แบบฟอร์มการร้องเรียนสัมภาระผู้โดยสาร


      การบินไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการดูแลสัมภาระทุกชิ้นของผู้โดยสารอย่างไรก็ตามอาจมีเหตุขัดข้องบางประการ ซึ่งอาจทำให้สัมภาระของท่านเกิดความล่าช้า เสียหายหรือสูญหาย บริษัทฯ ขออภัยเป็นอย่างสูงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยท่านสามารถศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสัมภาระได้ และหากท่านมีความประสงค์ที่จะเรียกร้องค่าชดเชย กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง ทางบริษัทฯจะดำเนินการและติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

รายการรายละเอียดของสัมภาระที่ชำรุด หรือ สิ่งของที่สูญหาย*โปรดใช้สกุลเงินเดียวกันทั้งหมด


+
เพื่มรายการสิ่งของกดปุ่ม +
โปรดแนบเอกสารเกี่ยวข้อง กดปุ่ม ("Upload"):
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  
  • สำเนาตั๋วเครื่องบิน/บัตรที่นั่ง  
  • ใบเสร็จรับเงินกระเป๋า/ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง  
  • หนังสือมอบอำนาจกรณีมอบหมายผู้อื่นดำเนินการแทน