News & Announcements

Kathmandu Travel Update

 27 เม.ย. 58, 18:00น.
เรื่อง: บัตรโดยสารการบินไทยสำหรับเส้นทางกาฐมัณฑุ

บัตรโดยสารการบินไทยที่ออกในประเทศไทย  ลาว กัมพูชา เวียดนามและพม่า ก่อนวันที่ 25 เม.ย. 58 เพื่อเดินทางในช่วง 25เม.ย. ถึง 15พ.ค.58 ไปหรือกลับเมืองกาฐมัณฑุ ขอให้ใช้ข้อกำหนดดังนี้
-บัตรโดยสารระหว่างประเทศ  ต้องเป็นบัตรโดยสาร ไป/กลับ กาฐมัณฑุ เท่านั้น
-บัตรโดยสารภายในประเทศ ต้องเป็นบัตรโดยสารที่ออกร่วมกับบัตรโดยสารเส้นทาง ไป/กลับ กรุงเทพ-กาฐมัณฑุ เท่านั้น

1.การสำรองที่นั่ง
I.สำหรับบัตรโดยสารที่บินด้วยเครื่องบินการบินไทย  ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือวันเดินทางได้หนึ่งครั้งโดยไม่ต้องเสียค่าบริการ โดยต้องเดินทางในช่วงของอายุบัตรโดยสารนั้นเท่านั้น
II.สำหรับบัตรโดยสารโปรโมชั่นที่มีข้อกำหนดให้เดินทางตามเที่ยวบินและวันที่ที่กำหนด ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือวันเดินทางได้หนึ่งครั้งโดยไม่ต้องเสียค่าบริการ โดยต้องเดินทางในช่วงของอายุบัตรโดยสารนั้นเท่านั้น และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆที่ระบุไว้ของโปรโมชั่นนั้น  

2.การเปลี่ยนแปลงเส้นทางการบิน
ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินเพื่อเดินทางไปยังเมืองอื่นได้ แต่ต้องเป็นประเทศใน Indian subcontinent เท่านั้น โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ แต่ต้องเดินทางภายในช่วงของอายุบัตรโดยสารเท่านั้น และหากราคาบัตรโดยสารของเมืองที่เปลี่ยนแปลงใหม่มีราคาที่สูงขึ้นกว่าเดิม ผู้โดยสารต้องจ่ายเพิ่มในส่วนต่างนั้น และถ้าราคาบัตรโดยสารไปยังเมืองที่เปลี่ยนแปลงใหม่ต่ำกว่าราคาเดิม ผู้โดยสารไม่สามารถขอเงินส่วนต่างคืนได้

3.การขอเงินคืน
ผู้โดยสารสามารถขอเงินคืนได้โดยไม่เสียค่าบริการ แต่ต้องติดต่อไปยังสำนักงานขายของการบินไทยภายในวันที่ 31 พ.ค.58 เท่านั้น

**************

การบินไทยยังคงทำการบินตามปกติ ไปกลับในเส้นทางกรุงเทพฯ - กาฐมาณฑุ ทุกวัน วันละ 1 เที่ยวบิน ด้วยเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-200 เที่ยวไปทีจี 319 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 10.15 น. ถึงกาฐมาณฑุ เวลา 12.25 น. ส่วนเที่ยวกลับทีจี 320 ออกจากกาฐมาณฑุ เวลา 13.30 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.15 น.
ผู้โดยสารสามารถดูรายละเอียดและสำรองที่นั่งของเที่ยวบินได้ที่ www.thaiairways.com หรือ THAI Contact center โทร.02-356-1111

*****************