ลูกค้าภาคธุรกิจ


หลักเกณฑ์และข้อกำหนดเพื่อพิจารณาเป็นลูกค้าภาคธุรกิจและการมอบสิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าภาคธุรกิจ ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 1. บริษัทหรือองค์กรที่จะเข้าร่วมเป็นลูกค้าภาคธุรกิจ จะต้องมียอดการซื้อบัตรโดยสารเส้นทางระหว่างประเทศ  รวมแล้วเกิน 1 ล้านบาทต่อปี
  ทั้งนี้ ยอดดังกล่าวจะคำนวนเฉพาะ Flown Revenue ไม่รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันอื่นๆ
 2. การคำนวนยอดซื้อบัตรโดยสารของลูกค้าภาคธุรกิจ จะคำนวนจากราคาบัตรโดยสารทุกชั้นโดยสาร (RBD) ยกเว้น G,V,W
  และต้องเป็นบัตรโดยสารที่ทำการซื้อและเริ่มต้นเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น
 3. บริษัทหรือองค์กรที่ทำบันทึกข้อตกลงการเป็นลูกค้าภาคธุรกิจ สัญญาจะเริ่มต้นในทุกวันที่ 1 ของเดือน และเริ่มต้นการเป็นลูกค้าในระดับ Tier 1 เท่านั้น
 4. บริษัทการบินไทยฯ จะทำการพิจารณายอดการซื้อบัตรโดยสารของบริษัทลูกค้าภาคธุรกิจหลังจากทำบันทึกข้อตกลง เป็นระยะเวลา 1 ปี
  หากมียอดซื้อเป็นไปตามที่ตกลงในสัญญา หรือมียอดเกินกว่าในระดับ Tier 1 ลูกค้าฯจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนดไว้
  พร้อมการเลื่อนสถานะเป็นระดับ Tier 2 หรือ Tier 3 ตามยอดซื้อบัตรจริง  ทั้งนี้ บริษัทหรือองค์กรที่เป็นลูกค้าภาคธุรกิจแล้ว
  และมียอดซื้อบัตรโดยสารไม่ถึงระดับขั้นต่ำของ Tier 1, 2 และ 3  บริษัทการบินไทยฯ มีสิทธิ์พิจารณายกเลิกสัญญาได้ทันที
  หรือปรับลดระดับ(Tier )ลง โดยจะทำการแจ้งล่วงหน้าภายใน 30 วัน
 5. บริษัทหรือองค์กรที่ทำบันทึกข้อตกลงการเป็นลูกค้าภาคธุรกิจจะต้องพิจารณาเลือกใช้บริการสายการบินไทยเป็นลำดับแรก ในการเดินทาง

สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าภาคธุรกิจ **

ระดับชั้น สิทธิประโยชน์
ระดับชั้นของลูกค้า ยอดซื้อรวมสุทธิของลูกค้า หลังสิ้นสุดสัญญา(ล้านบาท)
ราคา สิทธิเลื่อนชั้นสมาชิกบัตรรอยัล ออคิด พลัส  สู่บัตรทอง(จำนวนครั้งต่อปี) สิทธิการได้รับน้ำหนักสัมภาระเพิ่ม
(กิโลกรัม)
สิทธิการเลื่อนชั้น ที่นั่งโดยสาร
(จำนวนครั้งต่อปี)
สิทธิเข้าใช้ห้องรับรองพิเศษ
รอยัลซิลค์เลานจ์ (จำนวนครั้งต่อปี)
Tier 1 1.0 - 3.0 ราคาสุทธิตัวแทนจำหน่าย 2 50 - 2
Tier 2 3.01 - 6.0 ลด1.5% จาก ราคาสุทธิตัวแทนจำหน่าย 3 100 2 เที่ยวเดียว
หรือ 1 ไป-กลับ
2
6.01 - 9.0 4 100 2 เที่ยวเดียว
หรือ 1 ไป-กลับ
4
9.01 - 12.0 5 150 4 เที่ยวเดียว
หรือ 2 ไป-กลับ
6
12.01 - 15.0 6 150 4 เที่ยวเดียว
หรือ 2 ไป-กลับ
8
15.01 - 20.0 7 200 4 เที่ยวเดียว
หรือ 2 ไป-กลับ
10
Tier 3 20.01 - 25.0 ลด3% จาก ราคาสุทธิตัวแทนจำหน่าย 8 250 6 เที่ยวเดียว
หรือ 3 ไป-กลับ
12
25.01 - 30.0 9 250 6 เที่ยวเดียว
หรือ 3 ไป-กลับ
14
30.01 - 35.0 10 300 8 เที่ยวเดียว
หรือ 4 ไป-กลับ
16
35.01 - 40.0 11 300 8 เที่ยวเดียว
หรือ 4 ไป-กลับ
18
40.01 - 45.0 12 350 10 เที่ยวเดียว
หรือ 5 ไป-กลับ
20
45.01 - 50.0 13 400 10 เที่ยวเดียว
หรือ 5 ไป-กลับ
20

Sign Up

 

เงื่อนไขการขอใช้สิทธิประโยชน์ของลูกค้าภาคธุรกิจ

 

1.  การคำนวณยอดซื้อบัตรโดยสารของลูกค้าภาคธุรกิจจะคำนวณจากราคาบัตรโดยสารทุกชั้นโดยสาร (RBD) ยกเว้น G, V, W โดยที่ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ 
2.  การอัพเกรดบัตรโดยสารจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ อนุญาตสำหรับบัตรโดยสารที่ทำการสำรองที่นั่งด้วยรหัสชั้นโดยสาร M, B หรือ Y เท่านั้น สำหรับการอัพเกรดจากชั้นธุรกิจเป็นชั้นหนึ่ง อนุญาตสำหรับบัตรโดยสารที่ทำการสำรองที่นั่งด้วยรหัสชั้นโดยสาร C หรือ D เท่านั้น ทั้งนี้สิทธิในการเลื่อนชั้นที่นั่งโดยสารขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในชั้นนั้นๆในแต่ละเที่ยวบิน
3.  ลูกค้าภาคธุรกิจสามารถขอใช้สิทธิประโยชน์กระเป๋าน้ำหนักเกินพิกัดสูงสุดได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อ 1 เที่ยวบิน และไม่สามารถใช้ได้กับบัตรโดยสาร เข้า-ออก ประเทศสหรัฐอเมริกา และบัตรโดยสารที่ได้มาจากการแลกไมล์
4.  ลูกค้าภาคธุรกิจสามารถใช้สิทธิประโยชน์ห้องรับรอง รอยัล ซิลค์ เลาจน์ ได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้น

** การบินไทยจะพิจารณาการให้สิทธิประโยชน์รายปีจากยอดซื้อสุทธิรวมทั้งปีของบริษัทของท่านเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง บริษัทของท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่แสดงในตารางขึ้นอยู่กับยอดซื้อรวมสุทธิในปีนั้นนับจากวันที่เริ่มลงนามเป็นเวลา 1 ปี ลูกค้าภาคธุรกิจสามารถขอใช้สิทธิประโยชน์รายปี ได้ 2 เดือนหลังการพิจารณา และสามารถเก็บไว้ใช้ภายหลังได้ไม่เกิน 1 ปีหลังหมดสัญญา