ขายอสังหาริมทรัพย์

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศ – ศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ของบริษัทฯ
ได้แก่ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด