ฝ่ายบริหาร


นายชาย เอี่ยมศิริ

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ

เรือโท สุพจน์ เจริญสุข

- ประธานเจ้าหน้าที่สายปฎิบัติการ

นายกรกฏ ชาตะสิงห์

- ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์

นายเชิดพันธ์ โชติคุณ

- ประธานเจ้าหน้าที่สายช่าง

นางจันทริกา โชติกเสถียร

- ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล

นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์

- ประธานเจ้าหน้าที่หน่วยธุรกิจการบิน

นายทวิโรจน์ ทรงกำพล

- ประธานเจ้าหน้าที่สายกลยุทธ์องค์กร

นางเฉิดโฉม เทอดสถีรศักดิ์

- ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการบัญชี