การบินไทยแจ้งมติที่ประชุมเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ

19 พฤษภาคม 2564

ตามที่ผู้ทำแผนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้นำส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีคำสั่งให้เลื่อนการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ออกไปตามคำขอของเจ้าหนี้ที่เข้าร่วมประชุมบางราย และกำหนดวันนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งใหม่ในวันนี้ (วันที่ 19 พฤษภาคม 2564) เวลา 09.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 

บริษัทฯ ขอเรียนว่า ในการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ในวันนี้ เจ้าหนี้ที่มีสิทธิออกเสียงเกือบทั้งหมดเข้าร่วมประชุม โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเจ้าหนี้ประมาณ 140,000 ล้านบาท ที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติตามมาตรา 90/46 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 โดยมีเจ้าหนี้ที่มีจำนวนหนี้รวมกันร้อยละ 91.56 ของจำนวนหนี้ของเจ้าหนี้ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและร่วมออกเสียง ยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการที่ผู้ทำแผนได้ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 และตามคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการจำนวน 3 ฉบับ ที่เสนอโดยผู้ทำแผนและเจ้าหนี้อีก 2 ราย กล่าวคือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 

ตามมติที่ประชุมเจ้าหนี้ซึ่งยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการและคำร้องขอแก้ไขแผนข้างต้นมีผู้บริหารแผน ดังนี้

1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 

2. นายพรชัย ฐีระเวช 

3. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ 

4. นายไกรสร บารมีอวยชัย 

5. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 

อนึ่ง ศาลล้มละลายกลางได้กำหนดนัดไต่สวนเพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทุกท่านทราบถึงความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณเจ้าหนี้ทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการ และมอบโอกาสให้การบินไทยสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เพื่อกลับมาเป็นองค์กรที่แข่งขันในตลาดได้ สามารถสร้างความภาคภูมิใจแก่ประเทศไทยและคนไทยในฐานะที่เป็นสายการบินแห่งชาติ ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศต่อไป