การบินไทยจับรางวัลผู้โชคดีจากแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

09 เมษายน 2561

นางปรียาศิริ เชื้อเทศ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ และประสบการณ์ลูกค้า บริษัท การบินไทย จำกัด   (มหาชน) เป็นประธานจับสลากรางวัลรายชื่อผู้โชคดีจากการตอบแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจ   ของลูกค้า (THAI Customer Satisfaction Survey : TCSS) ที่ใช้บริการกับการบินไทยตลอด ปี 2560  โดยมีน.ส. สุภาพร นาคแท้ (ที่1 จากซ้าย) เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง พร้อมด้วยนางศศิวิมล สกุลยง (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และคุณภาพการบริการ บริษัท การบินไทยฯ ร่วมในพิธี   ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ โดยผู้โชคดีประจำเดือนต่างๆ จะได้รับรางวัลเป็นบัตรโดยสารเครื่องบินของการบินไทย ไป-กลับ ชั้นประหยัด รางวัลละ 2 ที่นั่ง โดยสามารถตรวจรายชื่อผู้โชคดีด้านล่าง

บริษัท การบินไทยฯ ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในทุกเส้นทางบินและทุกชั้นบริการ (THAI Customer Satisfaction Survey : TCSS) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 มาอย่างต่อเนื่อง  และได้นำผลสำรวจ มาพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดีเลิศและตรงกับความต้องการของลูกค้า

 

 

e-THAI Customer Satisfaction Survey (Online based)

2017

Name / Last name

Country of Residence

Jan

Mr.Andreas  Jansson

Sweden

Feb

Ms.Valda Siu Yong  Lim

Singapore

Mar

Mr.Dominique  Faro

Thailand

Apr

Ms.Lindsey  Farrelly

New Zealand

May

Ms.Katherine  Reed

Australia

Jun

Mr.Steven  Beyens

Belgium

Jul

Ms.Kathryn  Beck

Bahrain

Aug

Mr.Thorsten  Wennemuth

Germany

Sep

Mr.Jaime  Van Der Eb

Norway

Oct

Ms.Hoi Lee Lily  Su

Hong Kong

Nov

Mr.Akekarach  Paibulkulsiri

Thailand

Dec

Mr.Krittadhee  Karndumri

Thailand

THAI Customer Satisfaction Survey (Paper based)

2017

Name / Last name

Country of Residence

Jan

Mr.Prapavuth Narkvichetr

Thailand

Feb

Mr.Korkij  Danchaivichit

Thailand

Mar

Mr.Baba  Ken

Japan