาจใช้ในรูปแบบของรหัสสายการบินหรืออื่นๆ บนบัตรโดยสาร ที่อยู่ของบริษัทฯ คือ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย


ข้อ 4 - อัตราค่าขนส่ง, ภาษี, ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4.1 อัตราค่าขนส่ง

อัตราค่าขนส่งใช้สำหรับการรับขนจากท่าอากาศยานต้นทางสู่ท่าอากาศยานปลายทาง ยกเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง อัตราค่าขนส่งนี้จะไม่รวมถึงการให้บริการขนส่งภาคพื้นดินระหว่างท่าอากาศยานและระหว่างอาคารสนามบินและอาคารผู้โดยสารในเมือง อัตราค่าขนส่งจะคำนวณตามพิกัดอัตราค่าขนส่งที่มีผล ณ วันที่จ่ายเงินเพื่อออกบัตรโดยสารเพื่อใช้เดินทางในวันและเส้นทางการเดินทางที่ระบุไว้ หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือวันที่เดินทางของคุณอาจมีผลต่อค่าขนส่งที่ต้องชำระ และหากคุณมิได้ชำระค่าบัตรโดยสารเมื่อทำการสำรองที่นั่ง วันที่กำหนดต้องชำระเงินจะเป็นวันที่คุณตกลงกับทางเรา

 

4.2 ภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

คุณจะต้องรับภาระในการชำระค่าภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่รัฐหรือ หน่วยงานของรัฐ หรือ ผู้ดำเนินการสนามบินเป็นผู้กำหนด ณ ขณะที่คุณซื้อบัตรโดยสาร คุณจะได้รับการแจ้งถึงค่าภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นี้ว่ามิได้รวมอยู่ในอัตราค่าขนส่ง ซึ่งโดยส่วนมากปกติจะแสดงแยกออกจากกันไว้ในบัตรโดยสาร ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่กำหนดเพื่อเดินทางทางอากาศนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ และสามารถถูกกำหนดขึ้นได้หลังจากวันที่ออกบัตรโดยสาร ซึ่งหากว่ามีการเพิ่มในค่าภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากที่ปรากฏบนบัตรโดยสาร คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายเพิ่มดังกล่าว และในทำนองเดียวกัน หากว่ามีการกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆ ใหม่ขึ้นมา คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่าย ในกรณีเดียวกัน ในกรณีที่ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่คุณได้ชำระไว้ ณ เวลาที่มีการออกบัตรโดยสาร ได้มีการยกเลิกหรือลดลง ในลักษณะที่ไม่ใช้บังคับกับคุณ หรือมีจำนวนที่ต้องเรียกเก็บลดลงคุณมีสิทธิที่ขอคืนเงินได้ เราขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการในการขอคืนเงินเช่นว่านั้น

4.2.1 คุณจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมพิเศษที่กำหนดทั้งเพื่อบริการการบิน และบริการอื่นๆ

 

4.3 สกุลเงิน 

คุณจะต้องชำระค่าโดยสาร ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นสกุลเงินของประเทศที่ทำการออก

บัตรโดยสาร ยกเว้นเรา หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของเราได้กำหนดไว้ให้ชำระเป็นสกุลเงินอื่นไว้ก่อนหรือขณะชำระเงิน (เช่น ไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับสกุลเงินท้องถิ่นนั้นๆ) เราอาจพิจารณาโดยดุลยพินิจของเราในการตกลงยอมรับสกุลเงินอื่น


ข้อ 5 - การสำรองที่นั่ง
5.1 ข้อกำหนดของการสำรองที่นั่ง

       5.1.1 เรา หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากเราจะบันทึกการสำรองที่นั่งของคุณ คุณสามารถขอเอกสารยืนยันการสำรองที่นั่งของคุณได้เมื่อต้องการ

     5.1.2 อัตราค่าขนส่งบางประเภทอาจมีเงื่อนไขซึ่งจำกัด หรือห้ามมิให้มีการแก้ไขหรือยกเลิกการสำรองที่นั่ง

 

5.2 กำหนดเวลาการออกบัตรโดยสาร

หากคุณมิได้ชำระค่าบัตรโดยสารก่อนกำหนดเวลาที่ระบุไว้ตามที่ได้รับแจ้งจากเรา หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากเรา เราอาจยกเลิกการสำรองที่นั่งของคุณได้

 

5.3 ข้อมูลส่วนบุคคล

คุณรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้ให้ไว้กับเรานั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรองที่นั่ง เพื่อซื้อบัตรโดยสาร หรือรับบริการพิเศษอื่นๆ เพื่อการพัฒนา หรือเพื่อการให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมือง และเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่รัฐ อันเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์แห่งการนี้ คุณยินยอมให้เราเก็บรักษาและใช้ข้อมูลดังกล่าวและส่งให้กับสำนักงานของเรา ตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย สายการบินอื่นๆ หรือผู้ให้บริการที่ได้กล่าวมาข้างต้น


5.4 การจองหมายเลขที่นั่ง

เราจะพยายามในการให้บริการขอจองที่นั่งล่วงหน้า อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับประกันที่นั่งตามการร้องขอได้ เราขอสงวนสิทธิในการจัดที่นั่งใหม่ให้แก่คุณได้ตลอดเวลาหรือแม้แต่เมื่อหลังจากรับคุณขึ้นเครื่องแล้วก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อความจำเป็นในการทำการบินหรือเพื่อความปลอดภัย

 

5.5 การยืนยันการเดินทาง

       5.5.1  เราอาจขอให้คุณยืนยันการเดินทางหากคุณมีเที่ยวบินต่อ หรือมีเที่ยวบินขากลับในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบ ซึ่งเมื่อแจ้งแล้วแต่มิได้ปฏิบัติตาม เราอาจยกเลิกการสำรองที่นั่งบนเที่ยวบินต่อหรือเที่ยวบิน ขากลับของคุณได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณยังมีความประสงค์จะเดินทาง เราจะทำการสำรองที่นั่งให้แก่คุณบนเที่ยวบินนั้นๆ เพื่อการขนส่งหากยังมีที่นั่งว่าง หากไม่มีที่ว่างบนเที่ยวบิน เราจะพยายามเพื่อขนส่งคุณไปยังจุดหมายปลายทางต่อไปของคุณ

       5.5.2  คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดการยืนยันการเดินทางกับผู้รับขนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของคุณ ในกรณีที่มีข้อกำหนดดังกล่าว คุณจะต้องยืนยันการเดินทางกับสายการบินนั้นๆ ตามรหัสสายการบินที่ปรากฏอยู่บนบัตรโดยสาร

 

5.6 การยกเลิกการสำรองที่นั่งบนเที่ยวบินถัดไป 

โปรดทราบว่าหากคุณไม่แสดงตนเพื่อขึ้นเครื่องบนเที่ยวบินใดๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราอาจยกเลิกเที่ยวบินขากลับหรือเที่ยวบินถัดไปของคุณได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณแจ้งเราล่วงหน้า เราจะไม่ยกเลิกการสำรองที่นั่งในเที่ยว ถัดมาของคุณ


ข้อ6 - การยกเลิกการสำรองที่นั่งบนเที่ยวบินถัดไป 

      6.1  กำหนดเวลาในการตรวจรับบัตรโดยสารของแต่ละท่าอากาศยานมีความแตกต่างกันไปและขอแนะนำให้คุณตระหนักเกี่ยวกับกำหนดเวลานี้และปฏิบัติตาม การเดินทางของคุณจะราบรื่นขึ้นหากคุณเผื่อเวลาไว้มากพอที่จะปฏิบัติตามกำหนดเวลานี้ เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการสำรองที่นั่งของคุณหากคุณไม่ปฏิบัติตามกำหนดเวลาการตรวจ รับบัตรโดยสารที่ระบุไว้ เราหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจากเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงกำหนดเวลาการตรวจรับ บัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบินแรกของคุณ สำหรับเที่ยวบินถัดไปของคุณ คุณควรทราบกำหนดเวลาการตรวจรับ บัตรโดยสารด้วยตัวคุณเอง กำหนดเวลาการตรวจรับบัตรโดยสารของเที่ยวบินเราสามารถพบได้ในตารางเวลาของ เราหรืออาจได้รับทราบจากเราหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจากเรา

 

      6.2  คุณต้องไปขึ้นเครื่องบินที่ประตูทางออกไม่เกินเวลาที่เราแจ้งไว้เมื่อคุณเช็คอิน

 

      6.3  เราอาจยกเลิกการสำรองที่นั่งของคุณ หากคุณไม่สามารถมาขึ้นเครื่องที่ประตูทางออกได้ทันเวลา

 

      6.4  เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้


ข้อ 7 - การปฏิเสธและการจำกัดการขนส่ง
7.1 สิทธิในการปฏิเสธการขนส่ง

เราอาจปฏิเสธที่จะขนส่งคุณหรือสัมภาระของคุณหลังจากการพิจารณาใช้ดุลยพินิจด้วยเหตุผลอันสมควร หากเราได้แจ้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่าเรามีสิทธิในการปฏิเสธการขนส่ง ในกรณีนี้คุณจะได้รับเงินคืน นอกจากนี้ เราอาจปฏิเสธที่จะขนส่งคุณหรือสัมภาระของคุณ หากมีสิ่งต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกิดขึ้นหรือตามที่เราเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าอาจเกิดขึ้นได้:

       7.1.1   การดำเนินการดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับหรือคำสั่งของรัฐบาลที่บังคับใช้

       7.1.2  การขนส่งคุณหรือสัมภาระของคุณอาจเป็นอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย สุขอนามัย หรืออาจส่งผลกระทบต่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารหรือลูกเรืออื่น ๆ

       7.1.3  สภาพของร่างกายหรือจิตใจของคุณ รวมถึงสมรรถภาพของคุณบกพร่อง จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด ทำให้เกิดอันตรายหรือความเสี่ยงต่อตัวคุณเองกับผู้โดยสารลูกเรือหรือทรัพย์สิน

       7.1.4  คุณปฏิเสธที่จะผ่านพิธีการตรวจความปลอดภัย

       7.1.5  คุณยังไม่ได้ชำระเงินค่าโดยสาร ภาษี ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ

       7.1.6  คุณไม่มีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้อง ซึ่งอาจจะเป็นการเข้าประเทศที่คุณอาจต้องเดินทางผ่าน หรือคุณ ไม่มีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้อง, ทำลายเอกสารการเดินทางของคุณในระหว่างการเดินทาง หรือปฏิเสธที่จะส่งมอบเอกสารการเดินทางของคุณแก่ลูกเรือเมื่อได้รับการร้องขอ

       7.1.7  คุณแสดงบัตรโดยสารที่ได้รับมาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งซื้อจากบริษัทอื่นที่ไม่ใช่เราหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจากเรา หรือได้รับรายงานว่าสูญหายหรือถูกขโมย เป็นของปลอม หรือคุณไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณเป็นบุคคลที่มีชื่อในบัตรโดยสาร;

       7.1.8  8 คุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อ 3.3 ข้างต้นเกี่ยวกับลำดับและการใช้คูปอง หรือคุณแสดงบัตรโดยสารที่มิได้ออกหรือเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีใดๆ โดยเราหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย หรือแสดง บัตรโดยสารที่ชำรุดเสียหาย;

7.1.9 คุณไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเราเกี่ยวกับความปลอดภัย

       7.1.9  คุณไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเราเกี่ยวกับความปลอดภัย

       7.1.10  ก่อนหน้านี้คุณเคยกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ ที่อ้างถึงข้างต้นหรือประพฤติมิชอบในหรือเกี่ยวเนื่องกับเที่ยวบินก่อน ๆ และเรามีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าคุณน่าจะกระทำสิ่งเหล่านั้นอีก

       7.1.11  การกระทำหรือสภาพของคุณได้คุกคามความปลอดภัยของพนักงานสายการบินหรือผู้โดยสารคนอื่น ๆ และอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือลูกเรือ

 

7.2 ความช่วยเหลือพิเศษ

การยอมรับการรับขนเด็กเดินทางลำพัง ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยหรือผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการเตรียมการล่วงหน้ากับเราก่อน ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางร่างกายที่ได้แจ้งขอรับความช่วยเหลือพิเศษในขณะออกบัตรโดยสาร และได้รับการตอบรับจากเราแล้ว จะไม่ถูกปฏิเสธการขนส่งอันเนื่องจากความบกพร่องหรือจากบริการพิเศษที่แจ้งไว้แล้วในภายหลัง


ข้อ 8 – สัมภาระ
8.1 สัมภาระไม่มีค่าธรรมเนียม

คุณสามารถนำสัมภาระไปบางส่วนได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อจำกัดของเรา ซึ่งสอบถามได้จากเราหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจากเรา และอยู่ในคู่มือการให้บริการของเราที่มีอยู่ในสำนักงานหลักของเรา (แผนกบริการผู้โดยสาร)

 

8.2 สัมภาระส่วนเกิน

คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการรับขนส่งสัมภาระส่วนเกิน อัตราเหล่านี้สามารถสอบถามได้จากเราและรวมอยู่ในคู่มือการให้บริการของเราที่มีอยู่ในสำนักงานหลักของเรา (แผนกบริการผู้โดยสาร)

 

8.3 สิ่งของที่ไม่สามารถรับเป็นสัมภาระได้

       8.3.1 คุณไม่สามารถนำสิ่งของต่อไปนี้ไปกับสัมภาระของคุณ:

             8.3.1.1  สิ่งของที่อาจเป็นอันตรายต่ออากาศยานหรือบุคคลหรือทรัพย์สินบนอากาศยานเช่นที่ระบุไว้ ในคำแนะนำทางเทคนิคสำหรับการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และข้อบังคับเรื่องวัตถุอันตรายของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และกฎระเบียบของเรา (ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้จากเรา);

             8.3.1.2  สิ่งที่ห้ามมิให้มีการขนส่งโดยกฎหมายข้อบังคับหรือคำสั่งของรัฐใดๆ ที่จะบินออกจากหรือไปยังรัฐนั้น;

             8.3.1.3  สิ่งของที่ทางเราพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลว่าไม่เหมาะสมกับการขนส่งเนื่องจากเป็นอันตราย ไม่ปลอดภัย หรือเนื่องจากน้ำหนัก ขนาดรูปร่าง หรือลักษณะที่เปราะบางหรือเน่าเปื่อย โดยคำนึงถึงประเภทของเครื่องบินที่ใช้ คุณสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของต่างๆที่ไม่สามารถรับได้

