คณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ


นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

ประธานคณะผู้บริหารแผนฯ

นายไกรสร บารมีอวยชัย

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

นายพรชัย ฐีระเวช