บริบทองค์กร (Company Profile)

      บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 47.86%
      ธุรกิจหลักของการบินไทย คือ ธุรกิจสายการบินเต็มรูปแบบ (Full Service Carrier) ที่ให้บริการขนส่งผู้โดยสาร สินค้า และไปรษณีย์ภัณฑ์ทางอากาศอย่างครบวงจรทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ อีกทั้ง การบินไทยยังมีหน่วยธุรกิจอื่นซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขนส่งทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็น บริการคลังสินค้า บริการลูกค้าภาคพื้น บริการอุปกรณ์ภาคพื้น ครัวการบิน และบริการซ่อมบำรุงอากาศยาน โดยมีเครือข่ายเส้นทางการบินครอบคลุมถึง 30 ประเทศทั่วโลก การให้บริการของการบินไทยตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีที่ประกอบธุรกิจนั้น มุ่งเน้นในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย ความสะดวกสบาย การบริการที่มีคุณภาพด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทย รวมทั้งการเสริมสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเรื่อยมา จนทำให้การบินไทยมีชื่อเสียงด้านการบิน ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสายการบินยอดเยี่ยมของโลก และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งมีฐานลูกค้าที่ใช้บริการหลากหลายกลุ่ม ตลอดจนได้รับรางวัลด้านการให้บริการต่างๆ มาโดยตลอด
   

  วิสัยทัศน์ 

        “เป็นสายการบินคุณภาพสูงที่ให้บริการเต็มรูปแบบด้วยความแข็งแกร่งของอัตลักษณ์ความเป็นไทย เชื่อมโยงประเทศไทยสู่ทั่วโลก และสร้างอัตราผลกำไรที่ดีอย่างต่อเนื่อง”
        ด้วยบทบาทของสายการบินแห่งชาติประกอบธุรกิจการเดินอากาศขนส่งผู้โดยสารสินค้าพัสดุภัณฑ์และไปรษณียภัณฑ์การบินไทยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นสายการบินที่คนไทยภาคภูมิใจจากการให้บริการระดับโลกตามมาตรฐานสากลผสมผสานด้วยเสน่ห์ความเป็นไทย สร้างความประทับใจและพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าจากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสร้างกำไรที่ยั่งยืน 
   

  พันธกิจ

  • เป็นสายการบินที่ลูกค้าเลือกใช้บริการเป็นอันดับแรก ด้วยทางเลือกผลิตภัณฑ์ตามความพึงพอใจประกอบไปด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าด้วยการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และการกำหนดราคาบัตรโดยสารพร้อมบริการเสริมแบบแยกรายการ (Unbundling Fare) ที่เอื้อต่อการเลือกซื้อบัตรโดยสารพื้นฐานในราคาที่ประหยัดให้กับลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้อบริการเสริมได้ตามความต้องการ (เช่น การเลือกที่นั่ง และกระเป๋าสัมภาระ)
  •  
  • เพิ่มศักยภาพด้านการพาณิชย์ด้วยการปรับปรุงด้านการพาณิชย์ให้แข็งแกร่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านผลตอบแทนรายได้และกำไรของธุรกิจจากบริการด้านการบินและการเพิ่มรายได้จากธุรกิจอื่นๆ ได้แก่
   •      ก. การปรับปรุงแผนเครือข่ายเส้นทางบินอย่างเหมาะสม โดยเน้นให้บริการเส้นทางที่มีผลกำไร
         ข. ลงทุนด้านดิจิทัลเพื่อการเติบโตของยอดขายออนไลน์และผลักดันให้เกิดรายได้จากการส่งมอบประสบการณ์ของลูกค้าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ

         ค. บริหารจัดการตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารและพัฒนาบุคลากรสายการพาณิชย์ ให้สามารถใช้ระบบและมีกระบวนการทำงานที่มีมาตรฐานระดับโลก
    
  • เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านต้นทุนที่เหนือกว่าสายการบินอื่นในภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย
     • ก. การเลิกจ้างพนักงานและพนักงานสัญญาจ้างจำนวนมากและปรับลดค่าตอบแทนให้เท่ากับเกณฑมาตรฐาน โดยคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนด้านบุคลากรได้กว่า ร้อยละ 50
      ข. การดำเนินการต่อรองเงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบินและปรับเปลี่ยนแผนฝูงบิน
      ค. 
      การลดต้นทุนของการจ้างงานจากบริษัทภายนอกตลอดทั้งกระบวนการด้วยการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานจัดซื้อ และดำเนินการเจรจาต่อรองสัญญาอีกเป็นจำนวนมาก
      ง. การใช้ประโยชน์ของพื้นที่สำนักงานอย่างมีเหตุผลและการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ที่ไม่จำเป็นเพื่อทำเงินจากการขายหรือให้เช่า
      จ. การเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยธุรกิจทั้งหมดของบริษัทฯ รวมถึงการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นเลิศในการดำเนินงาน
  •  
  • เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงในด้านการปฏิบัติการ และความปลอดภัย และเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อเครือข่ายสารการบินพันธมิตรมายังจุดบินต่างๆ ในประเทศไทย
   

