มาตรการการดูแลผู้โดยสารในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ( COVID-19) ยังคงทวีความรุนแรงไปทั่วโลกทำให้แต่ละประเทศเพิ่มมาตรการการเดินทางเข้า - ออก ประเทศอย่างเข้มงวด บริษัท การบินไทย จำกัด มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหยุดทำการบินชั่วคราว

บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่จำเป็นต้องหยุดบินชั่วคราว อันเนื่องมาจากสาเหตุการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยเหตุดังกล่าวบริษัทฯจึงมีข้อเสนอ 2 แบบ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่จะสามารถเลือกได้ ดังนี้
1. ขยายอายุบัตรโดยสาร
2. เปลี่ยนบัตรโดยสารให้เป็น Travel voucher

สำหรับบัตรโดยสารการบินไทยที่ออกก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ระบุเที่ยวบินของการบินไทย /การบินไทยสมายล์ (ยกเว้น บัตรโดยสารหมู่คณะ) และเป็นเที่ยวบิน/วันเดินทางที่ถูกแจ้งยกเลิกจากการบินไทย และ/หรือ การบินไทยสมายล์ สามารถพิจารณาเลือกข้อเสนอ 1 ข้อตามความต้องการจากข้อเสนอทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

  1. ขยายอายุบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้เดินทางทั้งฉบับ (สำหรับหมายเลขบัตรโดยสารที่ขึ้นต้นด้วย 217)

  กรณีที่ลูกค้า เลือกบริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารให้สามารถใช้เดินทางได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ก่อนในครั้งแรก อย่างไรก็ตามหากภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ท่านยังไม่กำหนดวันเดินทางใหม่ บริษัทฯ จะขยายอายุบัตรโดยสารเพื่อให้สามารถเดินทางได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยอัตโนมัติ ลูกค้าสามารถดำเนินการสำรองที่นั่งใหม่หลังจากได้รับอีเมล์ยืนยันการขยายอายบุัตร ดังนี้
  ก) ติดต่อตัวแทนจำหน่าย กรณีบัตรโดยสารเดิมออกโดยตัวแทนจำหน่าย
  ข) ติดต่อสำนักงานบัตรโดยสารการบินไทย หรือ ศูนย์บริการสำรองที่นั่งการบินไทย (THAI Contact Center)

  หมายเหตุ: บัตรโดยสารที่ได้รับการขยายเวลาเดินทาง จะต้องใช้เดินทางภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในเส้นทางและ รหัสชั้นโดยสาร (Booking Class) เดิม โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม

  2. Travel voucher (สำหรับบัตรโดยสารที่เริ่มต้นด้วยหมายเลข 217)

  หากท่านถือบัตรโดยสารการบินไทยที่ยังไม่ได้มีการใช้งานหรือได้ยื่นขอคืนเงิน ท่านสามารถเปลี่ยนเป็น Travel voucher ซึ่งจะมีมูลค่าเต็มเท่ากับราคาบัตรโดยสารเดิมของท่าน โดยท่านจะได้รับ Travel voucher ที่มีอายุถึงเดือนธันวาคม 2565

