ครัวการบินไทยต้อนรับผู้อบรมจากสำนักจุฬาราชมนตรี

30 เมษายน 2561

นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจากนายประสาน ศรีเจริญ (แถวหน้าที่ 7 จากซ้าย) ผู้แทนสำนักจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วยนายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ (แถวหน้าที่ 8 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี นำคณะผู้ผ่านการอบรมโครงการ “การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่” เพื่อให้ผู้นำมุสลิมมีศักยภาพในการบริหารองค์กรและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง จำนวน 70 ท่าน เข้าร่วมฟังบรรยาย เยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตอาหารฮาลาล ณ ฝ่ายครัวการบินบริษัท การบินไทยฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทั้งนี้ ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทยฯ ได้รับการรับรองฮาลาลจากคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้งได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล จากคณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยในปี พ.ศ. 2560 ฝ่ายครัวการบินบริษัท การบินไทยฯ ทำการผลิตอาหารฮาลาล สำหรับขึ้นบริการบนเครื่องบิน ในเที่ยวบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศของการบินไทย รวมทั้งผลิตให้แก่สายการบินลูกค้า จำนวนประมาณ 5,000 ชุดต่อวันหรือประมาณ 1,800,000 ชุดต่อปี