การดำเนินการฟื้นฟูกิจการ

14 กันยายน 2563

ตามที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้การบินไทยดำเนินการฟื้นฟูกิจการและตั้งคณะผู้ทำแผนตามที่การบินไทยเสนอนั้น เจ้าหนี้จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี เพื่อไม่ให้เสียสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้คืน โดยการยื่นคำขอรับชำระหนี้มีกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่มีการประกาศคำสั่งตั้งผู้ทำแผนลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเจ้าหนี้สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 1 เดือนนับตั้งแต่ที่คำสั่งศาลได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา โดยเจ้าหนี้สามารถลงทะเบียนเพื่อยื่นคำขอรับชำระหนี้ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ เว็ปไซต์ของกรมบังคับคดี หรือ QR Code ด้านล่าง

 

 


หากเจ้าหนี้ท่านใดไม่สะดวกยื่นคำขอรับชำระหนี้ผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเอง กรมบังคับคดีได้กำหนดสถานที่รับคำขอรับชำระหนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

  • กรมบังคับคดี ชั้น 1 อาคาร 25 ปี หรือ กลุ่มจัดการกลางด้านล้มละลาย หรือ สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ
  • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โถงชั้น 1 อาคาร 1 ถนนวิภาวดีรังสิต ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน ถึง 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
  • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน ถึง 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ สำหรับเจ้าหนี้หุ้นกู้ที่เป็นบุคคลทั่วไป
  • ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 6 ห้อง 602 ถนนนครอินทร์ ตั้งแต่วันที่ 29 - 30 กันยายน และ 1 - 2 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ สำหรับเจ้าหนี้หุ้นกู้ที่เป็นสหกรณ์

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางและเอกสารประกอบการยื่นคำขอรับชำระหนี้สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ที่  คู่มือการใช้งานระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ หรือ คลิปวิดีโอการยื่นขอรับชำระหนี้ออนไลน์ และข้อมูลเพิ่มเติมที่ คำถามที่พบบ่อย หรือ ที่ เว็ปไซต์กรมบังคับคดี โทร 02-887-5026-29 และ 02-887-5052 หรือ Call Center ของ บ.การบินไทยฯ โทร 02 356 1111 กด 8