กฎเกณฑ์และเงื่อนไขโปรแกรมการโอนไมล์ของบริษัท SME (SME Miles Transfer)


โปรแกรม การโอนไมล์ของบริษัท SME เป็นโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกให้กับบริษัท SME ที่มีการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้พนักงานบริษัท SME สามารถโอนไมล์ที่ได้จากการเดินทางโดยค่าใช้จ่ายของบริษัทไปบัญชีสะสมไมล์รอยัล ออร์คิด พลัส ของเจ้าของบริษัท โดยมีกฎเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้


1.    บริษัทของท่านจะต้องสมัครเป็นลูกค้า SME ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบออนไลน์ที่ ไทย คอร์เปอเรท พลัส เวปไซต์ (www.thaiairways.com/corporate) เพื่อให้ได้เลขรหัสบริษัท (CORXXXXX) และรหัสผ่านก่อน จึงสามารถใช้สิทธิ์ใช้สิทธิประโยชน์การโอนไมล์นี้
2.   หากบริษัทของท่านมีความประสงค์ในการเข้าร่วมโปรแกรม SME Miles Transfer บริษัทของท่านจะต้องแจ้งความจำนงผ่านทางอีเมล corporatewebsales@thaiairways.com โดยระบุข้อมูลและแนบเอกสารดังต่อไปนี้
−   ชื่อบริษัท
−   เลขรหัสบริษัท (CORXXXXX)
−   ชื่อ นามสกุล และ เลขบัญชีสะสมไมล์รอยัล ออร์คิด พลัส ของเจ้าของบริษัท ได้เพียง 1 ท่าน
−    ชื่อ นามสกุล เลขบัญชีสะสมไมล์รอยัล ออร์คิด พลัส ของพนักงานในบริษัท ได้ไม่เกิน 20 ท่าน
−   สำเนาบัตรบัตรประชาชนของเจ้าของและพนักงานในบริษัท
3.    หากบริษัทของท่านมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายชื่อบัญชีสะสมไมล์ของเจ้าของหรือพนักงานในบริษัท สามารถทำได้โดยแจ้งความจำนงผ่านทางอีเมลตามข้อ 2 พร้อมระบุข้อมูลและแนบเอกสารเดิมตามข้อ 2 โดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวได้เพียง 1 ครั้งภายในรอบสัญญา (1ปี)
4.   การสมัครเข้าร่วมโปรแกรมโอนไมล์ของบริษัท SME จะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ หากไม่ยินดีเข้าร่วม จะไม่มีผลกระทบใดๆต่อการเป็นลูกค้า SME ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้การโอนไมล์ของพนักงานในบริษัทของท่านจะเป็นไปตามนโยบายที่ตั้งไว้ของบริษัทท่าน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบหากพนักงานในบริษัทของท่านไม่ทำการโอนไมล์ หรือทำการโอนไมล์ไม่เต็มจำนวน
5.   ท่านสามารถโอนไมล์โดยการลงชื่อเข้าใช้ระบบออนไลน์ ไทย คอร์เปอเรท พลัส เวปไซต์ (www.thaiairways.com/corporate) เท่านั้น และไมล์ที่โอนจะต้องเป็นไมล์ที่เกิดจากการเดินทางด้วยบัตรโดยสารที่ซื้อกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยตรง
6.   ท่านสามารถโอนไมล์ระหว่างบัญชีสะสมไมล์รอยัล ออร์คิด พลัส เท่านั้น ไม่สามารถโอนไมล์ระหว่างบัญชีสะสมไมล์รอยัล ออร์คิด พลัสกับบัญชีสะสมไมล์ของสายการบินอื่นได้
7.   ไมล์ที่เจ้าของบริษัท SME ได้จากการโอนจะไม่นับเป็นไมล์เอกสิทธิ์ จึงไม่สามารถนำมาคำนวณการปรับสถานภาพบัตรสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ได้
8.   บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎเกณฑ์ ข้อบังคับสิทธิประโยชน์ เงื่อนไขในการเข้าร่วมรายการ ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้นๆ อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อไมล์ที่สะสมแล้ว
9.   บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกโปรแกรมการโอนไมล์ของบริษัท SME ได้ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า