เงื่อนไขการใช้บริการห้องรับรองพิเศษ

เงื่อนไขการใช้บริการห้องรับรองพิเศษ

การบินไทยให้บริการห้องรับรองพิเศษในสนามบินที่การบินไทยทำการบิน นอกจากห้องรับรองพิเศษของการบินไทยแล้ว สามารถใช้บริการของห้องรับรองพิเศษของสายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ (Star Alliance carriers’ own lounges and Star Alliance Branded lounges) และห้องรับรองพิเศษที่การบินไทยได้ทำสัญญา (Contract lounge) ไว้ด้วย ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถเข้ารับบริการได้ตามเวลาทำการและเงื่อนไขของห้องรับรองแต่ละแห่ง

(1) ห้องรับรองพิเศษการบินไทย

  (1.1) ห้องรับรองพิเศษการบินไทยชั้นหนึ่ง (Royal First Lounge)
 • ต้องแสดงบัตรที่นั่งของผู้โดยสารชั้นหนึ่งของสายการบินไทย เมื่อเดินทางบนเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศ พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน ที่เดินทางในวันเดียวกันด้วยเที่ยวบินสายการบินไทย หรือ สายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์
 • ผู้ต้องแสดงบัตรที่นั่งของผู้โดยสารชั้นหนึ่งของสายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ เมื่อเดินทางบนเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศ พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน ที่เดินทางในวันเดียวกันด้วยเที่ยวบินสายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์
 • สมาชิกบัตรแพลทินัม รอยัล ออร์คิด พลัส พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน เมื่อแสดงบนที่นั่งที่เดินทางพร้อมกันบนเที่ยวบินของสายการบินไทยและสายการบินไทยสมายล์ ขาออกระหว่างประเทศ ในวันเดียวกัน
 • ผู้โดยสารของสายการบินลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้าที่ทำสัญญากับห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่งของการบินไทย ตามข้อตกลงในสัญญา
 • ผู้โดยสารที่ถือบัตรเดินทางแบบพนักงานของสายการบินทุกชนิดของสายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ไม่สามารถใช้ห้องรับรองพิเศษของสายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ได้
 •  

  (1.2) ห้องรับรองพิเศษชั้นธุรกิจ รอยัลซิลค์ และรอยัลออร์คิด ( Royal Silk Lounge and Royal Orchid Lounge ) :
 • แสดงบัตรที่นั่งของผู้โดยสารชั้นธุรกิจการบินไทย เมื่อเดินทางบนเที่ยวบินขาออกจากสนามบินนั้น- ไม่สามารถนำผู้ติดตามเข้าใช้บริการ
 • แสดงบัตรที่นั่งของผู้โดยสารชั้นธุรกิจของสายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ เมื่อเดินทางบนเที่ยวบินขาออก- ไม่สามารถนำผู้ติดตามเข้าใช้บริการ
 • สมาชิกบัตรแพลทินัม และบัตรทองรอยัล ออร์คิด พลัส
  - เมื่อแสดงบัตรที่นั่งที่เดินทางบนเที่ยวบินขาออกบนสายการบินไทย หรือ สายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน โดยผู้ติดตามจะต้องแสดงบัตรที่นั่งที่เดินทางในวันเดียวกันกับผู้โดยสารสมาชิกบัตรแพลทินัม และบัตรทองและบินโดยเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศของสายการบินไทย หรือสายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์
 • สมาชิกบัตรแพลทินัม และบัตรทองรอยัล ออร์คิด พลัส
  - เมื่อแสดงบัตรที่นั่งที่เดินทางบนเที่ยวบินขาออกบนสายการบินไทยสมาลย์พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน เมื่อเดินทางพร้อมกันกับผู้โดยสารสมาชิกบัตรแพลทินัม และบัตรทอง บนเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศของสายการบินไทยและสายการบินไทยสมาลย์ ในวันเดียวกัน
 • สมาชิกบัตรทองของสายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์
  - เมื่อแสดงบัตรที่นั่งที่เดินทางบนเที่ยวบินขาออกบนสายการบินไทย หรือสายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไล แอนซ์ พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน โดยผู้ติดตามจะต้องเดินทางในวันเดียวกันกับผู้โดยสารสมาชิกบัตรทอง และบินโดยเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศของสายการบินไทย หรือ สายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์
  - เมื่อแสดงบัตรที่นั่งที่เดินทางบนเที่ยวบินขาออกของสายการบินสมาชิกประเภทคอนเนคติ้งพาร์ทเนอร์  ( A connecting partner) ของสายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ และต้องมีเที่ยวบินต่อกับสายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่านที่เดินทางบนเที่ยวบินเดียวกันกับผู้โดยสารสมาชิกบัตรทอง เท่านั้น
 • สมาชิก Paid Lounge Membership ของสายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ (Air Canada Maple Leaf Club – Worldwide and United Airlines United Club ) พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน เมื่อแสดงบัตรที่นั่งที่เดินทางในวันเดียวกันด้วยเที่ยวบินสายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์
 • ผู้โดยสารชั้นสมาลย์พลัสของสายการบินไทยสมาลย์ - ไม่สามารถนำผู้ติดตามเข้าใช้บริการ
 • ผู้โดยสารของสายการบินลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้าที่ทำสัญญากับห้องรับรองพิเศษชั้นธุรกิจของการบินไทย
 • ผู้โดยสารที่ถือบัตรเดินทางแบบพนักงานของสายการบินทุกชนิดของสายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ไม่สามารถใช้ห้องรับรองพิเศษของสายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ได้
 •  

  (1.3)ห้องรับรองพิเศษการบินไทยชั้นหนึ่ง (Royal First Loun) :
 • เมื่อแสดงบัตรที่นั่งผู้โดยสารชั้นธุรกิจการบินไทย เมื่อเดินทางบนเที่ยวบินขาออกจากสนามบินนั้น - ไม่สามารถนำผู้ติดตามเข้าใช้บริการ
 • เมื่อแสดงบัตรที่นั่งผู้โดยสารชั้นธุรกิจของกลุ่มสายการบินพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ เมื่อเดินทางบนเที่ยวบินขาออก- ไม่สามารถนำผู้ติดตามเข้าใช้บริการ
 • สมาชิกบัตรแพลทินัม และบัตรทองรอยัล ออร์คิด พลัส
  - เมื่อแสดงบัตรที่นั่งที่เดินทางบนเที่ยวบินขาออกบนสายการบินไทย หรือ กลุ่มสายการบินพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน โดยผู้ติดตามจะต้องเดินทางในวันเดียวกันกับผู้โดยสารสมาชิกบัตรแพลทินัม และบัตรทองเท่านั้นและบินโดยเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศของสายการบินไทย หรือ สายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์
 • สมาชิกบัตรแพลทินัม และบัตรทองรอยัล ออร์คิด พลัส
  - เมื่อแสดงบัตรที่นั่งที่เดินทางบนเที่ยวบินขาออกบนสายการบินไทยสมาลย์ พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน เมื่อเดินทางพร้อมกันกับผู้โดยสารสมาชิกบัตรแพลทินัมและบัตรทองบนเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศของสายการบินไทยและสายการบินไทยสมาลย์ในวันเดียวกัน
 • สมาชิกบัตรทองกลุ่มสายการบินพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์
  - เมื่อแสดงบัตรที่นั่งที่เดินทางบนเที่ยวบินขาออกบนสายการบินไทย หรือสายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน โดยผู้ติดตามจะต้องเดินทางในวันเดียวกันกับผู้โดยสารสมาชิกบัตรทอง และบินโดยเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศของสายการบินไทย หรือ สายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์
  - เมื่อแสดงบัตรที่นั่งที่เดินทางบนเที่ยวบินขาออกของสายการบินสมาชิกประเภทคอนเนคติ้งพาร์ทเนอร์ ( A connecting partner) ของสายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ และต้องมีเที่ยวบินต่อกับสายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่านที่เดินทางบนเที่ยวบินเดียวกันกับผู้โดยสารสมาชิกบัตรทองเท่านั้น
 • สมาชิก Paid Lounge Membership ของสายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ (Air Canada Maple Leaf Club – Worldwide and United Airlines United Club )พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน เมื่อแสดงบัตรที่นั่งที่เดินทางในวันเดียวกันด้วยเที่ยวบินสายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์
 • ผู้โดยสารชั้นสมาลย์พลัสของสายการบินไทยสมาลย์ - ไม่สามารถนำผู้ติดตามเข้าใช้บริการ
 • ผู้โดยสารที่ถือบัตรเดินทางแบบพนักงานของสายการบินทุกชนิดของสายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ไม่สามารถใช้ห้องรับรองพิเศษของสายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ได้
 •  

  (1.4)ห้องรับรอง รอยัล ออร์คิด สปา (Royal Orchid Spa) สนามบินสุวรรณภูมิ :

  ให้บริการสำหรับ

 • เมื่อแสดงบัตรที่นั่งผู้โดยสารชั้นหนึ่งของสายการบินไทย เมื่อเดินทางบนเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศด้วยเที่ยวบินสายการบินไทยเท่านั้น
 • เมื่อแสดงบัตรที่นั่งผู้โดยสารชั้นธุรกิจของสายการบินไทย เมื่อเดินทางบนเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศด้วยเที่ยวบินสายการบินไทย เท่านั้น (เฉพาะบริการนวดคอและบ่า -ไหล่ หรือนวดเท้าเท่านั้น)
 • ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • *หมายเหตุ: เนื่องจากห้องรับรอง รอยัล ออร์คิด สปา เป็นบริการที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นบริการพิเศษเฉพาะที่สนามบินสุวรรณภูมิ บมจ.การบินไทยจึงขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการเฉพาะผู้โดยสารที่ทำการลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียน ณ ห้องรับรอง รอยัล ออร์คิด สปา ในวันเดินทางโดยเรียงตามลำดับก่อน-หลังเท่านั้น

   

  (2) ห้องรับรองพิเศษของกลุ่มสมาชิกสตาร์อัลไลแอนซ์ และห้องรับรองพิเศษสตาร์อัลไลแอนซ์

  ห้องรับรองพิเศษในกลุ่มนี้จะแสดงป้าย “สตาร์อัลไลแอนซ์ โกล์ด” (Star Alliance Gold Logo) ที่ด้านหน้าของห้อง ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหาได้จาก Staralliance

 • เมื่อแสดงบัตรที่นั่งผู้โดยสารชั้นหนึ่งของสายการบินไทย เมื่อเดินทางบนเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศ พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน ที่เดินทางในวันเดียวกันด้วยเที่ยวบินสายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์
 • เมื่อแสดงบัตรที่นั่งผู้โดยสารชั้นธุรกิจของการบินไทย เมื่อเดินทางบนเที่ยวบินขาออกจากสนามบินนั้น- ไม่สามารถนำผู้ติดตามเข้าใช้บริการ
 • เมื่อแสดงบัตรที่นั่งผู้โดยสารชั้นธุรกิจของสายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ เมื่อเดินทางบนเที่ยวบินขาออก - ไม่สามารถนำผู้ติดตามเข้าใช้บริการ
 • สมาชิกบัตรแพลทินัม และบัตรทองรอยัล ออร์คิด พลัส
  - เมื่อแสดงบัตรที่นั่งที่เดินทางบนเที่ยวบินขาออกบนสายการบินไทย หรือ กลุ่มสายการบินพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน โดยผู้ติดตามจะต้องเดินทางในวันเดียวกันกับผู้โดยสารสมาชิกบัตรแพลทินัม และบัตรทองและบินโดยเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศของสายการบินไทยหรือ สายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์
 • สมาชิกบัตรทองกลุ่มสายการบินพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์
  - เมื่อแสดงบัตรที่นั่งที่เดินทางบนเที่ยวบินขาออกบนสายการบินไทย หรือสายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน โดยผู้ติดตามจะต้องเดินทางในวันเดียวกันกับผู้โดยสารสมาชิกบัตรทองและบินโดยเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศของสายการบินไทย หรือ สายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์
  -เมื่อแสดงบัตรที่นั่งที่เดินทางบนเที่ยวบินขาออกของสายการบินสมาชิกประเภทคอนเนคติ้งพาร์ทเนอร์ ( A connecting partner) ของสายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ และต้องมีเที่ยวบินต่อกับสายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่านที่เดินทางบนเที่ยวบินเดียวกันกับผู้โดยสารสมาชิกบัตรทองเท่านั้น
 • สมาชิก Paid Lounge Membership ของกลุ่มสายการบินพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์(Air Canada Maple Leaf Club – Worldwide and United Airlines United Club )พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน เมื่อแสดงบัตรที่นั่งที่ที่เดินทางในวันเดียวกันด้วยเที่ยวบินสายการบินพันธมิตรในกลุ่มสายการบินพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์
 • ผู้โดยสารที่ถือบัตรเดินทางแบบพนักงานของสายการบินกลุ่มสมาชิกสตาร์อัลไลแอนซ์ไม่สามารถใช้ห้องรับรองพิเศษของสายการบินกลุ่มสมาชิกสตาร์อัลไลแอนซ์ได้
 • ข้อยกเว้น

