การบินไทยแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

18 กรกฎาคม 2561

คณะกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้งนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท การบินไทยฯ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

ปัจจุบัน นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อายุ 46 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ จาก University of Illinois at Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา และปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก Claremont Graduate University สหรัฐอเมริกา โดยทุนรัฐบาลไทย (ก.พ.) เคยดำรงตำแหน่งอัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจการคลัง) ประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง Senior Advisor to Executive Director, the World Bank, Washington D.C., ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. และปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร ก่อนที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท การบินไทยฯ