การบินไทยจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาบริษัทฯ ครบรอบปีที่ 59

01 พฤษภาคม 2562

เนื่องในโอกาสวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 วันคล้ายวันสถาปนาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครบรอบ 59 ปี บริษัทฯ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา โดยมี นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทฯ รับมอบกระเช้าและเงินบริจาคสมทบเข้ากองทุน “รักคุณเท่าฟ้า” เพื่อสาธารณกุศล จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย