การบินไทยขอความร่วมมือผู้โดยสารตรวจสอบคอมพิวเตอร์พกพา Apple MacBook Pro 15 นิ้ว ที่ต้องการนำขึ้นเครื่องบิน

05 กันยายน 2562

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ประเมินความเสี่ยงจากอันตรายของแบตเตอรี่ลิเธียมแล้ว เห็นสมควรปรับปรุงข้อจำกัดในการรับขนแบตเตอรี่ลิเธียม หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมเป็นส่วนประกอบ โดยขอความร่วมมือผู้โดยสารที่ต้องการนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา Apple รุ่น MacBook Pro ขนาด 15 นิ้ว ขึ้นเครื่องบิน ทั้งในสัมภาระติดตัวหรือสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องบิน ตรวจสอบว่า อุปกรณ์ของท่านอยู่ในเกณฑ์ผลิตภัณฑ์รุ่นที่จำหน่ายระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (รุ่นปี 2015 – 2017) ซึ่งอยู่ในโปรแกรมการเรียกคืนแบตเตอรี่ของผู้ผลิตหรือไม่

เรืออากาศเอกปรารถนา พัฒนศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคงและมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติในการนำคอมพิวเตอร์แบบพกพา ยี่ห้อ แอปเปิล รุ่น แมคบุ๊คโปร ขนาด 15 นิ้ว ไปกับอากาศยาน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 นั้น การบินไทยจึงมีความจำเป็นต้องขอความร่วมมือผู้โดยสารที่ต้องการนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา Apple รุ่น MacBook Pro ขนาด 15 นิ้ว ที่จำหน่ายระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ขึ้นเครื่องบิน ทั้งในสัมภาระติดตัวหรือสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องบิน ตรวจสอบว่า อุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์ข้างต้นหรือไม่ ซึ่งในขณะนี้ การบินไทยไม่มีมาตรการพิเศษเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองที่ https://support.apple.com/th-th/15-inch-macbook-pro-battery-recall ทั้งนี้ การแจ้งเตือนเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม หากผู้โดยสารมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำคอมพิวเตอร์พกพา Apple MacBook Pro ที่อยู่ในข่ายดังกล่าวขึ้นเครื่องบิน สามารถบรรจุในสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง และขอความร่วมมืองดใช้งานและชาร์จแบตเตอรี่ระหว่างเที่ยวบิน เนื่องจากอาจเกิดภาวะร้อนเกินไปและเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ยกเว้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพานั้น จะได้รับการเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือได้รับการแก้ไขซ่อมแซมตามที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำ

เนื่องจากบางประเทศ* อาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาดังกล่าวขึ้นเครื่อง การบินไทยจึงขอแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบข้อกำหนดดังกล่าวก่อนออกเดินทาง ทั้งนี้การบินไทยไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการเดินทางของท่านในกรณีที่เจ้าหน้าที่ประจำท่าอากาศยาน ณ ประเทศดังกล่าวไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา Apple MacBook Pro ที่เข้าข่ายแบตเตอรี่ถูกเรียกคืนขึ้นเครื่อง

นอกจากนี้ หากท่านพบว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ของท่าน แตกหักเสียหาย มีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างผิดปกติ มีควัน หรือหลุดเข้าไปในช่องว่างระหว่างที่นั่งขณะอยู่บนเที่ยวบิน การบินไทยขอแนะนำว่าไม่ควรหยิบหรือค้นหาด้วยตนเอง เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายและมีความเสี่ยงทำให้เกิดอัคคีภัยได้ ขอความกรุณาแจ้งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินให้ทราบทันที

ผู้โดยสารสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง
..........

*อาทิ เวียดนามและสหรัฐอเมริกา