  คุณค่าหลัก (Core Values)

  เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในสภาวะแวดล้อม ทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ส่งเสริมและยึดมั่นในคุณค่าหลักสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 
  • มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า(Customer Satisfaction) เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
  • ให้การบริการระดับโลก (World Class Services) เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศ สม่ำเสมอ และเป็นไปตามมาตรฐาน
  • สร้างคุณค่าในทุกมิติ (Value Creation) เป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้พนักงานสร้างคุณค่าจากการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
   

  โครงสร้างการกำกับดูแล

  เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทมหาชน บริษัทฯได้แบ่งโครงสร้างออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
    
  • คณะกรรมการบริษัทฯ
  • ฝ่ายบริหารบริษัทฯ
   
  คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ มีบทบาทในการกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานของบริษัทฯ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงานเฉพาะเรื่อง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย
  - คณะกรรมการตรวจสอบ
  - กรรมการอิสระ
  - คณะกรรมการธรรมาภิบาล
  - คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร
  - คณะกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
  - คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
  - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  - คณะกรรมการบริหาร
  - คณะกรรมการด้านกฎหมาย ฝ่ายบริหารบริษัทฯ  

มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการออกเป็น 2 ส่วน ตามลักษณะงานและบทบาทหน้าที่ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยมีสายการรายงานตรงไปยังกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้แก่
1. ธุรกิจการบิน เป็นธุรกิจหลักที่ให้บริการขนส่งผู้โดยสาร สินค้า ประกอบด้วย 5 สายงานหลัก ได้แก่
- สายการพาณิชย์
- สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
- สายการเงินและการบัญชี
- สายทรัพยากรบุคคลและกำกับกิจกรรมองค์กร
- สายผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า และ 2 ฝ่ายปฏิบัติการ ได้แก่ สายปฏิบัติการ และฝ่ายช่าง
2. กลุ่มธุรกิจสนับสนุนการบิน บริหารงานในลักษณะหน่วยธุรกิจ ประกอบด้วย 4 หน่วยธุรกิจ ได้แก่
- ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์
- ฝ่ายครัวการบิน
- หน่วยธุรกิจการบินไทยสมายล์
- หน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น
 

ลักษณะของบุคลากร

      บริษัทฯมีการว่าจ้างทั้งในลักษณะพนักงานประจำและแรงงานภายนอก ขึ้นอยู่ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน มีการจัดส่งพนักงานไปปฏิบัติหน้าที่และว่าจ้างพนักงานประจำตามจุดบินต่างๆ ตามระเบียบและข้อกำหนดของแต่ละประเทศ ในบางภารกิจ จะใช้การว่าจ้างตัวแทนทำหน้าที่แทนพนักงาน โดยมีการตกลงให้การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด
      บทบาทหน้าที่ของพนักงานบางกลุ่ม จำเป็นต้องมีทักษะและความชำนาญเฉพาะ บริษัทฯจะมีการพัฒนาศักยภาพทั้งเพื่อเพิ่มพูนระดับความรู้และการสรรหาบุคลากรทดแทน โดยมีศูนย์การฝึกอบรมรับหน้าที่ วางแผนและกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม 
 

กระบวนการส่งมอบผลิตภัณฑ์

       ใช้เครื่องบินเป็นเครื่องมือหลักในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า โดยมีทั้งการลงทุนซื้อเครื่องบินเพื่อใช้เองและนำส่งผู้โดยสารสินค้าผ่านเครือข่ายพันธมิตร มีกระบวนการซ่อมบำรุงดูแลเครื่องมือหลักในการส่งมอบ เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการ และรักษามาตรฐานให้เป็นไปตามข้อกำหนด มีกระบวนการให้บริการแบบครบวงจรทั้งก่อน ระหว่างเดินทาง และหลังการเดินทาง เพื่อให้เกิดการบริการที่ต่อเนื่อง สะดวกสบาย อย่างไร้รอยต่อ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรวมถึงเครือข่ายสื่อสารเชื่อมโยงการให้บริการครอบคลุมทุกสถานที่ประกอบการ เพื่อให้ผู้รับบริการและบุคลากรผู้ให้บริการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างพร้อมเพรียงทั่วถึง