ฝ่ายบริหาร


นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง

- รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ และ ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล

นายชาย เอี่ยมศิริ

- ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการบัญชี

นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ์

- ประธานเจ้าหน้าที่สายปฎิบัติการ

นายนนท์ กลินทะ

- ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์

นายเชิดพันธ์ โชติคุณ

- ประธานเจ้าหน้าที่สายช่าง

นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์

- ประธานเจ้าหน้าที่หน่วยธุรกิจการบิน