แนวทางปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พ.ศ. 2564 ตามระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

22 เมษายน 2565

มีข้อกำหนดให้...

“ผู้โดยสารจะต้องสวมหน้ากากอนามัย (Medical Mask) หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน ยกเว้นในสถานการณ์จำเป็นหรือฉุกเฉิน”

*การบินไทย ปฏิบัติการบินอย่างมีมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และคำนึงถึงผู้โดยสารเป็นสำคัญ ทั้งการบริการบนเครื่องที่เน้น Physical Distancing การทำความสะอาดแบบ Deep Cleaning รวมถึงการติดตั้งระบบกรองอากาศภายในเครื่องบินทุกลำ เพื่อให้ผู้โดยสารมั่นใจและปลอดภัยเมื่อเลือกเดินทางกับการบินไทย

…………….