คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ


ประธานกรรมการ
พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรีชา กมลาศน์


กรรมการ

นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ


กรรมการ