ชี้แจงกรณีลูกค้าได้รับแจ้งประกาศจากศาลล้มละลายกลาง

14 มิถุนายน 2563

   บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้การพิจารณาของศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โดยศาลล้มละลายกลางได้มีการรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ได้กำหนดวันนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563
   บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการดูแลลูกค้าทุกท่านอย่างดีที่สุดในฐานะลูกค้าที่สำคัญภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ทั้งในส่วนของการคืนค่าบัตรโดยสาร การดูแลสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส และบัตรโดยสารที่ท่านถืออยู่

กระบวนการทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

   ขณะนี้ ศาลล้มละลายกลางได้กำหนดวันนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 โดยบริษัทฯ ขอเรียนว่า หากไม่มีการคัดค้านคำร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือผู้ทำแผน ในขั้นตอนต่อไป ศาลล้มละลายกลางจะมีคำสั่งให้บริษัทฯ ฟื้นฟูกิจการพร้อมทั้งตั้งผู้ทำแผนขึ้น จากนั้นจะมีการประกาศหรือโฆษณาคำสั่งตั้งผู้ทำแผนในราชกิจจานุเบกษา และภายหลังจากนั้น เจ้าหนี้ของบริษัทฯ ที่มีสิทธิเรียกร้องเป็นหนี้เงินต่อบริษัทฯ จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี โดยเจ้าหนี้จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศคำสั่งตั้งผู้ทำแผนของศาลล้มละลายกลางลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งบริษัทฯ คาดการณ์ว่า กระบวนการยื่นขอรับชำระหนี้น่าจะเกิดขึ้นประมาณช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม 2563 หรือภายหลังจากนั้น

นโยบายการดูแลลูกค้าที่ขอคืนค่าบัตรโดยสารภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

   บริษัทฯ ต้องขออภัยต่อลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้อีกครั้ง จากการที่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าบัตรโดยสารให้แก่ทุกท่านเป็นการชั่วคราว แต่ท่านลูกค้ายังคงสามารถใช้บัตรโดยสารที่ถืออยู่ได้ตามปกติ โดยสามารถทำการเลื่อนการเดินทางออกไปเมื่อบริษัทฯ ได้กลับมาเปิดทำการบินอีกครั้งภายหลังมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่เกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออก ประเทศไทยได้รับการผ่อนปรน บริษัทฯ ขอยืนยันต่อลูกค้าทุกท่านว่า ทางบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ขอคืนค่าบัตรโดยสารทุกท่านอย่างดีที่สุด โดยบริษัทฯ ได้หารือกับคณะผู้ทำแผนที่บริษัทฯ เสนอเพื่อกำหนดแนวทางที่สามารถทำได้ตามกฎหมายเพื่อลดภาระหน้าที่ของลูกค้าที่ขอคืนค่าบัตรโดยสารซึ่งมีจำนวนประมาณสามแสนราย ซึ่งแนวทางเบื้องต้นที่สามารถลดภาระของลูกค้าที่ขอคืนค่าบัตรโดยสารทุกท่านได้อย่างดีที่สุด คือ การที่คณะผู้ทำแผนอาจกำหนดเงื่อนไขหรือรายละเอียดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการให้ครอบคลุมและรองรับสิทธิของลูกค้าที่ขอคืนค่าบัตรโดยสารทุกท่านโดยที่ลูกค้าแต่ละท่านไม่จำเป็นต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้การดำเนินการข้างต้นเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะผู้ทำแผนของบริษัทฯ ที่จะกำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการได้

   ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามนโยบายนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาสิทธิในการได้รับเงินค่าบัตรโดยสารคืนโดยที่ลูกค้าทุกท่านไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการใด ๆ ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยบริษัทฯ จะเรียนแจ้งยืนยันแนวทางข้างต้นอย่างเป็นทางการให้ลูกค้าทุกท่านได้ทราบเมื่อศาลได้มีคำสั่งตั้งคณะผู้ทำแผนที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป

นโยบายการดูแลสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus)

   สำหรับสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์รอยัล ออร์คิด พลัส นั้น แม้ท่านจะไม่ใช่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ ที่อาจยื่นขอรับชำระหนี้ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการได้ เพราะไมล์สะสมของท่านเป็นการสะสมคะแนนเพื่อวัตถุประสงค์ในการแลกรางวัลต่างๆ เช่น บัตรโดยสารตามข้อกำหนดของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญยิ่งของท่านสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์รอยัล ออร์คิด พลัส และมุ่งมั่นที่จะมอบสิทธิประโยชน์ให้กับท่านสมาชิกอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ยืนยันว่าไมล์รอยัล ออร์คิด พลัส ของท่านมีค่าเสมอ โดยสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์รอยัล ออร์คิด พลัส จะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์จากสถานภาพสมาชิกและสถานภาพความเป็นสมาชิกของโปรแกรมสะสมไมล์รอยัล ออร์คิด พลัส ของท่านจะยังคงอยู่และท่านจะยังคงจะได้รับสิทธิประโยชน์ ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการนี้ โดยสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์รอยัล ออร์คิด พลัส สามารถใช้สิทธิในการใช้ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ได้ตามปกติเมื่อบริษัทฯ สามารถกลับมาให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ ท่านสมาชิกที่มีจำนวนไมล์ที่จะหมดอายุหรือสมาชิกที่สถานภาพบัตรปัจจุบันของท่านกำลังจะหมดอายุลง ทางบริษัทฯ กำลังดำเนินการขยายอายุไมล์สะสมหมดอายุและสถานภาพบัตรของท่านอย่างต่อเนื่องต่อไปอีก โดยจะแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดต่อไปผ่านทางเว็บไซต์ thaiairways.com/rop บริษัทฯ ขอเรียนย้ำว่าสิทธิของท่านในฐานะสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์รอยัล ออร์คิด พลัสจะยังคงมีอยู่ตามเดิมโดยที่ท่านไม่ต้องยื่นขอรับชำระหนี้หรือดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ ภายใต้กระบวนฟื้นฟูกิจการแต่อย่างใดเลย

นโยบายการดูแลลูกค้าที่ถือบัตรโดยสารการบินไทย

   สำหรับลูกค้าทุกท่านที่ถือบัตรโดยสารของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้ใช้บริการด้านการบิน อันมีสาเหตุมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่ทำให้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้น ท่านจะไม่ใช่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ ที่อาจยื่นขอรับชำระหนี้ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการได้ เนื่องจากการถือบัตรโดยสารของท่านในขณะนี้ ถือเป็นสิทธิที่ท่านจะยังคงสามารถใช้บัตรโดยสารของบริษัทฯ ได้ เมื่อบริษัทฯ สามารถกลับมาดำเนินการให้บริการด้านการบินได้ตามปกติ ตามนโยบายและแผนการบินของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกกำหนดขึ้นให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ต่อไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอให้ท่านมั่นใจและเชื่อมั่นว่า ท่านจะยังคงมีสิทธิในการใช้บัตรโดยสารของบริษัทฯ ทุกประการภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ โดยที่ท่านไม่ต้องยื่นขอรับชำระหนี้หรือดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ ภายใต้กระบวนฟื้นฟูกิจการแต่อย่างใดเลย