  Exceptions:

 • ห้องรับรองพิเศษ Senator ของสายการบิน ลุฟต์ฮันซ่า ในบางสนามบิน จะให้บริการเฉพาะผู้โดยสารชั้นหนึ่งและสมาชิกบัตรทองของสายการบินในกลุ่มสายการบินพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจของกลุ่มสายการบินพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ ต้องไปใช้ห้องรับรองพิเศษสำหรับชั้นธุรกิจ
 • ผู้โดยสารชั้นหนึ่งภายในประเทศของสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ ไม่สามารถใช้ห้องรับรองพิเศษของยูไนเต็ดแอร์ไลน์ ในสหรัฐอเมริกาได้ ยกเว้นสมาชิกบัตรทองของสายการบินในกลุ่มสายการบินพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์
 •  

  (3) ห้องรับรองพิเศษที่การบินไทยทำสัญญาให้บริการ

  เป็นห้องรับรองพิเศษที่ไม่ได้เป็นของสายการบินไทยหรือสายการบินในกลุ่มสายการบินพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ ซึ่งการบินไทยไปทำสัญญาในการให้บริการผู้โดยสาร

 • เมื่อแสดงบัตรที่นั่งที่ผู้โดยสารการบินไทยชั้นหนึ่งเมื่อเดินทางบนเที่ยวบินขาออก พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน ที่เดินทางในวันเดียวกันด้วยเที่ยวบินเดียวกันของการบินไทยเท่านั้น
 • เมื่อแสดงบัตรที่นั่งที่ผู้โดยสารการบินไทยชั้นธุรกิจเมื่อเดินทางบนเที่ยวบินขาออก - ไม่สามารถนำผู้ติดตาม ได้
 • สมาชิกบัตรแพลทินัมและบัตรทอง รอยัล ออร์คิด พลัส พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน เมื่อแสดงบัตรที่นั่งที่เดินทางเมื่อเดินทางบนเที่ยวบินขาออก ในวันเดียวกันและเที่ยวบินเดียวกันบนการบินไทยเท่านั้น
 • สมาชิกบัตรทองกลุ่มสายการบินพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน เมื่อแสดงบัตรที่นั่งที่เดินทางในวันเดียวกันและเที่ยวบินเดียวกันบนการบินไทยเท่านั้น
 • สมาชิก Paid Lounge Membership ของกลุ่มสายการบินพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์(Air Canada Maple Leaf Club – Worldwide and United Airlines United Club )ไม่อนุญาตให้ใช้ห้องรับรองพิเศษประเภทนี้
 • ผู้โดยสารที่ถือบัตรเดินทางแบบพนักงานของสายการบินกลุ่มสมาชิกสตาร์อัลไลแอนซ์ไม่สามารถใช้ห้องรับรองพิเศษของสายการบินกลุ่มสมาชิกสตาร์อัลไลแอนซ์ได้
 •  

  (4) เงื่อนไขการใช้ห้องรับรองพิเศษของสมาชิกบัตรแพลทินัม รอยัล ออร์คิด พลัส

  สนามบินสุวรรณภูมิ
 • สมาชิกบัตรแพลทินัม รอยัล ออร์คิด พลัส สามารถใช้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน เมื่อเดินทางพร้อมกันบนเที่ยวบินของสายการบินไทยขาออกระหว่างประเทศ ในวันเดียวกัน
 •  

