การบินไทยจับรางวัลผู้โชคดีจากแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

22 มกราคม 2563

 

นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานจับสลากรางวัลรายชื่อผู้โชคดีจากการตอบแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (THAI Customer Satisfaction Survey : e-TCSS) ที่ใช้บริการกับการบินไทยตลอดปี 2562 โดยมี นางปรียาศิริ เชื้อเทศ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ลูกค้า นางสรณี รัตนจิระวงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และคุณภาพการบริการ บริษัท การบินไทยฯ พร้อมด้วยนางสาวมนัสวีธ์ ทรัพย์พร้อม (ที่ 5 จากซ้าย) เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย
 
บริษัท การบินไทยฯ ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในทุกเส้นทางบินและทุกชั้นบริการ (THAI Customer Satisfaction Survey : e-TCSS) ตั้งแต่ปี 2540 มาอย่างต่อเนื่อง โดยจะนำผลสำรวจมาพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดีเลิศและตรงกับความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ ผู้โชคดีในแต่ละเดือนของปี 2562 จะได้รับรางวัลเป็นบัตรโดยสารชั้นประหยัดของการบินไทย รางวัลละ 2 ที่นั่ง สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีในนิตยสารสวัสดี ฉบับเดือนมีนาคม 2563 และที่เว็บไซต์ thaiairways.com