การบินไทยร่วมการประชุมใหญ่สามัญสมาคมธุรกิจสายการบิน ประจ าปี 2562

21 พฤษภาคม 2562

นายกรกฎ ชาตะสิงห์ ผู้อ านวยการฝ่ายขาย-ประเทศไทย บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ในฐานะประธานคณะกรรมการสมาคมธุรกิจสายการบิน (The Board of Airline Representatives Business Association หรือ BAR) จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร และการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 โดยมีผู้แทนจากองค์กรการบิน อาทิ สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) สายการบินต่างๆ และหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปผลการด าเนินการและทิศทางการพัฒนาธุรกิจสายการบินในประเทศไทย อีกทั้งเพื่อสรุปความคืบหน้าของโครงการพัฒนาสนามบินในประเทศไทยให้แก่สมาชิกของสมาคมฯ ได้รับทราบ โดยในปีนี้ได้รับเกียรติ
จากนายจรัญ อ้นมี รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมให้ข้อมูลด้านแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี 2562 ณ โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท