คณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ


นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

ประธานคณะผู้บริหารแผนฯ

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

นายพรชัย ฐีระเวช