ราคาพิเศษเส้นทางในประเทศ


ออกบัตรโดยสาร : 01 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 พฤษภาคม
2564
เดินทาง : 01 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 พฤษภาคม 2564

จาก กรุงเทพฯ ไป
ราคาเริ่มต้น รวมภาษี (บาท)
เที่ยวเดียว
ไป-กลับ
อุบลราชธานี
900
1,800
นครศรีธรรมราช 900 1,800
น่าน 900 1,800
นครพนม 900 1,800
สุราษฎร์ธานี 900 1,800
เลย
900 1,800
ขอนแก่น 1,000 2,000
อุดรธานี 900 1,800
กระบี่ 1,000 2,000
ภูเก็ต 1,000 2,000
เชียงใหม่ 900 1,800
เชียงราย 900 1,800
นราธิวาส 1,000 2,000
ภูเก็ต 1,100 2,200

เงื่อนไขบัตรโดยสาร 
เที่ยวบินที่กำหนด
เที่ยวบินของสายการบินไทยสไมล์ (WE xxx)
ระยะเวลาพำนักขั้นต่ำ
-
อายุบัตรโดยสาร
1 เดือน
สำหรับสมาชิกรอยัลออคิดพลัสเท่านั้น
-
บัตรโดยสารเด็ก 
เด็กที่เดินทางกับผู้ใหญ่ อายุ 2 - 11 ปี: ไม่มีส่วนลด
บัตรโดยสารทารก
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี (ณ วันที่เดินทาง) ไม่มีที่นั่ง: จ่าย 10% ของราคาผู้ใหญ่
เงื่อนไขบัตรโดยสาร
1.การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน/วันเดินทาง
ไม่อนุญาต
2. เปลี่ยนแปลงผู้โดยสาร
ไม่อนุญาตให้โอนบัตรโดยสารเป็นชื่อบุคคลอื่นได้
3. แก้ไขชื่อตัวสะกด (บุคคลเดียวกัน สูงสุด 3 ตัวอักษร)
สามารถเปลี่ยนแปลงได้
4. เลื่อนชั้นโดยสาร
ไม่อนุญาต
5. ยกเลิก/คืนเงิน
ไม่อนุญาต
เงื่อนไขอื่นๆ
- ที่นั่งมีจำนวนจำกัด
*ราคาพิเศษบัตรโดยสารรวมภาษีมีที่นั่งจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน

การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ/หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


12+Y
2-11Y
0-23M