ประกาศบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 

ตามที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง นั้น  เพื่อประโยชน์ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  จึงให้ขยายระยะเวลาการรับสมัครตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน ออกไปจนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้


1.  คุณสมบัติ
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติในวันยื่นใบสมัคร ดังต่อไปนี้

1.1.  คุณสมบัติทั่วไป

1.1.1 ไม่จำกัดสัญชาติ   
1.1.2 มีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันยื่นใบสมัคร
1.1.3 สามารถทำงานให้แก่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้เต็มเวลา
1.1.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
1.1.5 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
1.1.6 ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็น    โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษแล้วแต่กรณีเกินห้าปี
1.1.7 ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวย    ผิดปกติ หรือ มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
1.1.8 ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้าง    ของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่า พนักงานส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารท้องถิ่น
1.1.9 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
1.1.10 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
1.1.11 ไม่อยู่ระหว่างมีประเด็นข้อพิพาท และ หรือมีคดีความกับบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)


1.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  (Job Qualification)
ตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน
มีความรู้ด้านการวางแผนกลยุทธ์และแผนวิสาหกิจ การพัฒนาเครือข่ายเส้นทางบิน ฝูงบิน และแผนตารางบิน การกำหนดทิศทางการพัฒนาโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ การบริหารจัดการข้อมูลองค์กรและธุรกิจ  รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของบริษัทฯ  การบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และงานบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Qualification) หากบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ


นอกจากคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้างต้นแล้วต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.2.1 มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง และกรณีผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหนังสือรับรองการเทียบวุฒิจากสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษามาแสดงพร้อมกันด้วย
1.2.2 มีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่  ดังนี้
- เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งมีรายได้ไม่น้อยกว่า 1,000  ล้านบาทต่อปี  โดยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้บริหารอันดับ 3 ขององค์กรและมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน พร้อมโครงสร้างองค์กร รวมทั้งงบการเงินหรือรายงานประจำปี (Annual Report)  ในขณะดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย หรือ
- เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐระดับกรม หรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้บริหารอันดับ 3 ขององค์กร และมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน รวมทั้งโครงสร้างองค์กรมาแสดงด้วย

2.   เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน
2.1 เงื่อนไขการจ้าง มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละไม่เกิน 4 ปี นับแต่วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้าง หรือเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่เหตุใดจะถึงก่อน และเมื่อครบกำหนดตามสัญญาจ้าง หากมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ อาจได้รับการพิจารณาต่อสัญญาจ้างได้อีก แต่สัญญาจ้างจะกระทำได้อีกเพียงคราวเดียว และให้อยู่ในวาระได้ไม่เกินอายุ 60 ปีบริบูรณ์
2.2 อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน   จะได้รับอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนตามคุณสมบัติและประสบการณ์ และตามที่ตกลงกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผู้รับจ้าง เป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้เอง รวมทั้งเงินค่าตอบแทนหรือเงินได้อื่นใดที่ได้รับ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งตามสัญญาจ้างด้วย โดยยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามประมวลรัษฎากร

3.  การรับสมัคร
3.1   การรับใบสมัคร  
ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครได้ที่  www.thaiairways.com/About-Thai/Careers/
3.2   การยื่นใบสมัคร  
ผู้สมัครจะต้องจัดส่งใบสมัครพร้อมสำเนาหลักฐานการสมัครที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าด้วยตนเอง
- กรณีผู้สมัครต่างสัญชาติให้จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครทาง e-mail ได้ที่  recruitment@thaiairways.com   ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560  เวลา 17.00 น. (เวลาท้องถิ่นประเทศไทย) 
- กรณีผู้สมัครสัญชาติไทย  ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันทำการ ระหว่างเวลา 08.00 น- 17.00 น. ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560  ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  สำนักงานใหญ่  อาคาร 3 ชั้น 5  กองบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคลากร (IA) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง e-mail ได้ที่  recruitment@thaiairways.com หรือโทร.+662 545 1362,+662 545 1315, +662 545 1148
3.3    เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1) ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนดโดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2) ประวัติผู้สมัคร (Resume)
3) หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา
4) หลักฐานแสดงถึงความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
5) หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โครงสร้างองค์กร รวมทั้งงบการเงิน  หรือรายงานประจำปี (Annual Report)  ในขณะดำรงตำแหน่งเพื่อแสดงคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามข้อ 1.2.2  
6) สำเนาทะเบียนบ้าน
7) สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานองค์กรของรัฐ/หนังสือเดินทางสำหรับผู้สมัครต่างสัญชาติ
8) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน)
9) ใบรับรองแพทย์ (นานไม่เกิน 1 เดือน)                       
10) วิสัยทัศน์และแนวความคิดในการบริหารจัดการในตำแหน่งงานที่สมัคร สำหรับ บริษัท  การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ภาษาอังกฤษ  ความยาวไม่เกิน  5 หน้า กระดาษพิมพ์ (A4)   

4.  การพิจารณาคัดเลือก

บริษัทฯ จะเชิญผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น เข้ารับการสัมภาษณ์ตามเวลาที่บริษัทฯ เห็นสมควรกำหนด ผู้สมัครที่ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ตามเวลาที่กำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

5.  การยกเลิกการสรรหา
ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการตัดสินคัดเลือกผู้สมัคร บริษัทฯ มีสิทธิที่จะยกเลิกการสรรหาตามประกาศนี้และหรือเพื่อทำการสรรหาใหม่หรือไม่ก็ได้  ทั้งนี้ การพิจารณายกเลิกการสรรหาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุดแต่ไม่ตัดสิทธิ์ผู้สมัครตามประกาศนี้ในการสมัครใหม่

บริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้สมัครที่บริษัทฯ  เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามที่ผู้สมัครได้ยื่น  ใบสมัครไว้  ทั้งนี้ ผลการตัดสินของบริษัทฯ ถือว่าเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าว และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือยกเลิกการคัดเลือกตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้  การพิจารณาของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุดและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น