การบินไทยและไทยสมายล์ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากโควิด-19

มาตรการเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19

อัพเดท : 02 มีนาคม 2563

เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยของผู้โดยสารและความมั่นใจในการให้บริการ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการสัมผัสร่วมอย่างเข้มงวด ในส่วนของการให้บริการบนเครื่องบิน ในเส้นทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ดังนี้

- งดให้บริการหมอนและผ้าห่มบนเที่ยวบิน

- งดให้บริการผ้าร้อนและผ้าเย็น ในชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ โดยเปลี่ยนเป็นผ้าเย็นสำเร็จรูปแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสําคัญอย่างยิ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่เริ่มเกิดการแพร่ระบาด โดยได้ทำการอบพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อในอากาศยาน ทั้งในบริเวณห้องโดยสาร ห้องนักบิน และทำความสะอาดแบบ Deep Cleaning หลังจากบินกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

การบินไทยและไทยสมายล์ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

อัพเดท : 28 มกราคม 2563
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้โดยสารและการดำเนินการด้านสุขลักษณะในการให้บริการทั้งบนเครื่องบิน และการบริการภาคพื้น ได้แก่ มาตรการในการคัดกรองผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก และมาตรการการรักษาความสะอาดในห้องผู้โดยสารบนเครื่องบิน ทั้งด้านอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการบริการและพนักงานที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
 
1.มาตรการคัดกรองในการตรวจรับผู้โดยสารและการบริการภาคพื้น
-สังเกตอาการผู้โดยสาร ณ จุดบริการ หากพบว่ามีอาการบ่งชี้ ให้รายงานต่อแพทย์ประจำสนามบินเพื่อตรวจดูอาการ และยืนยันความปลอดภัยก่อนเดินทาง
.....

2.มาตรการในการให้บริการบนเครื่องบิน

-พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสวมใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือในการบริการบนเที่ยวบินที่มีความเสี่ยง
-ให้บริการโดยไม่ให้ผู้โดยสารจับต้องเครื่องมืออุปกรณ์บริการอาหาร
-เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดภายในห้องน้ำระหว่างเที่ยวบิน
-จัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับผู้โดยสารที่มีอาการสวมใส่บนเครื่อง
-สังเกตอาการผู้โดยสารระหว่างเดินทาง หากมีอาการต้องสงสัยให้แยกผู้โดยสาร และแจ้งด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศก่อนเครื่องลง
.....

3.มาตรการจัดเตรียมอากาศยาน และฆ่าเชื้อโรค

-การอบพ่นสเปรย์ Calla 1452 ฆ่าเชื้อโรคในอากาศยาน ทั้งในบริเวณห้องผู้โดยสาร และห้องนักบินในทุกเที่ยวบินที่ทำการบินกลับมาจากประเทศจีนทั้งหมด และพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
-ระยะเวลาในการพ่นยาฆ่าเชื้อบนเครื่องบิน โดยเริ่มจากลูกเรือคนสุดท้ายลงจากเครื่อง ใช้เวลาทั้งหมด 45 นาที โดยเป็นการพ่นยา 15 นาที และอีก 30 นาที เป็นการปิดเครื่องบินเพื่อทำการอบฆ่าเชื้อ
-การกรองอากาศด้วย HEPA FILTER
.....

4.มาตรการทำความสะอาดภายในอากาศยานมามาตรการป้องกันและเฝ้าระวังสุขอนามัยพนักงาน

-ทำความสะอาด Deep Cleaning และทำความสะอาด 36 จุดสัมผัสร่วม แบ่งตามพื้นที่เป็น 5 ส่วน  ได้แก่ กระเป๋าหน้าที่นั่งผู้โดยสาร (Passenger Seat Pocket) บริเวณภายในเครื่องบินทั่วไป (Aircraft Interior Cabin) ที่นั่งผู้โดยสาร (Passenger Seat) ครัว (Galley) และห้องน้ำ (Toilet) โดยมีวิธีดำเนินการ ดังนี้
1.พนักงานต้องใช้อุปกรณ์ป้องกัน (หน้ากาก/ถุงมือ) อย่างเคร่งครัด 
2.มัดปากถุงให้แน่นหนา ก่อนนำขยะลงจากเครื่องและทิ้งในจุดที่กำหนด
3.หลังจากปฏิบัติงานต้องล้างมือด้วยสบู่/เจลล้างมือ ทุกครั้ง
.....

5.มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังสุขอนามัยพนักงาน

-เผยแพร่ความรู้ให้พนักงานเรื่องลักษณะของโรค และการป้องกันตัวเอง ไม่ให้เกิดความตื่นตระหนก
-จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้พนักงาน
-ให้ทำการตรวจสุขภาพหากพบพนักงานมีอาการต้องสงสัย ตามความเห็นแพทย์ และให้หยุดพักจนกว่าจะหายเป็นปกติ
.....

6.มาตรการการรับขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์

-ตรวจสอบหีบห่อสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน
-หลีกเลี่ยงการส่งสินค้าที่มีความเสี่ยง
-จัดการคลังสินค้าให้ถูกสุขลักษณะปลอดจากการเป็นแหล่งเชื้อโรค
.....

7.มาตรการด้านโภชนาการ

-จัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน GAP
-ดำเนินการผลิตภายใต้ระบบประกันคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร HACCP, GMP, HALAL
-เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตและบริการทุกชิ้นผ่านการทำความสะอาดและพาสเจอไรซ์
-ผ้าที่ให้บริการในเที่ยวบินผ่านการซักอบรีด อย่างถูกสุขลักษณะ
 
ทั้งนี้ การบินไทยและไทยสมายล์ ได้ติดตามประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย อย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามสถานการณ์และมาตรการต่างๆ อย่างใกล้ชิดต่อไป
----------------------------------------------------------------------------------------

การบินไทยและไทยสมายล์ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

อัพเดท : 30 มกราคม 2563

ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นดำเนินการด้านสุขลักษณะสำหรับผู้โดยสาร โดยเพิ่มมาตรการทำความสะอาดและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้กับพนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร โดยเฉพาะรถรับ-ส่ง ผู้โดยสาร ที่นำผู้โดยสารเดินทางไป-กลับ ระหว่างอาคารผู้โดยสารกับอากาศยาน (Passenger Bus) รถตู้ (Micro Bus) และรถบริการผู้ป่วย (Invalid HI-lift Truck) ซึ่งได้กำหนดมาตรการปฏิบัติสำหรับรถรับ-ส่ง ดังนี้ 1. ติดประกาศให้พนักงานขับรถรับทราบถึงข้อมูลและวิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2. จัดเตรียมเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย น้ำยาทำความสะอาดและถุงมือ สำหรับพนักงานขับรถเพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์ 3. กำหนดให้พนักงานขับรถต้องใช้ถุงมือในขณะทำความสะอาดรถ โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดเช็ดราวจับ รวมถึงจุดสัมผัสในห้องโดยสารก่อนนำรถดังกล่าวให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสาร 4. พนักงานขับรถต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและการให้บริการของการบินไทย

 

• WHO standard recommendations for individuals to reduce the risk of exposure


• WHO daily situation reports