  ความหมาย
 • เที่ยวบินของสายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์หมายถึง สายการบินที่ทำการบินด้วยเครื่องบินสายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์
 • บัตรที่นั่งสายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ หมายถึง สายการบินที่ทำการบินด้วยรหัสสายการบินซึ่งแสดงบนบัตรที่นั่งเป็นของสายการบินในกลุ่มสายการบินพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์
 • เที่ยวบินร่วม Codeshare Flight หมายถึงเที่ยวบินที่ทำการบินร่วม(marketing carrier) ที่ไม่ใช่สายการบินที่ทำการบิน (operating carrier)ซึ่งถ้าสายการบินที่ทำการบินไม่ใช้สมาชิกสายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ จะไม่ได้รับสิทธิในการใช้ห้องรับรองพิเศษ
 • ผู้โดยสารบัตรทองของสายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ เมื่อบินสายการบิน ของสมาชิกประเภทคอนเนคติ้งพาร์ทเนอร์ ( A connecting partner) ของสายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกได้แก่ สายการบินจูนเยาแอร์ไลน์ และ สายการบินไทยสมาลย์ จะได้รับสิทธิการใช้ห้องรับรองพิเศษเมื่อมีเที่ยวบินต่อกับสายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ เช่น
  - ผู้โดยสารเที่ยวบินขาเข้า (Arrival Flight) จากสายการบินในกลุ่มสายการบินพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ เดินทางต่อบนเที่ยวบินขาออกของ สมาชิกประเภทคอนเนคติ้งพาร์ทเนอร์ ในวันเดียวกัน เช่น บินด้วยการบินไทยจากลอนดอนวันที่01มีนาคม ถึง สนามบินสุวรรณภูมิวันที่ 02 มีนาคม ต่อเครื่องสายการบินไทยสมาลย์ วันที่02มีนาคม จากสนามบินสุวรรณภูมิไปภูเก็ต
  - ผู้โดยสารบนเที่ยวบินขาออก (Departure flight) สมาชิกประเภทคอนเนคติ้งพาร์ทเนอร์เดินทางต่อบนเที่ยวบินสายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ ในวันเดียวกัน เช่น บินบนสายการบินไทยสมาลย์ ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 02มีนาคม ถึง สนามบินเชียงใหม่ ต่อเครื่องบินอีว่าแอร์ (Eva Air) วันที่02มีนาคม จากสนามบินเชียงใหม่ไปไทเป
 • ผู้โดยสารและผู้ติดตามจะต้องเข้าใช้ห้องรับรองพิเศษในวันเดียวกันกับวันเดินทางที่แสดงบนบัตรที่นั่งหรือหลังเที่ยงคืน 5 ชั่วโมงในวันถัดไป ด้วยเที่ยวบินของสายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ เช่น ผู้โดยสารเดินทางเที่ยวบินออกจากสนามบินเวลา 23.00น ของ วันที่01มีนาคม 62 ดังนั้นผู้โดยสารและผู้ติดตามสามารถใช้ห้องรับรองได้ตั้งแต่ 00.00น วันที่ 01 มีนาคม 62 ถึง 0500น วันที่ 02 มีนาคม 62 โดยทั้งคู่จะต้องบินบนเที่ยวบินของสายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์และแสดงบัตรที่นั่งเพื่อเข้าใช้ห้องรับรองพิเศษ
 • ผู้โดยสารสามารถมีผู้ติดตามสูงสุดได้ 1 ท่านถึงแม้ว่าจะมีสิทธิมากกว่า 1 สิทธิที่จะนำผู้ติดตามใช้ห้องรับรองพิเศษ เช่นสิทธิของบัตรโดยสารชั้นหนึ่งและสิทธิของบัตรทอง
 • ตามคำนิยามของ IATA ทารกคือผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 2 ขวบและ กรณีนี้จะไม่นับเป็น ผู้ติดตาม
 • ผู้โดยสารแบบ non-revenue คือพนักงานของสายการบินและถือบัตรโดยสารประเภทบัตรพนักงานหรือลดราคา(เช่น ID 50, ID 75, ID90) จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ห้องรับรองพิเศษของสายการบินกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ ห้องรับรองสตาร์อัลไลแอนซ์ และห้องรับรองแบบทำสัญญา

บริการสำหรับเที่ยวบินของท่าน

TG