ลูกค้าภาคธุรกิจ SME


ข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับลูกค้าภาคธุรกิจ SME

  1. ลูกค้า SME ที่ยินยอมให้การสนับสนุนการซื้อบัตรโดยสารของสายการบินไทยตามเงื่อนไขของบัตรโดยสาร จะต้องมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ตั้งแต่ 350,000 บาทขึ้นไป อย่างต่อเนื่อง รอบ 12 เดือน โดยจะไม่รวมค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่บริษัทฯกำหนด โดยยอดใช้จ่ายสามารถรวมจากยอดการซื้อบัตรโดยสารเดินทางเส้นทางต่างประเทศ และเส้นทางในประเทศ โดยสายการบินไทย และสายการบินไทยสมายล์ (เที่ยวบินที่ระบุ TG ตามด้วยตัวเลขสี่หลัก TGxxxx) เดินทางออกจาก และ/หรือ กลับมายังประเทศไทยได้
  2. ลูกค้า SME จะต้องทำการลงทะเบียนรายละเอียดของ SME ลงในแบบฟอร์มหนังสือยินยอมการสนับสนุนการเดินทางกับสายการบินไทย (ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) จากเว็บไซด์ของบริษัทฯ พร้อมลงนามกำกับ และจัดส่งเอกสารสำเนาการจดทะเบียนพาณิชย์มาให้บริษัทฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email : tg-sme@thaiairways.com) เพื่อจัดทำเลขอ้างอิง SME เพื่อใช้ในการสำรองที่นั่ง และออกบัตรโดยสาร
  3. ลูกค้า SME จะทำการสำรองที่นั่ง ออกบัตรโดยสาร และ ชำระค่าบัตรโดยสารผ่านทาง thaiairways.com/sme เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น
  4. ลูกค้า SME ที่มียอดการใช้จ่ายซื้อบัตรโดยสารกับบริษัทฯ ตามที่ระบุในข้อ 1 เกิน 2 ล้านบาท จะได้รับการพิจารณาจากบริษัทฯ ในการเลื่อนสถานะเป็นลูกค้าภาคองค์กร และจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุ ทั้งนี้การเปลี่ยนสถานะดังกล่าวเป็นเพียงทางเลือกในการตัดสินใจอีกช่องทางของลูกค้า SME ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงจะมีผลการปรับสถานะ หลังจากครบรอบ 12 เดือน ก่อนทำการแจ้งเปลี่ยนสถานะ
  5. บริษัทฯจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูล การเดินทาง การซื้อบัตรโดยสาร และอื่นๆของลูกค้า SME รายเดือน เพื่อประโยชน์ของลูกค้า SME ในการร่วมแคมเปญส่งเสริมการตลาดต่างๆของบริษัทฯต่อไป


สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าภาคธุรกิจ SME

1. บัตรสมาชิกรอยัลออร์คิดพลัส ซึ่งสามารถโอนสิทธิ์ ให้บุคลากรของ SME หรือบุคคลอื่นได้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด รายละเอียดสำหรับการรับสิทธิประโยชน์ รอบ 12 เดือน เมื่อใช้จ่ายบัตรโดยสารการบินไทย และสายการบินไทยสมายล์ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
   • ตั้งแต่ 350,000 บาท ถึง 1.5 ล้านบาท SME จะได้รับบัตรเงิน จำนวน 1 ใบ
   • ตั้งแต่ 1.51 ล้านบาท ถึง 2 ล้านบาท SME จะได้รับบัตรทอง จำนวน 1 ใบ
   • เกิน 2 ล้านบาท จะได้รับบัตรทอง จำนวน 2 ใบ
2. SME สามารถเช็คอินที่เคาน์เตอร์พิเศษ สนามบินสุวรรณภูมิ (ยกเว้นมีข้อจำกัดตามที่สนามบินสุวรรณภูมิกำหนด)
3. มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมในแคมเปญส่งเสริมการตลาดสำหรับ SME ตามที่บริษัทฯนำเสนอในช่วงต่างๆ

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายบัตรโดยสารที่ใช้คำนวณการรับสิทธิประโยชน์ใดๆของ SME จะไม่รวมค่าภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด และจะต้องเป็นเที่ยวบินของสายการบินไทย และสายการบินไทยสมายล์ (เที่ยวบินที่ระบุเป็น TGxxxx เท่านั้น)