การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

บริการ In-seat Power Outlet บนเครื่องบินการบินไทย

เครื่องบินของการบินไทยส่วนใหญ่ได้ติดตั้ง in-seat power outlet ในรูปแบบของ power outlet และ/หรือ USB port เพื่อรองรับการชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาของผู้โดยสาร เช่น smartphone และ power bank เป็นต้น บนเที่ยวบินของการบินไทย ซึ่งรายละเอียดการให้บริการ in-seat power outlet บนเครื่องบินแต่ละแบบของการบินไทยสามารถตรวจสอบได้ดังตารางสรุปด้านล่าง

 

Aircraft Fleet Version PC Power
Outlet
(110 VAC)
USB Port

A320-200

320

×

×

32S

×

×

A330-300

330

×

33H

33R

A350-900

359

A380-800

380

737-400

734

×

×

747-400

74R

×

74N

777-200

777

×

777-200ER

77E

×

777-300

77R

×

777-300ER

77B

787-8

788

787-9

789

Note:

•  กำลังไฟฟ้าที่ออกมาจาก in-seat power outlet อาจถูกระงับด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย หรือความพร้อมทางด้านเทคนิคของเครื่องบิน

•  Power outlet ที่ติดตั้งบริเวณที่นั่งโดยสารนั้น เป็นแบบ universal type ซึ่งสามารถรองรับการใช้งานร่วมกับปลั๊กทุกมาตรฐาน โดยไม่จำเป็นต้องใช้ adapter

•  กำลังไฟฟ้าที่ออกมาจาก USB port ที่ติดตั้งบริเวณที่นั่งโดยสารนั้น อาจไม่เพียงพอสำหรับชาร์จ iPad

เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร กรุณาปฏิบัติตนดังนี้


1.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ห้ามใช้ตลอดเที่ยวบิน เนื่องจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาจรบกวนระบบการ ติดต่อสื่อสารและการเดินอากาศของเครื่องบิน ดังนั้นขณะอยู่บนเครื่องบินขอให้ผู้โดยสารปิดอุปกรณ์ดังต่อไปนี้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกชนิด วิทยุสื่อสารแบบพกพา เครื่องรับส่งวิทยุทุกชนิด อุปกรณ์สื่อสัญญาณทุกชนิด เครื่องรับวิทยุ และโทรทัศน์ทุกชนิด วิทยุติดตามตัว รวมทั้งของเล่นใช้วิทยุบังคับ และของเล่นอิเล็กทรอนิกส์

2.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ได้หลังจากเครื่องขึ้นแล้ว 15 นาที และต้องหยุดใช้เมื่อเริ่มลดระดับเพดานบินและไฟสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดติด

ได้แก่ เครื่องคิดเลข เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าที่ไม่ต่อกับเครื่องพิมพ์ เครื่องเล่นวิดีโอชนิด พกพา เครื่องเล่นเกมส์ เครื่องเล่นเทป/ซีดี/มินิดิสก์/เอ็มพี 3 และดีวีดี ทั้งนี้ต้องใช้กับหูฟังเท่านั้น โทรศัพท์เคลื่อนที่ และพีดีเอที่มีระบบการทำงานไฟลท์โหมด สามารถเปิดใช้งานได้เมื่อตั้งค่าในไฟลท์โหมดเท่านั้น

อย่างไรก็ตามหากตรวจสอบพบการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆที่ตองสงสัย ว่าอาจรบกวนระบบการติดต่อสื่อสารและการเดินอากาศของเครื่องบิน ผู้โดยสารจะต้องปิดอุปกรณ์เหล่านั้นตลอดเที่ยวบิน

3.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ได้ ตลอดเที่ยวบิน

ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง เครื่องช่วยกระตุ้น หัวใจ นาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งบนเครื่องบิน