การบินไทย โดยสำนักงานการตรวจสอบภายใน เป็นเจ้าภาพจัดงานเสวนา Easy Easy CAE Forum ครั้งที่ 37

10 กรกฎาคม 2561

นายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายสมนึก ธำรงธรรมวงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการตรวจสอบภายใน บริษัท การบินไทยฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูง อาทิ นางสาวกรกมล เรียมศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ที่ 5 จากซ้าย) และนายภาสกร อรพนิชอารี ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายงานกำกับและตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) ที่เข้าร่วมงานเสวนา Easy Easy CAE Forum ครั้งที่ 37 ณ ฝ่ายช่าง การบินไทย สุวรรณภูมิ
        
อนึ่ง Easy Easy CAE Forum เป็นงานเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานตรวจสอบภายในองค์กรชั้นนำต่างๆ อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น โดยจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ทุกไตรมาส ซึ่งในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ สำนักงานการตรวจสอบภายใน บริษัท การบินไทยฯ เป็นเจ้าภาพ