       8.3.2  ห้ามขนส่งอาวุธปืนและกระสุนที่ไม่ใช่เพื่อการล่าสัตว์และการกีฬาเป็นสัมภาระ ส่วนอาวุธปืนและกระสุนเพื่อการล่าสัตว์และการกีฬาอาจขนส่งเป็นสัมภาระลงทะเบียนได้ ทั้งนี้ อาวุธปืนต้องไม่บรรจุกระสุนเพื่อความปลอดภัยและเก็บในกล่องให้เหมาะสม การขนส่งกระสุนขึ้นอยู่กับระเบียบข้อบังคับ ICAO และ IATA ตามที่ระบุในข้อ 8.3.1.1

       8.3.3  อาวุธเช่นปืนโบราณ ดาบ มีด และสิ่งของใกล้เคียงอาจเป็นสัมภาระลงทะเบียนได้ตามดุลยพินิจของเรา แต่จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำไปในห้องโดยสารของอากาศยาน

       8.3.4  คุณต้องไม่นำ เงิน อัญมณี โลหะมีค่า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล เอกสารที่เปลี่ยนมือได้ หลักทรัพย์หรือสิ่งของมีค่าอื่นๆ เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง และเอกสารระบุตัวตน หรือตัวอย่างอื่นๆ ใส่ในกระเป๋าสัมภาระลงทะเบียน

       8.3.5  หากสิ่งของใดๆ ที่อ้างถึงในข้อ 8.3.1, 8.3.2 และ 8.3.4 รวมอยู่ในสัมภาระลงทะเบียนของคุณ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับรายการดังกล่าวเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการด้อยคุณภาพหรือการชำรุดของสัมภาระ การรับผิดต่อความเสียหายจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558 มาตรา 11 และ 12

       8.3.6  เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสัมภาระอันเกิดจากทรัพย์สินที่มีอยู่ในสัมภาระนั้นเอง ทรัพย์สินของผู้โดยสารใดๆ ที่ทำให้สัมภาระของผู้โดยสารอื่นหรือทรัพย์สินของการบินไทยเสียหาย จะต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่เราสำหรับความสูญเสียและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเรา

 

8.4 สิทธิในการปฏิเสธการรับขนส่งสัมภาระ

       8.4.1  ภายใต้ข้อ 8.3.2 และ 8.3.3 เราจะปฏิเสธที่จะดำเนินการรับขนส่งสัมภาระตามรายการที่ระบุไว้ในข้อ 8.3 และเราอาจปฏิเสธที่จะรับขนส่งสัมภาระเหล่านี้ได้เมื่อตรวจพบ

       8.4.2   เราอาจปฏิเสธที่จะดำเนินการรับขนส่งเป็นสัมภาระสำหรับสิ่งใด ๆ ที่เราคิดว่าจะไม่เหมาะสมในการรับขนส่ง เนื่องจากขนาด รูปร่าง ลักษณะ น้ำหนัก ความจุ หรือเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย หรือการปฏิบัติการบิน หรือความสะดวกสบายของผู้โดยสารคนอื่นๆ คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่สามารถรับได้ในเวลาใดก็ได้ จากเว็บไซต์ www.thaiairways.com 

       8.4.3  เราอาจปฏิเสธที่จะรับขนส่งสัมภาระเว้นแต่เราเห็นว่าสัมภาระนั้นถูกบรรจุอย่างปลอดภัยในบรรจุภัณฑ์ ที่เหมาะสม คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และภาชนะบรรจุที่ไม่สามารถรับได้ได้ตลอดเวลาจากเว็บไซต์ www.thaiairways.com

       8.4.4  หากไม่มีการแจ้งเพื่อเตรียมการขนส่งล่วงหน้าไว้กับเรา เราอาจขนส่งสัมภาระส่วนเกินของคุณไปในเที่ยวบินถัดไปโดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ สำหรับการล่าช้าดังกล่าว

 

8.5 สิทธิในตรวจค้น

เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย เราอาจขอให้คุณอนุญาตให้มีการตรวจค้นและสแกนตัวคุณ และตรวจค้น หรือสแกน หรือเอกซเรย์สัมภาระของคุณ หากคุณไม่แสดงตน สัมภาระของคุณอาจถูกตรวจค้นโดยที่คุณไม่อยู่เพื่อตรวจสอบว่า คุณเป็นผู้ครอบครองหรือสัมภาระของคุณมีสิ่งของใดที่ระบุไว้ในข้อ 8.3.1 หรือมีอาวุธปืน กระสุน หรืออาวุธใดๆ ที่ไม่ได้แสดงต่อเราตามข้อ 8.3.2 หรือ 8.3.3 หากคุณไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติตามคำขอดังกล่าว เราอาจปฏิเสธที่จะรับขนส่งคุณและสัมภาระของคุณ ในกรณีที่การตรวจค้นหรือการสแกนเกิดความเสียหายแก่คุณ หรือการเอกซ์เรย์หรือการสแกน ทำให้เกิดความเสียหายกับสัมภาระของคุณ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่เป็นเพราะความผิด หรือความประมาทของเรา

 

8.6 สัมภาระลงทะเบียน

       8.6.1  เมื่อส่งมอบสัมภาระที่คุณต้องการขนส่งกับเราแล้ว เราจะดำเนินการเก็บสัมภาระของคุณไว้ในอารักขาและติดป้ายสัมภาระสำหรับสัมภาระลงทะเบียนแต่ละชิ้น

       8.6.2   สัมภาระลงทะเบียนต้องมีชื่อของคุณหรือสิ่งแสดงตัวตนอื่นๆ ติดอยู่

       8.6.3  สัมภาระลงทะเบียนต้องอยู่ในอากาศยานเดียวกันกับคุณเว้นเสียแต่ว่าเราจะตัดสินใจที่จะขนส่งสัมภาระนั้นไปในเที่ยวบินอื่นเพื่อความปลอดภัยหรือเหตุผลในการดำเนินงาน หากสัมภาระลงทะเบียนของคุณถูกขนส่งไปในเที่ยวบินถัดไป เราจะจัดส่งให้คุณเว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะกำหนดให้คุณต้องปรากฏตนเพื่อผ่านพิธีการศุลกากร


8.7 สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง

       8.7.1  เราอาจกำหนดขนาดและ/หรือน้ำหนักสำหรับสัมภาระที่คุณนำติดตัวขึ้นเครื่อง หากเราไม่ได้ทำการกำหนดดังกล่าว สัมภาระที่คุณนำติดตัวจะต้องวางได้พอดีกับที่ว่างใต้ที่นั่งข้างหน้าคุณหรือในช่องเก็บของเหนือศีรษะในห้องโดยสารของอากาศยาน หากสัมภาระของคุณไม่สามารถจัดเก็บในลักษณะนี้หรือมีน้ำหนักมากเกินไปหรือถูกพิจารณาว่าไม่ปลอดภัยด้วยเหตุผลใดๆ จะต้องถูกขนส่งเป็นสัมภาระลงทะเบียน

       8.7.2  วัตถุที่ไม่เหมาะสำหรับการขนส่งในห้องเก็บสัมภาระ (เช่นเครื่องดนตรีที่แตกหักได้ง่าย) และไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อ 8.7.1 ข้างต้น จะสามารถนำไปได้ในห้องโดยสารเท่านั้น ซึ่งคุณจะต้องแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าและได้รับอนุญาตจากเราแล้ว คุณอาจต้องจ่ายค่าบริการแยกต่างหากสำหรับบริการนี้

8.8 การรับและการจัดส่งสัมภาระลงทะเบียน

       8.8.1   ภายใต้ข้อ 8.6.3 คุณจำเป็นต้องรับสัมภาระลงทะเบียนของคุณทันทีที่มีการขนส่งถึงถิ่นที่ปลายทางหรือ ณ ถิ่นที่แวะพัก หากคุณไม่ได้ไปรับภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เราอาจเรียกเก็บค่าเก็บรักษาจากคุณ และหากคุณไม่มารับสัมภาระลงทะเบียนของคุณภายในสาม (3) เดือนนับจากที่มีการขนส่งแล้ว เราอาจจะจัดการสัมภาระนั้นๆตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ  

       8.8.2  เฉพาะผู้ถือป้ายสัมภาระลงทะเบียนและมีป้ายกำกับสัมภาระเท่านั้นที่จะสามารถรับสัมภาระลงทะเบียน

       8.8.3 หากมีบุคคลอ้างสิทธิในสัมภาระลงทะเบียนแต่ไม่สามารถทำการตรวจสอบสัมภาระโดยการแสดงป้ายกำกับสัมภาระได้ เราจะมอบสัมภาระให้เมื่อสามารถตรวจสอบจนเป็นที่เชื่อได้ว่าบุคคลนั้นมีสิทธิอันชอบต่อสัมภาระนั้นๆ

 

8.9 สัตว์

หากเราตกลงที่จะรับขนส่งสัตว์ของคุณไป  คุณจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

       8.9.1   คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัตว์ (สุนัขและแมวเท่านั้น) ถูกบรรจุในกรงที่เหมาะสมพร้อมด้วยใบรับรองด้านสุขภาพและการฉีดวัคซีนที่ถูกต้อง มีใบอนุญาตการนำเข้าประเทศและเอกสารอื่นๆ ที่ประเทศที่ปลายทางหรือประเทศที่เดินทางผ่านต้องการ ไม่เช่นนั้นอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขนส่ง การขนส่งดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เราระบุไว้ซึ่งสามารถขอทราบได้

       8.9.2  หากได้รับการตอบรับให้ขนส่งได้ สัตว์ กรงและอาหาร จะไม่รวมอยู่ในสัมภาระไม่มีค่าธรรมเนียมของคุณ แต่จะเป็นสัมภาระส่วนเกินที่คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม

       8.9.3  สุนัขนำทางที่มาพร้อมกับผู้โดยสารที่พิการจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มจากสัมภาระไม่มีค่าธรรมเนียม โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้ซึ่งสามารถขอทราบได้

       8.9.4  ในกรณีที่การรับขนไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎเกณฑ์ความรับผิดของอนุสัญญา เราจะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือสูญหายเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตของสัตว์ที่เราได้ตกลงที่จะขนส่งเว้นแต่เกิดจากความประมาทของเรา

       8.9.5  เราจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อสัตว์ที่ไม่มีเอกสารนำเข้าและออก เอกสารสุขภาพและเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น สำหรับการขนส่งสัตว์ผ่านประเทศ รัฐ หรือเขตแดนใดๆ และผู้ที่ถือครองสัตว์ ต้องคืนเงินค่าปรับ ค่าใช้จ่าย การสูญเสีย หรือหนี้สินใดๆ ที่เราเรียกเก็บหรือกำหนดขึ้นตามความเหมาะสม

 

8.10 สิ่งของที่ถูกเคลื่อนย้ายโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบิน

เราจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งของที่นำออกจากสัมภาระของคุณโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่สนามบิน ซึ่ง  ทำหน้าที่ตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง


ข้อ 9 – ตารางบิน การล่าช้า การยกเลิกเที่ยวบิน
9.1 ตารางเวลาเที่ยวบิน

       9.1.1  เวลาเที่ยวบินที่แสดงในตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากวันที่ประกาศกับวันที่คุณเดินทางจริง จะไม่มีการสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง โดยทางสายการบินจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

       9.1.2  ก่อนที่เราจะรับทำสำรองที่นั่ง เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงเวลาเที่ยวบินตามตารางบินในขณะนั้น และจะปรากฏบนบัตรโดยสารของคุณ เราอาจมีการเปลี่ยนเวลาเที่ยวบินภายหลังการออกบัตรโดยสาร หากคุณให้ข้อมูลการติดต่อกับเราไว้ เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากหลังจากที่คุณซื้อบัตรโดยสารแล้ว เราได้เปลี่ยนแปลงเวลาเที่ยวบินที่คุณไม่สามารถเดินทางได้ และเราไม่สามารถจองเที่ยวบินอื่นๆ ที่คุณต้องการได้ คุณจะมีสิทธิได้รับเงินคืนตามข้อ 10.2

 

9.2 การยกเลิก การเปลี่ยนแปลงเส้นทาง การล่าช้า ฯลฯ

       9.2.1  เราจะใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งปวงเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการขนส่งคุณและสัมภาระของคุณไป ในการใช้มาตรการเหล่านี้และเพื่อป้องกันการยกเลิกเที่ยวบิน เราอาจจัดเที่ยวบินอื่น หรืออากาศยานลำอื่นทดแทนได้ ในบางกรณี

       9.2.2  ยกเว้นที่อนุสัญญากำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หากเรายกเลิกเที่ยวบิน หรือไม่สามารถทำการบินได้ ตามตารางบิน หรือไม่สามารถหยุดที่จุดหมายปลายทาง หรือจุดแวะพัก หรือทำให้คุณพลาดเที่ยวบินต่อเนื่องซึ่งคุณได้ทำการจองไว้ เราจะมีวิธีดังต่อไปนี้ให้คุณเลือก:

             9.2.2.1  ให้คุณเดินทางกับเที่ยวบินตามตารางบินที่มีที่ว่างถัดไปของเราโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม และขยายอายุของบัตรโดยสารของคุณในกรณีที่จำเป็น หรือ

             9.2.2.2  เปลี่ยนเส้นทางบินที่ไปยังจุดหมายปลายทาง ที่แสดงไว้ในบัตรโดยสารของคุณ โดยใช้บริการของเราหรือของผู้ให้บริการรายอื่น หรือโดยวิธีอื่นและโดยระดับชั้นโดยสารที่ตกลงกันโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม หากค่าโดยสารและค่าบริการสำหรับเส้นทางที่แก้ไขต่ำกว่าที่คุณจ่ายเราจะคืนเงินส่วนต่างให้ หรือ

             9.2.2.3  คืนเงินให้เป็นไปตามบทบัญญัติของข้อ 10.2

       9.2.3 เมื่อเกิดกรณีใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 9.2.2 ยกเว้นที่อนุสัญญากำหนดไว้เป็นอย่างอื่นตัวเลือกที่ระบุไว้ในข้อ 9.2.2.1 ถึง 9.2.2.3 คือ การการเยียวยาความเสียหายเฉพาะสำหรับคุณ และจะไม่มีความรับผิดชอบในกรณีอื่นใดอีก
       9.2.4 เมื่อเกิดกรณีที่ไม่สามารถจัดที่นั่งที่คุณได้รับการยืนยันแล้วก่อนหน้านี้ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลของการสำรองที่นั่งเกินกว่าจำนวนผู้โดยสาร หรือการเปลี่ยนแปลงแบบอากาศยาน หรือเหตุผลอื่นใด ทางเราจะทำการขออาสาสมัครที่สามารถยอมสละที่นั่งในเที่ยวบินเพื่อให้สามารถจัดที่นั่งให้ได้ ในกรณีสำหรับผู้ที่ทางเราไม่สามารถจัดที่นั่งที่คุณได้รับการยืนยันแล้วก่อนหน้านี้ได้ แนวทางการชดเชยจะเป็นไปตามกรณีดังนี้
             9.2.4.1 สำหรับเส้นทางภายในประเทศ การชดเชยเป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทย ในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ พ.ศ. 2553ข้อ 5 

การยกเลิกเที่ยวบิน   หรือการปฏิเสธการขนส่ง  สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ ดังนี้

         (1)  เสนอให้คุณเลือกระหว่าง

         (ก)  รับเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่ถูกเรียกเก็บคืนเต็มตามจํานวนที่จ่ายไป สําหรับการเดินทางหรือเฉพาะส่วนที่ยังไม่ได้เดินทางตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กําหนดในกรณีนี้เรา อนึ่ง เราอาจจะชําระเป็นTravel Vouchers หรือสิ่งอื่นแทนเงินค่าโดยสาร และค่าธรรมเนียมดังกล่าว ตามที่คุณตกลงและยินยอม หรือ

         (ข)  เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในบัตรโดยสาร หรือจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกล้เคียงกับจุดหมายปลายทางเดิมที่สุดภายในวันเดียวกัน วันถัดไป  หรือวันอื่นตามความสมัครใจของคุณทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับความสะดวกของคุณ และที่นั่งว่างที่เราสามารถจัดให้ได้  โดยเราจะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ว่าในกรณีใด ๆ แต่หากการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินนั้นมีค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นที่ต่ำกว่าจํานวนเงินค่าโดยสาร และค่าธรรมเนียมที่คุณได้ชําระไว้แล้ว  เราจะคืนส่วนต่างคืนให้กับคุณ ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด

ในกรณีที่เราเสนอเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังสนามบินอื่นที่ใกล้เคียงกับ จุดหมายปลายทางเดิม  เราจะรับภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากสนามบินใหม่ไปยัง สนามบินที่เป็นจุดหมายปลายทางเดิมให้แก่คุณ

หรือ

        (ค)  เดินทางโดยการขนส่งทางอื่นที่เหมาะสมเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ใน บัตรโดยสาร   หรือจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกล้เคียงกับจุดหมายปลายทางเดิมตามความประสงค์ ของคุณโดยเร็วที่สุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ว่าในกรณีใดๆ แต่หากค่าเดินทางโดยการ ขนส่งทางอื่นต่ำกว่าจํานวนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมที่คุณได้ชําระไว้แล้วเราจะชําระเงินส่วนต่างคืนให้กับคุณตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

(2)  ให้การดูแลคุณดังนี้

     (ก)  จัดอาหารและเครื่องดื่มให้แก่คุณตามความเหมาะสมกับระยะเวลาที่รอ ขึ้นเครื่องบินโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

     (ข)  จัดอุปกรณ์ให้แก่คุณเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีการใด ๆ   เช่น โทรศัพท์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เป็นต้น ตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยไม่คิดค่าใช่จ่าย

     (ค) จัดที่พักแรมให้แก่คุณตั้งแต่ 1 คืน ขึ้นไป ตามความจําเป็นและเหมาะสม ในการจัดการขนส่งระหว่างสนามบินและที่พักแรม   ในกรณีที่เป็นเที่ยวบินใหม่ที่มีกําหนดเวลา การออกเดินทางล่าช้ากว่ากําหนดเวลาตามตารางการบินเดิมเกินกว่า 1 วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

(3) ชําระค่าชดเชยเป็นเงินสดจํานวน 1,200 บาท ให้แก่คุณทันทีก่อนที่คุณจะออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง 

9.2.4.2 สำหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศทางเราจะทำการชดเชยให้กับผู้โดยสาร อาทิเช่น เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในบัตรโดยสารหรือจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกล้เคียงกับจุดหมายปลายทางเดิมโดยเร็วที่สุดภายในวันเดียวกัน วันถัดไป หรือวันอื่นตามความสมัครใจของผู้โดยสารทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้โดยสารและที่นั่งว่างที่สายการบินสามารถจัดให้ได้เป็นต้น คุณสามารถส่งข้อความสอบถามการชดเชยได้ที่อีเมล customer@thaiairways.com


ข้อ 10 – การคืนเงิน

บุคคลที่จะได้รับเงินคืน

10.1 เราจะคืนเงินบัตรโดยสารหรือส่วนที่ไม่ได้ใช้ตามกฎค่าโดยสารหรือพิกัดอัตราค่าขนส่งที่ใช้บังคับดังนี้

       10.1.1 เรามีสิทธิที่จะคืนเงินให้แก่บุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัตรโดยสารหรือบุคคลที่เป็นผู้ชำระค่าบัตรโดยสาร เมื่อแสดงหลักฐานการชำระเงินที่ถูกต้อง ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

       10.1.2 ถ้าได้รับการชำระเงินค่าบัตรโดยสารโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัตรโดยสารและในบัตรโดยสารนั้นระบุว่ามีข้อจำกัดในการคืนเงิน เราจะคืนเงินให้กับบุคคลที่ชำระเงินค่าบัตรโดยสารหรือตามคำสั่งของบุคคลนั้นเท่านั้น

       10.1.3 ยกเว้นกรณีบัตรโดยสารสูญหาย การคืนเงินจะกระทำเฉพาะเมื่อคุณแสดงบัตรโดยสารและคูปองเที่ยวบินทั้งหมดที่ไม่ได้ใช้


 

10.2  การคืนเงินค่าบัตรโดยสารโดยไม่สมัครใจ

       10.2.1 หากเรายกเลิกเที่ยวบิน หรือไม่สามารถทำการบินได้ตามกำหนดเวลา หรือไม่สามารถหยุดที่ถิ่นที่ปลายทาง หรือถิ่นที่แวะพักของคุณ หรือทำให้คุณพลาดเที่ยวบินต่อเนื่องที่คุณทำการจองไว้ จำนวนเงินที่ต้องคืนจะเป็น:

          10.2.1.1 หากยังไม่มีการใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของบัตรโดยสาร จำนวนเงินคืนจะเท่ากับค่าโดยสารที่จ่ายไป

          10.2.1.2 หากใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของบัตรโดยสารไปแล้ว การคืนเงินจะต้องไม่น้อยกว่าความต่างระหว่างค่าโดยสารที่ชำระกับค่าโดยสารที่ใช้สำหรับการเดินทางระหว่างจุดบินที่มีการใช้บัตรโดยสารไปแล้ว

       10.2.2 กรณีเส้นทางภายในประเทศ การกำหนดแนวทางการชดเชย ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องการคุ้มครองสิทธิฯ 2553 ข้อ 4 เที่ยวบินล่าช้า และข้อ 5 เที่ยวบินยกเลิก

10.3 การคืนเงินค่าบัตรโดยสารโดยสมัครใจ

        10.3.1 หากคุณมีสิทธิได้รับเงินคืนจากค่าบัตรโดยสารของคุณด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน 10.2 จำนวนเงินที่ได้รับคืนจะเป็น:

           10.3.1.1 หากยังไม่มีการใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของบัตรโดยสาร จำนวนเงินคืนจะเป็นจำนวนเงินเท่ากับจำนวนเงินที่จ่าย หักค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมการยกเลิกที่เหมาะสม

            10.3.1.2 หากใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของบัตรโดยสารไปแล้ว จำนวนเงินคืนจะเท่ากับส่วนต่างระหว่างค่าโดยสารที่ชำระกับค่าโดยสารที่ใช้เดินทางระหว่างจุดที่มีการใช้บัตรโดยสารนั้นไปแล้วหักค่าบริการที่เหมาะสมหรือ ค่าธรรมเนียมการยกเลิก

 

10.4 การคืนเงินเมื่อบัตรโดยสารหาย

       10.4.1หากบัตรโดยสารหรือบางส่วนของบัตรโดยสารของคุณสูญหาย และสามารถพิสูจน์การสูญหายให้เราเชื่อได้ การคืนเงินจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดหลังจากการหมดอายุของบัตรโดยสาร ซึ่งคุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสมบนเงื่อนไขต่อไปนี้:

          10.4.1.1 บัตรโดยสารที่หายไปหรือบางส่วนของบัตรยังไม่ได้ใช้ หรือยังไม่ได้รับเงินคืนไปแล้ว หรือยังไม่ได้ออกบัตรโดยสารใหม่ไปแล้ว (ยกเว้นกรณีที่ การคืนเงินหรือการ ออกบัตรใหม่ทดแทนไปแล้วนั้นกระทำโดยความประมาทของเราเองหรือบุคคลที่สาม)

          10.4.1.2 บุคคลที่ได้รับการคืนเงินตกลง จะคืนเงินให้แก่เราตามจำนวนเงินที่คืนให้ในกรณีที่มีการทุจริตและ/หรือในกรณีที่บัตรโดยสารหรือส่วนที่สูญหายถูกใช้โดยบุคคลที่สาม ทั้งนี้ ตามรูปแบบที่เราอาจกำหนดขึ้น (ยกเว้นกรณีที่การฉ้อโกงหรือใช้โดยบุคคลที่สามเกิดจากความประมาทของเราเอง)

      10.4.2 ถ้าเราหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจของเราทำบัตรโดยสารหรือบางส่วนของบัตรโดยสารสูญหาย การสูญหายนั้น จะเป็นความรับผิดชอบของเรา


 

10.5 สิทธิในการปฏิเสธการขอคืนเงิน

  10.5.1 เราอาจปฏิเสธการขอคืนเงินหากยื่นขอภายหลังจากบัตรโดยสารหมดอายุไปแล้ว

  10.5.2 เราอาจปฏิเสธการขอคืนเงินบัตรโดยสารซึ่งได้แสดงให้เราหรือเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหลักฐานแสดงเจตนาออกจากประเทศนั้นแล้ว เว้นแต่ว่าคุณทำให้เราเชื่อได้ว่าคุณได้รับอนุญาตให้คงอยู่ในประเทศนั้นต่อ หรือเดินทางออกจากประเทศนั้นโดยผู้ให้บริการรายอื่นหรือวิธีการขนส่งอื่น

 

10.6 สกุลเงิน

การคืนเงินทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามกฎหมายของรัฐบาล กฎข้อบังคับหรือคำสั่งของประเทศที่ซื้อบัตรโดยสารและของประเทศที่มีการขอคืนเงิน ภายใต้บังคับบทบัญญัติที่กล่าวมาข้างต้น เราขอสงวนสิทธิในการคืนเงินในลักษณะเดียวกันและสกุลเงินเดียวกันที่ใช้ในการชำระค่าบัตรโดยสาร

 

10.7 ผู้ที่สามารถขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารได้

การคืนเงินโดยสมัครใจจะกระทำโดยผู้รับขนผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้ออกบัตรโดยสาร หรือตัวแทนของสายการบินนั้นหากได้รับอนุญาตเท่านั้น


ข้อ 11 - การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในอากาศยาน
11.1 ทั่วไป

หากคุณปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในอากาศยาน ในอันจะเป็นเหตุให้อากาศยานหรือบุคคลหรือทรัพย์สินใดๆ เป็นอันตราย หรือเป็นอุปสรรคต่อลูกเรือในการปฏิบัติหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของลูกเรือ เช่น เรื่องการสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด หรือประพฤติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ความเสียหายหรือบาดเจ็บแก่ผู้โดยสารหรือลูกเรือ ซึ่งเราอาจใช้มาตรการที่เห็นสมควรและจำเป็นเพื่อป้องกันหยุดยั้งพฤติกรรมดังกล่าว คุณอาจจะถูกให้ลงจากเครื่องและถูกปฏิเสธที่จะให้เดินทางต่อไปได้ทุกเมื่อ และอาจถูกดำเนินคดีในข้อหากระทำความผิดในอากาศยาน

 

11.2 การชำระเงินสำหรับค่าใช้จ่ายเมื่อมีการบินกลับ

หากคุณได้กระทำการดังกล่าวถึงในข้อ 11.1 เราได้ใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสมและตัดสินใจที่จะบินกลับเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้คุณลงจากเครื่อง คุณต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากการบินกลับนั้น

 

11.3 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เราอาจห้าม หรือจำกัดการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนอากาศยาน เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกพกพา วิทยุแบบพกพา เครื่องเล่นซีดี เกมส์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ส่งสัญญาณ รวมถึงของเล่นบังคับโดยวิทยุสื่อสาร อนุญาตให้ใช้เครื่องช่วยฟังและเครื่องกระตุ้นหัวใจได้


ข้อ 12- การให้การบริการเสริมอื่นๆ
12.1

หากเราต้องติดต่อบุคคลที่สามเพื่อให้บริการอื่นๆ แก่คุณนอกเหนือจากการรับขนส่งทางอากาศ หรือถ้าเราออกบัตรโดยสาร หรือบัตรกำนัลที่เกี่ยวกับการขนส่งหรือบริการอื่นๆ (นอกเหนือจากการรับขนส่งทางอากาศ) โดยบุคคลที่สาม เช่น การจองโรงแรม หรือรถเช่า ในการทำเช่นนั้น เราจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคุณเท่านั้น โดยจะใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการรายอื่น เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับบริการดังกล่าว ยกเว้นความประมาทในส่วนของเราในการจัดเตรียมการบริการดังกล่าว

 

12.2

หากเราให้บริการขนส่งที่ไม่ต่อเนื่อง (Surface) แก่คุณด้วย เงื่อนไขอื่นๆ อาจใช้กับการขนส่งดังกล่าว คุณสามารถขอทราบเงื่อนไขผ่านทางเว็ปไซด์ www.thaiairways.com หัวข้อ Airport Information

 

ข้อ 13- การบริหารจัดการระเบียบพิธีการต่างๆในการเดินทาง
13.1 ทั่วไป

        13.1.1 คุณต้องรับผิดชอบในการขอเอกสารการเดินทาง และเอกสารอนุมัติการตรวจประทับตรา (วีซ่า) ที่จำเป็นทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง ข้อกำหนดด้านการเดินทางของประเทศที่จะบินเข้า ออก หรือแวะพักระหว่างทาง

         13.1.2 เราจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารจากการไม่มีเอกสารหรือการตรวจประทับตรา (วีซ่า) ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ข้อกำหนด ข้อบังคับ หรือคำแนะนำเหล่านั้น

 

13.2 เอกสารการเดินทาง

ก่อนที่จะเดินทาง คุณต้องแสดงเอกสารที่ใช้เดินทางเข้า ออก เอกสารทางสุขภาพ และเอกสารอื่นๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้องและอนุญาตให้เราเก็บรักษาสำเนาดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขนส่งหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ หรือเอกสารการเดินทางของคุณไม่เรียบร้อย

