บริบทองค์กร (Company Profile)

      บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 47.86%
      ธุรกิจหลักของการบินไทย คือ ธุรกิจสายการบินเต็มรูปแบบ (Full Service Carrier) ที่ให้บริการขนส่งผู้โดยสาร สินค้า และไปรษณีย์ภัณฑ์ทางอากาศอย่างครบวงจรทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ อีกทั้ง การบินไทยยังมีหน่วยธุรกิจอื่นซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขนส่งทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็น บริการคลังสินค้า บริการลูกค้าภาคพื้น บริการอุปกรณ์ภาคพื้น ครัวการบิน และบริการซ่อมบำรุงอากาศยาน โดยมีเครือข่ายเส้นทางการบินครอบคลุมถึง 30 ประเทศทั่วโลก การให้บริการของการบินไทยตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีที่ประกอบธุรกิจนั้น มุ่งเน้นในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย ความสะดวกสบาย การบริการที่มีคุณภาพด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทย รวมทั้งการเสริมสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเรื่อยมา จนทำให้การบินไทยมีชื่อเสียงด้านการบิน ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสายการบินยอดเยี่ยมของโลก และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งมีฐานลูกค้าที่ใช้บริการหลากหลายกลุ่ม ตลอดจนได้รับรางวัลด้านการให้บริการต่างๆ มาโดยตลอด
   

  วิสัยทัศน์ 

        "สายการบินคุณภาพสูง ที่ให้บริการเต็มรูปแบบ ด้วยความแข็งแกร่งของอัตลักษณ์ความเป็นไทย เชื่อมโยงประเทศไทยสู่ทั่วโลก และสร้างผลกำไรที่ดีอย่างต่อเนื่อง”
        ด้วยบทบาทของสายการบินแห่งชาติประกอบธุรกิจการเดินอากาศขนส่งผู้โดยสารสินค้าพัสดุภัณฑ์และไปรษณียภัณฑ์การบินไทยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นสายการบินที่คนไทยภาคภูมิใจจากการให้บริการระดับโลกตามมาตรฐานสากลผสมผสานด้วยเสน่ห์ความเป็นไทย สร้างความประทับใจและพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าจากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสร้างกำไรที่ยั่งยืน 
   

  พันธกิจ

  • เป็นสายการบินที่ลูกค้าเลือกใช้บริการเป็นอันดับแรก ด้วยทางเลือกผลิตภัณฑ์ตามความพึงพอใจประกอบไปด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าด้วยการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และการกำหนดราคาบัตรโดยสารพร้อมบริการเสริมแบบแยกรายการ (Unbundling Fare) ที่เอื้อต่อการเลือกซื้อบัตรโดยสารพื้นฐานในราคาที่ประหยัดให้กับลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้อบริการเสริมได้ตามความต้องการ (เช่น การเลือกที่นั่ง และกระเป๋าสัมภาระ)
  •  
  • เพิ่มศักยภาพด้านการพาณิชย์ด้วยการปรับปรุงด้านการพาณิชย์ให้แข็งแกร่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านผลตอบแทนรายได้และกำไรของธุรกิจจากบริการด้านการบินและการเพิ่มรายได้จากธุรกิจอื่นๆ ได้แก่
   •      ก. การปรับปรุงแผนเครือข่ายเส้นทางบินอย่างเหมาะสม โดยเน้นให้บริการเส้นทางที่มีผลกำไร
         ข. ลงทุนด้านดิจิทัลเพื่อการเติบโตของยอดขายออนไลน์และผลักดันให้เกิดรายได้จากการส่งมอบประสบการณ์ของลูกค้าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ

         ค. บริหารจัดการตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารและพัฒนาบุคลากรสายการพาณิชย์ ให้สามารถใช้ระบบและมีกระบวนการทำงานที่มีมาตรฐานระดับโลก
    
  • เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านต้นทุนที่เหนือกว่าสายการบินอื่นในภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย
     • ก. การเลิกจ้างพนักงานและพนักงานสัญญาจ้างจำนวนมากและปรับลดค่าตอบแทนให้เท่ากับเกณฑมาตรฐาน โดยคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนด้านบุคลากรได้กว่า ร้อยละ 50
      ข. การดำเนินการต่อรองเงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบินและปรับเปลี่ยนแผนฝูงบิน
      ค. 
      การลดต้นทุนของการจ้างงานจากบริษัทภายนอกตลอดทั้งกระบวนการด้วยการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานจัดซื้อ และดำเนินการเจรจาต่อรองสัญญาอีกเป็นจำนวนมาก
      ง. การใช้ประโยชน์ของพื้นที่สำนักงานอย่างมีเหตุผลและการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ที่ไม่จำเป็นเพื่อทำเงินจากการขายหรือให้เช่า
      จ. การเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยธุรกิจทั้งหมดของบริษัทฯ รวมถึงการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นเลิศในการดำเนินงาน
  •  
  • เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงในด้านการปฏิบัติการ และความปลอดภัย และเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อเครือข่ายสารการบินพันธมิตรมายังจุดบินต่างๆ ในประเทศไทย
   

  คุณค่าหลัก (Core Values)

  A (Agility for Growth) , I (Integrity for Trust) , M (Mastery for Professionalism) หรือ AIM เป็นค่านิยมหลักขององค์กร ใช้เป็นแนวทางให้ชาวการบินไทยทุกคนทุกระดับได้ยึดถือปฏิบัติ โดยเริ่มต้นที่ผู้บริหารเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยปฏิบัติตนให้เป็นต้นแบบ ผลักดันให้ทีมงานร่วมมือร่วมใจและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรของพวกเราชาวการบินไทยในที่สุด
  • ยืดหยุ่น คล่องตัว แสวงหาโอกาส (Agility for Growth) มีความยืดหยุ่น คล่องตัวในการทำงาน มุ่งสู่เป้าหมาย กระตือรือร้นและเปิดรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการพัฒนาตนเองและธุรกิจ ให้เติบโตเพื่อสร้างกำไรให้บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
  • โปร่งใส ร่วมมือ ซื่อตรง (Integrity for Trust) ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อตรง ร่วมมือ ร่วมใจ มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการทำงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
  • คิดใหม่ ทำใหม่ อย่างมืออาชีพ (Mastery for Professionalism) คิดใหม่ ทำใหม่ มีทักษะหลากหลาย ก้าวทันเทคโนโลยี สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมืออาชีพ เพื่อมุ่งสู่การเป็นสายการบินคุณภาพสูงในการให้บริการลูกค้า
   

กระบวนการส่งมอบผลิตภัณฑ์

       ใช้เครื่องบินเป็นเครื่องมือหลักในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า โดยมีทั้งการลงทุนซื้อเครื่องบินเพื่อใช้เองและนำส่งผู้โดยสารสินค้าผ่านเครือข่ายพันธมิตร มีกระบวนการซ่อมบำรุงดูแลเครื่องมือหลักในการส่งมอบ เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการ และรักษามาตรฐานให้เป็นไปตามข้อกำหนด มีกระบวนการให้บริการแบบครบวงจรทั้งก่อน ระหว่างเดินทาง และหลังการเดินทาง เพื่อให้เกิดการบริการที่ต่อเนื่อง สะดวกสบาย อย่างไร้รอยต่อ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรวมถึงเครือข่ายสื่อสารเชื่อมโยงการให้บริการครอบคลุมทุกสถานที่ประกอบการ เพื่อให้ผู้รับบริการและบุคลากรผู้ให้บริการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างพร้อมเพรียงทั่วถึง