พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกบัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเจริญพระพุทธมนต์ ณ บริษัท การบินไทย จำกัด

31 กรกฎาคม 2562

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเจริญพระพุทธมนต์ ประจำปี 2562 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่พนักงานผู้ทำคุณประโยชน์ ทุนนามพระราชทานวราพัฒน์ และทุนส่งเสริมการศึกษาแก่พนักงานที่บุตร-ธิดามีผลการเรียนดีและความประพฤติดี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทฯ ตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจแก่เหล่าพนักงานทั้งปวงโดยผู้แทนพระองค์ได้ถ่ายภาพร่วมกับ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ (แถวหน้าที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม (แถวหน้าที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ (แถวหน้าที่ 1 จากซ้าย) นางสุวิมล บัวเลิศ (แถวหน้าที่ 1 จากขวา) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล นายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ์ (แถวหลังที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ (แถวหลังที่ 1 จากขวา) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ นายกฤตพล ฉันทฤธานนท์ (แถวหลังที่ 1 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน และนายณัฐพงศ์ สมิตอำไพพิศาล (แถวหลังที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี บริษัท การบินไทยฯ ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย ถนนวิภาวดีรังสิต