ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม VIDEO CONTEST “WE LOVE THAI , WE FLY THAI”


รายชื่อผู้โชคดี

รางวัลที่ 1   Wissanurak Sribandit            ( ช่องทาง FACEBOOK )

รางวัลที่ 2   lcezii Kok-o                         ( ช่องทาง FACEBOOK )

รางวัลที่ 3   Pm Chaitawat                      ( ช่องทาง FACEBOOK )

               Peerawat Moonkhay             ( ช่องทาง FACEBOOK )

รางวัลที่ 4   Jib Wipapan                         ( ช่องทาง FACEBOOK )

รางวัลที่ 5   หทัยชนก โล่สุนทร                    ( ช่องทาง FACEBOOK )

                ชาวสังสม สีลม                       ( ช่องทาง FACEBOOK )

                Amelie Ame                        ( ช่องทาง FACEBOOK )

                Mel Natcha                          ( ช่องทาง FACEBOOK )

                Praew Pen                           ( ช่องทาง FACEBOOK )

                Kanjana Thayornvongkajorn   ( ช่องทาง FACEBOOK )

                dao_vimonrath                     ( ช่องทาง instagram )

                kiecookie                             ( ช่องทาง instagram )

                jjoyyyys                               ( ช่องทาง instagram )

 

 

 

 

 รายการของรางวัล

รางวัลที่ 1  บัตรโดยสารชั้นธุรกิจ ไป - กลับ เส้นทางบินระหว่างประเทศ มูลค่าสูงสุด 317,690 บาท/ที่นั่ง จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง (อ้างอิง มูลค่าสูงสุด เส้นทาง ไป - กลับ กรุงเทพฯ - บรัสเซลส์)

รางวัลที่ 2  บัตรโดยสารชั้นประหยัด ไป - กลับ เส้นทางยุโรป ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ มูลค่าสูงสุด 142,100 บาท/ที่นั่ง จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง (อ้างอิง มูลค่าสูงสุด เส้นทาง ไป กลับ กรุงเทพฯ - ลอนดอน)

รางวัลที่ 3  บัตรโดยสารชั้นประหยัด ไป กลับ เส้นทางในทวีปเอเชีย มูลค่าสูงสุด 106,335 บาท/ที่นั่ง จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง (อ้างอิง มูลค่าสูงสุด เส้นทาง ไป กลับ กรุงเทพฯ - ญี่ปุ่น)

รางวัลที่ 4  กระเป๋าเดินทางล้อลาก ขนาด 18 นิ้ว มูลค่า 1,400 บาท/ใบ จำนวน 15 รางวัล

รางวัลที่ 5  กระเป๋าเดินทางผ้าแบบพับ มูลค่า 320 บาท/ใบ จำนวน 20 รางวัล

 

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากทีมงานของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทาง Facebook Inbox หรือ Instagram Direct Message ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 และต้องยืนยันสิทธิ์การรับรางวัลพร้อมส่งไฟล์คลิปวีดีโอต้นฉบับ บัตรประชาชน (หรือหนังสือเดินทาง) และหลักฐานการเดินทางกับการบินไทย (เช่น บัตรผ่านขึ้นเครื่อง) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 -  31 มกราคม 2563 ผ่านช่องทาง Facebook หรือ Instagram ตามที่ได้รับการติดต่อมา หรือส่งไปยังอีเมล์ socialmediaactivities@thaiairways.com   ภายใน 15 วันหลังได้รับการติดต่อ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล และบริษัทฯ จะโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าวให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลในลำดับถัดไป

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลที่นำส่งหลักฐานการยืนยันสิทธิ์รับรางวัลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และบริษัทฯ จะโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าวให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลในลำดับถัดไป

3. หลังจากสิ้นสุดขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร บริษัทฯ จะติดต่อผู้ได้รับรางวัลภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อดำเนินการออกบัตรโดยสารหรือจัดส่งของรางวัลต่อไป

4. ผู้ได้รับรางวัลเป็นบัตรโดยสารต้องออกบัตรโดยสารด้วยตนเองภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563 พร้อมยินยอมให้ถ่ายรูปการรับรางวัลไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ สำหรับวัน/เวลาและสถานที่ออกบัตรโดยสาร บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลทราบโดยตรง พร้อมทั้งติดต่อนัดหมายเพื่อถ่ายรูปและมอบของรางวัลต่อไป

5. บัตรโดยสารที่เป็นของรางวัลกิจกรรมนี้มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ออกบัตรโดยสาร

6. ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรางวัลบัตรโดยสารที่บริษัทฯ มอบให้ ซึ่งรวมถึงภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. ของรางวัลจากกิจกรรมนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง อัปเกรด แลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือของรางวัลอื่น หรือจำหน่ายให้บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นได้

8. บัตรโดยสารที่เป็นของรางวัลกิจกรรมนี้ไม่สามารถใช้สะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส ได้

9. คลิปวีดีโอและไฟล์ต้นฉบับที่ส่งเข้าร่วมการประกวดทั้งหมด รวมทั้งคลิปวีดีโอบันทึกภาพการมอบรางวัลผู้ได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ แต่ลิขสิทธิ์ของคลิปวีดีโอยังเป็นของเจ้าของผลงานอย่างสมบูรณ์

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนไฟล์คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าร่วมประกวด

11. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นกับผู้ได้รับรางวัลและผู้ร่วมเดินทาง (ถ้ามี) ในการเดินทางด้วยบัตรโดยสารที่เป็นของรางวัล

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ/หรือ ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของรางวัลต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13. กรณีมีข้อพิพาทใดๆ การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

14. พนักงานและครอบครัวของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด บริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

15. การตีความข้อตกลงและเงื่อนไขของการประกวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย

16. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Thai Airways

 

(2-11 ปี)
(0-23 เดือน)
(2-11 ปี)
(0-23 เดือน)
+Add More Route