  หมายเหตุ : แบบฟอร์มการขอรับข้อเสนอ Travel voucher นี้ ไม่สามารถใช้ได้กับบัตรโดยสารที่ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายในยุโรป ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่านเพื่อขอรับบริการ
  2.1 THAI Travel voucher สามารถใช้แทนเงินสดในการออกบัตรโดยสารบนเส้นทางของการบินไทย หรือ เที่ยวบินร่วมไทยสมายล์ เท่านั้น
  2.2 THAI Travel voucher จะถูกนำส่งไปยังอีเมล์ของท่านที่ให้ไว้ในแบบฟอร์มนี้
  2.3 Travel voucher หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2565
  2.4 กรณีที่ต้องการสำรองที่นั่งด้วย Travel voucher กรุณาติดต่อ สำนักงานบัตรโดยสารการบินไทย พร้อมรายละเอียดอีเมล์ที่ท่านได้รับจากบริษัทฯก่อน Travel voucher หมดอายุ
  2.5 บริษัทฯ อาจเรียกเก็บส่วนต่างของค่าโดยสาร / ภาษี / ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากการออกบัตรโดยสารใหม่
  2.6 THAI Travel voucher สามารถโอนเป็นชื่อผู้อื่นได้ โดยเจ้าของที่มีชื่อระบุบน Travel voucher จะต้องมีหนังสือยินยอมและหลักฐานแสดงตนในการออกบัตรโดยสารฉบับใหม่
  2.7 THAI Travel voucher สามารถขอคืนเงินได้
  2.8 การยกเลิกบัตรโดยสารรางวัลจากการแลกไมล์สะสมเต็มจำนวน (Award ticket) รวมถึงบัตรโดยสารที่ใช้ ไมล์สะสมชำระค่าบัตรโดยสารเป็นบางส่วน (Cash Plus Miles) หรือทั้งหมด (THAI MAX) ในส่วนที่ชำระด้วยไมล์สะสม จำนวนไมล์จะคืนเข้าบัญชีของสมาชิก สำหรับในส่วนที่ชำระเป็นเงินสดจะถูกเปลี่ยนเป็น THAI Travel Voucher

  การขอคืนเงินสำหรับบัตรโดยสารที่ใช้แล้วบางส่วน

  หากเที่ยวบินบางส่วนของตั๋วของกรณีบัตรโดยสารบางส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ เพราะถูกยกเลิกเที่ยวบินโดยการบินไทยและ /หรือไทยสมายล์ จำนวนเงินส่วนต่างจะต้องถูกคำนวณและชำระโดยสำนักงานที่ท่านซื้อบัตรโดยสาร ดังนั้นท่านสามารถติดต่อสำนักงานของการบินไทยเพื่อขอรับบริการ เช่น ขยายอายุบัตรโดยสาร เปลี่ยนบัตรโดยสารเป็น Travel Voucher สำรองที่นั่ง หรือ ขอเงินคืน
  โปรดทราบ หากท่านออกบัตรโดยสารผ่านตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อตัวแทนฯของท่านเพื่อขอรับบริการช่วยเหลือ

  หมายเหตุ 1: กรณีบัตรโดยสารที่ซื้อผ่านตัวแทนการขายในยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือ ญี่ปุ่น ลูกค้าจะต้องติดต่อผ่านตัวแทนการขายของท่านเพื่อขอรับเงินคืน

  หมายเหตุ 2: ขณะนี้บริษัทฯ ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้การพิจารณาของศาลล้มละลายกลางแล้ว บริษัทฯ จึงถูกบังคับด้วยข้อกฎหมายทำให้ยังไม่สามารถชำระคืนเงินค่าบัตโดยสารได้ในขณะนี้ บริษัทฯ ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงที่ไม่อาจชำระเงินคืนให้ลูกค้ารายต่างๆได้ชั่วคราว อย่างไรก็ตามขอเรียนว่าบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะดูแลลูกค้าที่ขอคืนค่าบัตรโดยสาร (Refund) อย่างดีที่สุดภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการอย่างแน่นอน โดยจะแจ้งถึงสิทธิของท่าน และความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีฟื้นฟูกิจการทางช่องทางต่างๆ ต่อไป

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้มีจำนวนผู้ที่ส่งเรื่องเข้ามาดำเนินการเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้เกิดความล่าข้าในการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการเรื่องบัตรโดยสารให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้โดยสารและเป็นไปตามประกาศล่าสุดของรัฐบาล

ขอขอบพระคุณสำหรับความเข้าใจในช่วงเวลาวิกฤตและความไว้วางใจเสมอมา

กรุณากรอกแบบฟอร์มข้อมูลบัตรโดยสารสำหรับผู้โดยสารแต่ละท่าน

* จำเป็นต้องกรอกข้อมูลทุกช่อง

รายละเอียด

รายละเอียดเที่ยวบินแรก

การให้ความยินยอมทั่วไป

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้ไว้ในแบบฟอร์มนี้จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลคำขอและยืนยันตัวตนของท่านในการใช้สิทธิข้อมูลผู้โดยสารภายใต้ กฎหมาย GDPR ให้ยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่การปกป้องข้อมูลของบริษัทการบินไทย

Submit