การบินไทยได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน “ดีเด่น” ประจำปี 2561

12 ธันวาคม 2561

นายกิตติ จงถาวรสถิตย์ (ที่ 2 จากซ้าย) ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับ “ดีเด่น” ประจำปี 2561 (Sustainability Report Award 2018)  จากนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย (ที่ 3 จากซ้าย) อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี กองทุนการออมแห่งชาติ ในงานประกาศรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน์ ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อนึ่ง โครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 มีบริษัทส่งรายงานเข้ารับการพิจารณารางวัล จำนวนทั้งสิ้น 100 บริษัท ซึ่งบริษัท การบินไทยฯ ได้รับรางวัลระดับดีเด่น “Outstanding” มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556-2559 ทั้งนี้ เมื่อปี 2560 ได้รับรางวัลเกียรติคุณ หรือ “Recognition” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเป็นองค์กรที่เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างโปร่งใส ครบถ้วน เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ของกิจการรวมทั้งการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป