การบินไทยเปิดตัว THAI-TEP แบบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในธุรกิจการบิน

28 มิถุนายน 2561

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ "THAI-TEP" หรือ THAI Test of English Proficiency แบบทดสอบภาษาอังกฤษของการบินไทยสำหรับบุคลากรในธุรกิจการบิน โดยมี นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ เป็นประธานในพิธี ซึ่ง "THAI-TEP" เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานทางวิชาการสำหรับใช้ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารในการทำงานของพนักงานการบินไทย รวมทั้งนิสิต-นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่สนใจจะสมัครงานกับการบินไทยในตำแหน่งนักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับภาคพื้น ช่าง ฯลฯ และบริษัทในเครือของการบินไทย ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับบุคลากรและองค์กรต่างๆ ทางด้านธุรกิจการบินที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการวัดความรู้ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ โดยมี นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี และนายเชิดพันธ์ โชติคุณ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ การบินไทย สำนักงานใหญ่
 
นายเชิดพันธ์ โชติคุณ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า การบินไทยในฐานะสายการบินแห่งชาติ มีนโยบายในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในธุรกิจการบิน การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพของพนักงานทุกหน่วยงาน ย่อมจะส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่ง "THAI-TEP" หรือ THAI Test of English Proficiency เป็นแบบทดสอบศักยภาพทางการใช้ภาษาอังกฤษ   ที่บริษัท การบินไทยฯ โดยฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรจัดทำขึ้นโดยผ่านการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ (Item Analysis) อย่างมีระบบตามหลักมาตรฐานทางวิชาการด้วยวิธี Classical Test Theory โดยใช้ข้อมูลทางสถิติ ทำให้มีความน่าเชื่อถือในแง่ของความเที่ยง (Reliability)และความตรง (Validity) ซึ่งได้รับการยอมรับเทียบเท่าแบบทดสอบมาตรฐานระดับสากล ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำผลคะแนนสอบ “THAI-TEP” เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้พนักงานนำไปใช้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้ตรงตามลักษณะงาน และเพื่อเป็นมาตรฐานในการประกอบการพิจารณาพนักงานของบริษัทฯ ในโอกาสต่างๆ เช่น การเลื่อนตำแหน่ง การไปอบรม หรือไปปฏิบัติหน้าที่ต่างประเทศ นอกจากนี้ THAI-TEP ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้บุคคลภายนอกใช้ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ THAI-TEP สำหรับยื่นประกอบการรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานการบินไทยในตำแหน่งต่างๆ ด้วย โดยที่ผ่านมามีบุคคลภายนอกซึ่งเป็นนิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ จำนวนมาก รวมถึงนักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ 5 จากโรงเรียนนายเรืออากาศฯ ที่สนใจสมัครงานกับการบินไทย รวมทั้งบริษัทในเครือ อาทิ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ได้ใช้ผลคะแนนสอบ THAI-TEP เพื่อยื่นประกอบการสมัครงานในตำแหน่งนักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และพนักงานต้อนรับภาคพื้น และพนักงานตามหน่วยงานต่างๆ ของการบินไทย ซึ่งในอนาคตบริษัทฯ มุ่งหวังให้องค์กรต่างๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน เลือก THAI-TEP เพื่อประกอบการพิจารณาสรรหาและพัฒนาบุคลากร

นอกจากนี้ ด้วยความเป็นผู้นำและมีความชำนาญในธุรกิจการบิน บริษัทฯ ตระหนักถึงการสนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมการบินและผู้สนใจ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ รวมทั้งทักษะการสื่อสารในการทำงานด้วยภาษาอังกฤษสำหรับปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งทางอากาศ ทั้งนี้ THAI-TEP เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวัดความรู้ความสามารถของบุคลากรในธุรกิจการบินในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ โดยผลคะแนนสอบสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสม ซึ่งการบินไทยมีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ออกแบบเพื่อรองรับความต้องการในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในทุกระดับและหลากหลายสาขาอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจการบิน อีกทั้งมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่พร้อมจะถ่ายทอดเพื่อสร้างบุคลากรของประเทศสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพด้านธุรกิจการบิน

ผู้สนใจโครงการ THAI-TEP รวมถึงหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  https://thaitep.thaiairways.com  เฟสบุ๊ก THAI-TEP หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองอบรมภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2506-7345, 0-2506-7033, 0-2506-7068 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลาทำการ ยกเว้นวันหยุดราชการ