ตามแผนการพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่และเพื่อส่งมอบพื้นที่แก่ผู้รับจ้างงานก่อสร้างตามโครงการพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่

02 พฤศจิกายน 2562

เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ท่าอากาศยานกระบี่ ได้กำหนดเริ่มทดลองแยกและปิดทางเชื่อมระหว่างอาคารผู้โดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานกระบี่  ดังนั้นทางการบินไทยขอแจ้งให้ ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเที่ยวบินภายในประเทศของสายการบินไทย ต้องเปลี่ยนไปทำการเช็คอินที่ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (อาคาร 2) ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562  เที่ยวบิน TG242  เวลาเครื่องออก 10.20 น.เป็นต้นไป 
 
สำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศยังคงเช็คอินที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ(อาคาร 1) ชั้น 3 และสำหรับขั้นตอนของผู้โดยสารขาเข้า ยังคงเป็นไปตามเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ผู้โดยสารสามารถใช้บริการเครื่องเช็คอินอัตโนมัติ(Self Service Check-in)  บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินของการบินไทยทั้งอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศและอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