คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร

 

นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม


ประธานกรรมการ

 

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์  สุขวิมล


กรรมการ

 

นายอภิพร  ภาษวัธน์


กรรมการ 

 

นายคณิศ  แสงสุพรรณ


กรรมการ