ขอความร่วมมืองดมอบของขวัญ

27 พฤศจิกายน 2561

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการบริษัทฯ (DH) และนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) และกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม มีนโยบายให้บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคน ร่วมกันปฏิบัติตามตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับประกาศใช้ พ.ศ. 2561 โดยรวมถึงนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและได้มีประกาศขอความร่วมมือจากลูกค้า คู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ฯลฯ งดมอบของขวัญให้แก่บุคลากรของการบินไทยทุกระดับ ในทุกเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใส ให้การบินไทยมุ่งสู่องค์กรคุณธรรม โปร่งใส เป็นธรรม