 

13.3 การปฏิเสธการเข้าประเทศ

หากคุณถูกปฏิเสธการเข้าประเทศใดๆ คุณจะต้องรับผิดชอบค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมที่รัฐบาลของประเทศนั้นเรียกเก็บกับเรา รวมถึงค่าขนส่งคุณออกจากประเทศดังกล่าว ค่าโดยสารที่ถูกเก็บเพื่อการรับขนส่งไปยังจุดที่คุณถูกปฏิเสธหรือมิให้เข้าประเทศจะไม่ได้รับการคืนเงินจากเรา

 

13.4 ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบค่าปรับ ค่าใช้จ่ายในการคุมขัง และอื่นๆ

หากเราถูกเรียกเก็บค่าปรับใดๆ หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ อันเนื่องมาจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ข้อกำหนดด้านการเดินทางอื่นๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อจัดทำเอกสารที่จำเป็น คุณจะต้องคืนเงินให้แก่เราตามค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือที่เราจ่ายไป เราอาจจัดการชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยใช้มูลค่าของบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้ของคุณหรือจำนวนเงินของคุณที่เราถืออยู่

 

13.5 การตรวจสอบของศุลกากร

หากจำเป็นคุณจะต้องเข้าร่วมรับการตรวจสอบสัมภาระของคุณโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคุณจากการตรวจสอบดังกล่าวหรือจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้

 

13.6 การตรวจสอบความปลอดภัย

คุณต้องยื่นใบรับรองการตรวจสอบความปลอดภัยใดๆ ก็ตาม โดยรัฐบาล เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน สายการบินอื่น หรือโดยเรา


ข้อ 14 - ผู้ให้บริการขนส่งร่วมกัน

การรับขนที่เราและผู้ให้บริการรับขนรายอื่นที่ดำเนินการภายใต้บัตรโดยสารเดียวหรือบัตรโดยสารร่วม จะถือว่าเป็นการดำเนินการเดียวกันตามจุดประสงค์ของอนุสัญญา อย่างไรก็ตาม กรุณาอ่านข้อ 15.1.2 (ข)


ข้อ 15 – การรับผิดชอบต่อความเสียหาย
การรับผิดชอบต่อความเสียหายเป็นไปตามพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ.2558
15.1 การบังคับใช้

ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการขนส่งแต่ละรายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของคุณจะถูกกำหนดโดยเงื่อนไขการรับขนส่งของตัวเอง ความรับผิดชอบในส่วนของเรา มีดังต่อไปนี้

15.1.1  ในกรณีที่การรับขนส่งของคุณไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎเกณฑ์ความรับผิดของอนุสัญญา ให้ใช้กฎต่อไปนี้:
15.1.1(ก) การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของคนโดยสาร

ความรับผิดของเราต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่เกิดการเสียชีวิต การเกิดบาดแผลหรือการบาดเจ็บทางร่างกายอื่นๆ โดยคนโดยสารอันเกิดจากอุบัติเหตุจะไม่มีข้อจำกัดทางการเงินตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายอนุสัญญาหรือสัญญา


ความเสียหายใดๆ ที่มีจำนวนรวมเทียบเท่ากับ 128,821 หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน เราจะไม่บอกปัดหรือจำกัดความรับผิดของเรา โดยการพิสูจน์ว่าเราและตัวแทนของเราได้ใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งมวลเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือเป็นการพ้นวิสัยที่เราหรือตัวแทนของเราจะใช้มาตรการดังกล่าวได้


ถึงแม้จะมีข้อกำหนดตามย่อหน้าก่อนก็ตาม หากเราพิสูจน์ได้ว่า ก) ความเสียหายดังกล่าวไม่เป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อหรือการกระทำที่ผิดพลาดหรือการละเว้นของลูกจ้าง ตัวแทนของเรา หรือ ข) ความเสียหายดังกล่าวเป็นผลมาจากความประมาทหรือการกระทำที่ผิดพลาดหรือการละเว้นการกระทำของบุคคลที่สาม เราอาจขอยกเว้นความรับผิดทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

15.1.1(ข) การจ่ายเงินล่วงหน้า

หากผู้โดยสารเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ เราจะจ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อให้ครอบคลุมความจำเป็นทางเศรษฐกิจภายใน 15 วันนับจากวันที่ระบุบุคคลที่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย ในกรณีที่เสียชีวิต การจ่ายเงินล่วงหน้านี้ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 16,000 หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน การจ่ายเงินล่วงหน้านี้จะไม่ถือเป็นความรับผิด และอาจถูกหักออกจากจำนวนเงินใด ๆ ที่จ่ายตามความรับผิดของเราในภายหลัง แต่ไม่สามารถคืนได้เว้นแต่ในกรณี ที่กำหนดไว้ในวรรค 15.1.2 (ก) หรือในสถานการณ์ที่พิสูจน์ได้ว่าบุคคลที่ได้รับเงินทดรองจ่ายนั้นมีส่วนทำให้เกิดความเสียหายโดยประมาทหรือว่าเขาไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยดังกล่าว

15.1.1 (ค) ความล่าช้าของผู้โดยสาร

ในกรณีที่เกิดความล่าช้าของผู้โดยสาร เราจะรับผิดชอบต่อความเสียหาย เว้นแต่เราได้ใช้มาตรการทั้งปวงที่ต้องกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายนั้นแล้ว หรือเป็นการพ้นวิสัยที่จะใช้มาตรการดังกล่าวได้ ความรับผิดสำหรับความล่าช้าของผู้โดยสาร จำกัด ไว้ที่ 5,346 SDRs

15.1.1 (ง) การทำลาย สูญหายหรือความเสียหายอื่นๆ ต่อสัมภาระและความล่าช้าของสัมภาระ

ในกรณีที่เป็นสัมภาระลงทะเบียน เราจะรับผิดชอบแม้ว่าจะไม่ได้เกิดจากความผิดเว้นแต่สัมภาระชำรุดอยู่ก่อนแล้ว ในกรณีของสัมภาระไม่ลงทะเบียนที่ถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน เราจะรับผิดชอบเฉพาะในกรณีที่เกิดความผิดพลาดเท่านั้น แต่ในกรณีเกิดความล่าช้าของสัมภาระ เราจะรับผิดชอบต่อความเสียหาย เว้นแต่เราจะได้ใช้มาตรการทั้งปวงที่ต้องกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายแล้ว หรือเป็นการพ้นวิสัยที่จะใช้มาตรการดังกล่าวได้ ความรับผิดในกรณีของการทำลาย การสูญหาย หรือความเสียหายอื่นใดต่อสัมภาระ หรือความล่าช้าของสัมภาระจะถูกจำกัดไว้ที่ 1,288 หน่วย สิทธิพิเศษถอนเงิน ต่อคนโดยสารหนึ่งราย

15.1.1  (ฉ) ความล่าช้าของเที่ยวบิน 
ในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบินหรือล่าช้า และหากผู้โดยสารมีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ อีเมล์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉินในบันทึกการสำรองที่นั่งของพวกเขา สายการบินจะดำเนินการตามข้อกำหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1524139482535&uri=CELEX:32004R0261

 

15.1.2 ข้อกำหนดและข้อจำกัดความรับผิดชอบอื่นๆ

       15.1.2 (ก) ความรับผิดใดๆ ที่เรามีต่อความเสียหายจะลดลง หากเกิดจากความประมาทเลินเล่อ ของคุณ ซึ่งเป็นสาเหตุหรือก่อให้เกิดความเสียหายตามกฎหมายที่บังคับใช้

       15.1.2 (ข) เราจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งทุกเที่ยวบินหรือเฉพาะเที่ยวบินที่รหัสสายการบินของเราปรากฏในช่องผู้ให้บริการในบัตรโดยสาร หากเราออกบัตรโดยสารหรือตรวจสอบสัมภาระสำหรับการขนส่งกับผู้ให้บริการรับขนรายอื่น เราจะรับผิดชอบในฐานะตัวแทนสำหรับผู้ให้บริการรับขนรายอื่น อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่เกี่ยวกับสัมภาระลงทะเบียน คุณอาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ให้บริการขนส่งรายแรก หรือผู้ให้บริการรับขนส่งรายสุดท้าย หรือผู้ให้บริการรับขนส่งที่ทำการรับขนส่งในระหว่างที่เกิดความเสียหายขึ้น

      15.1.2 (ค) เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่เราปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ และกฎระเบียบของรัฐบาล หรือการที่คุณไม่ปฏิบัติตามกฎเหล่านั้น

      15.1.2 (ง) เราจะรับผิดชอบต่อคุณเฉพาะความเสียหายที่ต้องมีและควรได้รับการชดเชยสำหรับการสูญเสียที่พิสูจน์ได้แล้วและภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต และคุณยอมรับว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ที่เป็นผลในทางอ้อม ผลสืบเนื่อง หรือรูปแบบอื่นของความเสียหายที่ไม่สามารถชดเชยได้ ยกเว้นกรณีระบุข้อกำหนดเฉพาะไว้ในเงื่อนไขการรับขนนี้เป็นอย่างอื่น

     15.1.2 (จ) เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากสัมภาระของคุณ คุณต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากสัมภาระของคุณต่อบุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น รวมถึงทรัพย์สินของเรา

     15.1.2 (ฉ) คุณต้องไม่บรรจุสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตให้บรรจุในสัมภาระลงทะเบียน ตามข้อ 8.3 รวมถึงสิ่งของที่เปราะบางหรือเน่าเสียง่าย สิ่งของที่มีมูลค่าพิเศษหรือของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น เช่น เงิน อัญมณี โลหะมีค่า คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล เครื่องดนตรี แว่นตา/แว่นตากันแดด กุญแจ ยา เอกสารที่เปลี่ยนมือได้ หลักทรัพย์ หรือสิ่งของมีค่าอื่นๆ ใบหุ้น ใบรับรองพันธบัตรและเอกสารอื่นๆ ที่มีค่าเอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทางและเอกสารประจำตัวอื่นๆ หรือตัวอย่าง สิทธิที่คุณจะได้รับการทดแทนความเสียหายจากการทำลายการสูญหายหรือเสียหายอื่นๆ จะถูกจำกัดภายใต้อนุสัญญาที่ใช้บังคับ

    15.1.2 (ช) เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเจ็บป่วย การบาดเจ็บหรือความทุพพลภาพ รวมถึงความตาย อันเนื่องมาจากสภาพร่างกายของคุณหรือความรุนแรงขึ้นของสภาพดังกล่าว

    15.1.2 (ซ) สัญญาการรับขนซึ่งรวมถึงข้อกำหนดทั่วไปของการรับขน ข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดในความรับผิดนี้ จะมีผลกับตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้แทนของเรา ในขอบเขตเดียวกับที่ใช้บังคับกับเรา จำนวนเงินทั้งหมดที่สามารถเรียกคืนได้จากเราและจากตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจ พนักงาน และผู้แทน จะต้องไม่เกินจำนวนในความรับผิดของเรา

   15.1.2 (ฌ) ไม่มีเงื่อนไขใดในข้อกำหนดทั่วไปของการรับขนนี้จะปลดเปลื้องหรือยกเว้นการจำกัดความรับผิดของเราหรือข้อแก้ตัวใดๆ ที่มีอยู่ภายใต้อนุสัญญาหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากจะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น

15.2 อนุสัญญากรุงวอร์ซอและอนุสัญญามอนทรีออล

การรับขนระหว่างประเทศตามที่นิยามไว้ในอนุสัญญา อยู่ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎเกณฑ์ความรับผิดของอนุสัญญาตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญา เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขข้อกำหนดทั่วไปของการรับขนนี้


ข้อ 16 - ข้อจำกัดเรื่องเวลาในการเรียกร้องและการดำเนินคดี
16.1 คำบอกกล่าวเรียกร้อง

การยอมรับสัมภาระโดยผู้ถือตั๋วสัมภาระโดยไม่มีการทักท้วง ณ เวลาที่จัดส่งเป็นหลักฐานอันเพียงพอว่าสัมภาระได้รับการจัดส่งให้อยู่ในสภาพดีและเป็นไปตามสัญญาการรับขนเว้นแต่คุณจะพิสูจน์เป็นอย่างอื่น


หากคุณต้องการยื่นคำร้องหรือดำเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหายต่อสัมภาระลงทะเบียน คุณต้องแจ้งทักท้วงให้เราทราบทันทีที่คุณพบความเสียหาย และภายในเจ็ด (7) วัน นับจากวันที่ได้รับสัมภาระเป็นอย่างช้า หากคุณต้องการยื่น คำร้องหรือต้องการดำเนินคดีเกี่ยวกับการล่าช้าของสัมภาระลงทะเบียน คุณจะต้องแจ้งทักท้วงให้เราทราบภายใน 21 วัน นับจากวันที่ได้รับสัมภาระ การแจ้งทักท้วงดังกล่าวต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร

 

16.2 ข้อจำกัดการดำเนินคดี

หากไม่มีการฟ้องเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายภายในสองปีนับจากวันที่เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง หรือวันที่

อากาศยานควรจะได้มาถึง หรือวันที่การรับขนได้หยุดลง สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ เป็นอันระงับสิ้นไป 

วิธีการคำนวณระยะเวลาของข้อจำกัดนี้ จะได้รับการพิจารณากำหนดโดยกฎหมายของศาลที่ได้ยื่นฟ้องคดี


ข้อ 17 - เงื่อนไขอื่น ๆ

การรับขนคุณและสัมภาระของคุณยังต้องเป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ ที่ใช้กับ หรือตกลงใช้โดยเรา กฎระเบียบและเงื่อนไขเหล่านี้ตามที่จะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเป็นบางคราว มีความสำคัญ กฎเกณฑ์ดังกล่าวเกี่ยวเนื่องในสิ่งต่างๆ อาทิ :

(1) การขนส่งผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้ปกครองเดินทางด้วย สตรีมีครรภ์ และผู้โดยสารที่ป่วย

(2) ข้อจำกัดในการใช้อุปกรณ์และสิ่งของอิเล็กทรอนิกส์  

(3) การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนเครื่องบิน

ระเบียบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้สามารถดูได้ผ่านเว็บไซด์ www.thaiairways.com หัวข้อ Travel Information


ข้อ 18 - การตีความ

ชื่อของกฎแต่ละข้อในเงื่อนไขการรับขนนี้เป็นไปเพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่ใช้สำหรับการตีความ


ข้อ19- การแก้ไขและการสละสิทธิ์

ไม่มีตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้แทนของเรา จะสามารถอนุญาตให้ทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเว้นเงื่อนไขข้อกำหนดทั่วไปของการรับขนนี้ได้