ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Campaign THAI Connect


เงื่อนไขการรับรางวัล
1. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ทาง Facebook บริษัทฯ, thaiairways.com และ Official Home ของบริษัทฯ
  - สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลบัตรโดยสาร บริษัทฯ จะแจ้งวันและเวลาเข้ารับรางวัลทางอีเมล์ที่ลงทะเบียน THAI Connect
  - สำหรับรางวัลกระเป๋าเดินทางผู้โชคดีสามารถมาติดต่อขอรับรางวัลได้ที่หน่วยงานฝ่ายการตลาดดิจิทัล อาคาร 1 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลเป็นต้นไป
  - สำหรับรางวัลอื่นๆบริษัทฯ จะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่แจ้งในอีเมล์ยืนยันสิทธิ์
2. ผู้โชคดีจะต้องตอบรับและยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลกลับมาทางอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนในระบบ THAI Connect ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 นับตั้งแต่วันประกาศผลรางวัล และดำเนินการใช้สิทธิ์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศผลรางวัล หากไม่มีผู้มาติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล
3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลบัตรโดยสารและรางวัลกระเป๋าเดินทางจะต้องนำบัตรประชาชนหรือ passport  พร้อมสำเนาเข้ารับรางวัลดังกล่าว ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้มารับแทน พร้อมเข้าร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหาร สำหรับรางวัลอื่นๆ บริษัทฯ จะจัดส่งทางไปรษณีย์ ไปยังที่อยู่ที่ท่านแจ้งมาทางอีเมล์ตอบรับฯ
4. หากผู้โชคดีได้รับบัตรโดยสารประสงค์จะโอนสิทธิ์การเดินทางให้ผู้อื่น จะต้องทำหนังสือแจ้งความประสงค์ดังกล่าว โดยระบุชื่อผู้ที่ได้รับโอนสิทธิ์มาในจดหมาย พร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือเดินทางของทั้งผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ที่ได้รับโอนสิทธิ์
5. หากผู้โชคดีไม่ยืนยันสิทธิ์ทางช่องทางและระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์รายละเอียดและเงื่อนไขของรางวัล

1. รางวัลบัตรโดยสาร
1.1. การออกบัตรโดยสาร
  - ผู้โชคดีจะต้องแจ้งเส้นทาง วันและเวลาที่ประสงค์จะเดินทางมายังบริษัทฯ เพื่อดำเนินการสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารตามขั้นตอนของบริษัทฯ ก่อนวันเดินทาง 30 วัน 
  - บัตรโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้
  - สามารถเดินทางได้เฉพาะเส้นทางที่ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยเที่ยวบินตรงที่ทำการบินโดยการบินไทยเท่านั้น  ไม่สามารถเดินทางบนเที่ยวร่วมที่ทำการบินโดยสายการบินไทยสมายล์
  - บัตรโดยสารสามารถใช้เดินทางได้ 90วัน นับจากวันออกบัตรโดยสาร และไม่เกินวันที่ 31มีนาคม 2562
  - ผู้เดินทางจะต้องชำระค่าภาษีสนามบิน  ค่าธรรมเนียมน้ำมัน  และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ด้วยตนเอง ณ วันออกบัตรโดยสารที่สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมต่างๆ จะเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ออกบัตรโดยสารและวันที่เดินทาง กรุณาสอบถามผู้ประสานงานของกิจกรรมนี้ที่หมายเลข 02 545-2720 ก่อนวันออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น.
  - รางวัลบัตรโดยสารไม่รวมค่าที่พักตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  - ผู้เดินทางจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าบัตรโดยสาร ณ วันออกบัตรโดยสาร โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนวันออกบัตรโดยสาร
1.2. รางวัลกระเป๋าเดินทาง
  - ผู้โชคดีจะต้องมารับของรางวัลด้วยตัวท่านเองหรือมอบอำนาจ
1.3. รางวัลอื่นๆ บริษัทฯจะจัดส่งพัสดุทางไปรษณีย์ในประเทศหากพัสดุไม่มีผู้รับและถูกตีกลับมายังผู้ส่ง กรุณาติดต่อผู้ประสานงานที่หมายเลขด้านบนเพื่อขอรับของรางวัลด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทน ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถ.วิภาวดี  ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธ์
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกติกา เว้นเงื่อนไงและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม เฉพาะบุคคลที่มีถิ่นพำนักภายในประเทศไทยเท่านั้น
4. พนักงานและครอบครัวของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทเดนสุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้นตลอดระยะเวลาที่ร่วมกิจกรรม โดยพิจารณาจากรางวัลที่ได้รับมูลค่าสูงที่สุด
6. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดหรือทุจริตเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือของรางวัล ทางบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) มีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรมของการรับของรางวัลทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้
8. คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

9. ใบอนุญาตเลขที่ 685/2561

(2-11 ปี)
(0-23 เดือน)
(2-11 ปี)
(0-23 เดือน)
+Add More Route