จำนวนพนักงาน (5 ปีย้อนหลัง)

ปี 2551 2552 2553 25542555
จำนวน (คน) 27,193 25,427 24,367 26,001 25,761