ลูกค้าภาคธุรกิจขนาดย่อม (SMEs)

 

หลักเกณฑ์และข้อกำหนดเพื่อพิจารณาเป็นลูกค้าภาคธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) และการมอบสิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าภาคธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

  1. บริษัทลูกค้าภาคธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ที่จะเข้าร่วมเป็นลูกค้าภาคธุรกิจจะต้องมียอดการซื้อบัตรโดยสาร (ไม่นับรวมเส้นทางภายในประเทศ)
    รวมขั้นต่ำ 300,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ยอดดังกล่าวจะคำนวณเฉพาะ flown revenue ไม่รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมัน
  2. หลังจากลูกค้าภาคธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ลงนามในหนังสือยืนยันการสนับสนุนจะต้องทำการสำรองที่นั่งเฉพาะเส้นทางระหว่างประเทศและ
    ออกบัตรโดยสารผ่าน www.thaiairways.com/corporate เท่านั้น
  3. การคำนวณการซื้อบัตรโดยสารของลูกค้าภาคธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) จะคำนวณจากราคาบัตรโดยสารทุกชั้นโดยสาร (RBD)
    และต้องเป็นบัตรโดยสารที่ทำการซื้อและเริ่มต้นเดินทางออกจากประเทศไทย เท่านั้น
  4. ในกรณีที่ลูกค้าภาคธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) มียอดการเดินทางตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ลูกค้าจะได้รับการติดต่อจากทางเจ้าหน้าที่การบินไทยเพื่อปรับระดับเป็นลูกค้าภาคธุรกิจ 


สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าภาคธุรกิจขนาดย่อม (SMEs)

• บัตร ROP Silver จำนวน 1 ใบ (สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้) *
• บริการเคาน์เตอร์เช็คอินเฉพาะลูกค้า SMEs ที่สนามบินสุวรรณภูมิ (B17)
  *  โดยต้องมียอดซื้อบัตรโดยสารระหว่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทต่อปี (ในรอบสัญญา) ยอดดังกล่าวจะคำนวณเฉพาะ Flown Revenue ไม่รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมัน