ข้อกำหนดสัมภาระเดินทางแบบใหม่

16 กันยายน 2565

นโยบายเกี่ยวกับการนำสัมภาระเดินทางของสายการบินไทย
ออกบัตรโดยสาร: ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
สำหรับการเดินทาง: ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

ข้อมูลทั่วไป
เมื่อผู้โดยสารเดินทางด้วยสายการบินไทย ทั้งเส้นทางภายในประเทศ และเส้นทางต่างประเทศ ผู้โดยสารสามารถนำสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม หรืออาจมีค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของบัตรโดยสารแต่ละประเภท และข้อกำหนดของสายการบินไทย

เกณฑ์การพิจารณาสัมภาระ ใช้กับการเดินทางในลักษณะดังต่อไปนี้
-  การเดินทางภายในทีซี 3 (เอเชีย, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์)
-  การเดินทางระหว่างทีซี 3 (เอเชีย, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์) และทีซี 2 (ยุโรป, แอฟริกา, ตะวันออกกลาง)

หากท่านเดินทางด้วยสายการบินไทยตลอดการเดินทาง สิทธิ์สัมภาระของท่านจะเป็นดังนี้

การเดินทางระหว่างประเทศ
สัมภาระการเดินทางระหว่างประเทศภายในทีซี 3 (เอเชีย, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์), การเดินทางระหว่างทีซี 3 (เอเชีย, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์) และทีซี 2 (ยุโรป, แอฟริกา, ตะวันออกกลาง) มีข้อกำหนดดังนี้

ประเภทสัมภาระสูงสุดทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (ไม่มีที่นั่ง) ขนาดสัมภาระ (กว้าง+ยาว+สูง)
ชั้นหนึ่ง 3 ชิ้น (32 กก./ชิ้น) 1 ชิ้น (23 กก./ชิ้น) ไม่เกิน 158 ซม. (62 นิ้ว)
ชั้นธุรกิจ 2 ชิ้น (32 กก./ชิ้น) 1 ชิ้น (23 กก./ชิ้น) ไม่เกิน 158 ซม. (62 นิ้ว)
ชั้นประหยัด (Y / B / M) 2 ชิ้น (23 กก./ชิ้น) 1 ชิ้น (23 กก./ชิ้น) ไม่เกิน 158 ซม. (62 นิ้ว)
ชั้นประหยัด (อื่นๆ) 1 ชิ้น (23 กก./ชิ้น) 1 ชิ้น (23 กก./ชิ้น) ไม่เกิน 158 ซม. (62 นิ้ว)
ROP Platinum Member
(On TG Sector Only) Extra
3 ชิ้น (23 กก./ชิ้น) - ไม่เกิน 158 ซม. (62 นิ้ว)
ROP Gold Member
(On TG Sector Only) Extra
2 ชิ้น (23 กก./ชิ้น) - ไม่เกิน 158 ซม. (62 นิ้ว)
ROP Silver Member
(On TG Sector Only) Extra
1 ชิ้น (23 กก./ชิ้น) - ไม่เกิน 158 ซม. (62 นิ้ว)

หมายเหตุสำคัญ

1. เมื่อผู้โดยสารถูกเปลี่ยนที่นั่งให้ต่ำลงโดยไม่ตั้งใจ ให้พิจารณาสัมภาระตามเกณฑ์ของชั้นที่นั่งระดับสูงได้ แม้จะมีการคืนค่าความต่างของราคาบัตรโดยสารแล้วก็ตาม

2. ข้อยกเว้นจากสัมภาระเพิ่มเติม สามารถใช้ได้กับผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางภายใต้เงื่อนไขของการบินไทยและภาครัฐบาล ข้อยกเว้นดังกล่าวจะปรับใช้ได้ โดยยึดเงื่อนไขตามประเภทของบัตรโดยสารเท่านั้น ตามข้อกำหนดหรือข้อตกลงของรัฐบาล ประเภทชั้นโดยสารบางประเภท อาจได้รับการละเว้นค่าสัมภาระ โดยแยกการพิจารณาจากระบบทั่วไป การปรับการละเว้นค่าสัมภาระดังกล่าวจะมีแจ้งไว้ในบัตรโดยสาร

3. เงื่อนไขในหมายเหตุข้อที่ 2 ใช้สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น สำหรับพื้นที่/ประเทศอื่นๆ ให้พิจารณาตามเกณฑ์ของสายการบินประจำชาตินั้นๆ

4. ในกรณีเดินทางตามชั้นที่นั่งแบบคละประเภท เช่น ผู้โดยสารเดินทางด้วย F-Class ส่วนหนึ่ง และ C-, U-, หรือ Y-Class อีกส่วนหนึ่ง การไม่เสียค่าสัมภาระนั้นให้ยึดตามเกณฑ์ของค่าบัตรโดยสารที่จ่ายมาจริง

4.1. ในกรณีที่ผู้โดยสารจ่ายค่าโดยสารในชั้น F-Class แต่อาจได้เดินทางในชั้น C-, U-, หรือ Y-Class ให้ใช้หลักเกณฑ์ การพิจารณาค่าสัมภาระที่นั่งแบบ F-Class

5. รถเข็นชนิดพับได้ สามารถเก็บไว้ที่เก็บของเหนือศีรษะ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

6. หากการเดินทางของท่านใช้สายการบินมากกว่าหนึ่งสายการบิน โปรดตรวจสอบกฎเรื่องสัมภาระของแต่ละสายการบินให้เรียบร้อย ในกรณีที่เป็นเที่ยวบินแบบรหัสร่วม (Code Share) นั้น กฎเรื่องสัมภาระจะใช้ของสายการบินซึ่งเป็นผู้บินจริง นั่นหมายความว่า ในบางกรณี กฎเรื่องสัมภาระที่ใช้ในการเดินทางอาจเป็นกฎของสายการบินคู่สัญญากับการบินไทย ท่านสามารถขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมได้จาก ตัวแทนการท่องเที่ยว หรือตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร/สำรองที่นั่ง

..................