ขอความร่วมมืองดมอบของขวัญ

23 ธันวาคม 2562

เนื่องด้วย พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน รักษาการประธานกรรมการบริษัทฯ (รก.DH) และนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) และกรรมการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มีนโยบายให้บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคน ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรวมถึงนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

จึงมีประกาศขอความร่วมมือจากลูกค้า คู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ฯลฯ งดมอบของขวัญให้แก่บุคลากรของการบินไทยทุกระดับ ในทุกเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใส ให้การบินไทยมุ่งสู่องค์กรคุณธรรม โปร่งใส เป็นธรรม